National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 161 - 180 of 1692 Results for subject:"Education -- China."
Sort by:
 
 
Zhi ye jiao yu shi / Wen Youxin, Yang Jinmei zhu
职业教育史 / 闻友信, 杨金梅著
by Wen, Youxin
闻友信
Haikou Sshi : Hainan chu ban she, 2000
海口市 : 海南出版社, 2000
 
 
Zhongguo xue xiao jiao yu yan jiu / zhu bian Cui Wei, Cui Hong, He Changchuan
中国学校教育硏究 / 主编崔巍, 崔宏, 贺长川
Beijing Shi : Zhongguo tong ji chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 2002
北京市 : 中国统计出版社 : 经销新华书店, 2002
 
 
Zhong gong jiao yu ping xi / Wang Xuewen zhu
中共教育評析 / 汪學文著
by Wang, Xuewen
汪學文
[Taipei] : Jiao yu bu jiao yu yan jiu wei yuan hui, Minguo [1987]
[Taipei] : 教育部教育研究委員會, 民國76 [1987]
 
 
Quan guo pu tong gao deng xue xiao, cheng ren gao deng xue xiao, zhong deng zhuan ye xue xiao ming lu / Guo jia jiao yu wei yuan hui ji hua cai wu si
全国普通高等学校, 成人高等学校, 中等专业学校名录 / 国家教育委员会计划财务司
[Peking] : Gao deng jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 高等教育出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhongguo "xi wang gong cheng" ji shi : Tuo qi ming tian de tai yang / Huang Chuanhui zhu
中國"希望工程"紀實 : 托起明天的太陽 / 黄傳會著
by Huang, Chuanhui, 1949-
黄傳會, 1949-
Xianggang : Xianggang wen hui chu ban she, 1994
香港 : 香港文匯出版社, 1994
 
 
Zhong xue jiao yu yan jiu / Zhongguo jiao yu xue hui bian zhu
中學敎育硏究 / 中國敎育學會編著
by Zhongguo jiao yu xue hui (Taipei, Taiwan)
中國敎育學會 (Taipei, Taiwan)
Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 71 [1982]
臺北 : 正中書局, 民國71 [1982]
 
 
Zhongguo ji chu jiao yu de jiao xue gai ge / Deng Liyan, Dai Ruqian zhu
中国基础教育的教学改革 / 邓立言, 戴汝濳著
Chengdu : Sichuan jiao yu chu ban she, 1994
成都 : 四川教育出版社, 1994
 
 
Qing dai di fang xue guan zhi du / Liu Demei zhuan
清代地方學官制度 / 劉德美撰
by Liu, Demei
劉德美
[Taibei : s.n.], Minguo 64 [1975]
[Taibei : s.n.], 民國64 [1975]
 
 
Zhongguo ji chu jiao yu jiao xue yan jiu / ben juan bian wei Feng Shouxun ... [et al. ; ben juan bian wei hui bian]
中国基础教育教学研究 / 本卷编委冯守训 ... [et al. ; 本卷编委会编]
[Peking] : Beijing shi fan da xue chu ban she, 1993-
[Peking] : 北京师范大学出版社, 1993-
 
 
Yi jiu ba liu nian quan guo jiao yu tong ji zi liao / Guo jia jiao yu wei yuan kuai ji hua cai wu ju bian
一九八六年全国教育统计资料 / 国家教育委员会计划财务局编
[Beijing : Guo jia jiao yu wei yuan hui, 1987]
[北京 : 国家教育委员会, 1987]
 
 
Peking : Koain Kahoku Renrakubu, Showa 16 [1941]
 
 
Xun lian cao fa xiang xi tu shuo / [Yuan Shikai zuan] ; Duan Qirui deng zuan jiao
訓練操法詳晰圖說 / [袁世 凱纂] ; 段祺瑞等纂校
Taibei : Wen hai chu ban she, Minguo 55 [1966]
台北 : 文海出版社, 民國55 [1966]
 
 
An jiao yu de ke guan gui lü ban jiao yu / Zhang Jian zhu
按教育的客观规律办教育 / 张健著
by Zhang, Jian
张健
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 教育科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Zhongguo jin dai jiao yu shi / Zheng Dengyun bian zhu
中国近代教育史 / 郑登云编著
by Zheng, Dengyun
郑登云
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1994
上海: 华东师范大学出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1994
 
 
Hebei sheng zheng fu jiao yu ting xing zheng ji yao
河北省政府教育廳行政輯要
by Hebei Sheng (China). Jiao yu ting
Hebei Sheng (China). 教育廳
[Baoding : Hebei sheng zheng fu jiao yu ting], Minguo 17 [1928]
[保定 : 河北省政府教育廳], 民國17 [1928]
 
 
Song Yuan jiao xue si xiang : ge xin shi dai jiao xue si xiang/ Wang Yunwu zhu
宋元教学思想 : 革新时代教学思想 / 王云五著
by Wang, Yunwu, 1888-1979
王云五, 1888-1979
Nanchang : Jiangxi jiao yu chu ban she, 2011
南昌 : 江西教育出版社, 2011
 
 
Taibei : Lian he guo jiao yu ke xue wen hua zu zhi Zhongguo wei yuan hui, 1969-
臺北 : 聯合國敎育科學文化組織中國委員會, 1969-
 
 
Guo fang jiao yu de zong zhi he zhe ren
国防教育的宗旨和責任
[Taipei] : Zhong yang wei yuan hui, Minguo 59 [1970]
[台北] : 中央委員會, 民國59 [1970]
 
 
Xizang jiao yu / Zhou Aiming zhu
西藏教育 / 周爱明著
by Zhou, Aiming
周爱明
Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2004
北京 : 五洲传播出版社, 2004
 
 
Tianjin jiao yu
天津教育
Tianjin : Tianjin jiao yu za zhi she, 1975-
天津 : 天津教育杂志社, 1975-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.