National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1681 - 1692 of 1692 Results for subject:"Education -- China."
Sort by:
 
 
Huangpu jun xiao di san qi sheng quan ji lu / Chen Yuhuan zhu
黄埔軍校第三期生全記錄 / 陳予歡著
by Chen, Yuhuan, 1959-
陳予歡, 1959-
Xinbei shi : Si xing wen hua chuan bo you xian gong si, Minguo 106 [2017]
新北市 : 思行文化傳播有限公司, 民國106 [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
Qing tian bai ri xia de jun hun : Huang Pu 16 qi zheng zhan 19 qi liang dai jun ren hun / Li Tianduo zhu
青天白日下的軍魂 : 黃埔16期 政戰19期 兩代軍人魂 / 李天鐸著
by Li, Tianduo
李天鐸
Taibei Shi : Shi bao wen hua, 2016
臺北市 : 時報文化, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Huangpu jun xiao hui yi lu zhuan ji / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guangdong Sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui, Guangdong ge ming li shi bo...
黄埔军校回忆录专辑 / 中国人民政治协商会议广东省委员会文史资料研究委员会, 广东革命历史博物馆合编
[Guangzhou Shi] : Guangdong ren min chu ban she, 1982
[广州市] : 广东人民出版社, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
 
 
Shenzhen Shi zhi / Shenzhen Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui
深圳市志 / 深圳市地方志编纂委员会
Beijing Shi : Fang zhi chu ban she, 2004-2014
北京市 : 方志出版社, 2004-2014
BookBook [text, volume]
 
 
Kang zhan shi qi de Zhongguo wen hua jiao yu yu bo wu guan shi ye sun shi kui lüe / Meng Guoxiang bian zhu
抗战时期的中国文化教育与博物馆事业损失窥略 / 孟国祥编著
by Meng, Guoxiang
孟国祥
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2017
北京市 : 中共党史出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Huangpu jun xiao di er qi sheng quan ji lu / Chen Yuhuan zhu
黄埔軍校第二期生全記錄 / 陳予歡著
by Chen, Yuhuan, 1959-
陳予歡, 1959-
Xinbei Shi : Si xing wen hua chuan bo you xian gong si, Minguo 106 nian , ©2017
新北市 : 思行文化传播有限公司, 民國106年
BookBook [text, volume]
 
 
Huangpu jun xiao di yi qi sheng quan ji lu / Chen Yuhuan zhu
黄埔軍校第一期生全記錄 / 陳予歡著
by Chen, Yuhuan, 1959-
陳予歡, 1959-
Xinbei Shi : Si xing wen hua chuan bo you xian gong si, Minguo 106 nian , ©2017
新北市 : 思行文化传播有限公司, 民國106年
BookBook [text, volume]
 
 
Huang Lisong zai Nan da yu Gang da / zhu bian Pan Guoju
黃丽松在南大与港大 / 主编潘国驹
Singapore : Ba fang wen hua chuang zuo shi, 2016
Singapore : 八方文化创作室, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Marlborough, England : Adam Matthew Publications ; Durham, N.C. : William R. Perkins Library, Duke University, 1996
MicroformMicroform, ManuscriptManuscript
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.