National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 43 Results for subject:"Education and state -- China -- History -- 20th century."
Sort by:
 
 
Zhongguo jiao yu gai ge : Jin zhan, ju xian, qu shi / Zheng, Jieming zhu
中国教育改革 : 進展・局限・趨勢 / 程介明著
by Cheng, Jieming
程介明
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1992
香港: 商務印書館, 1992
 
 
Zheng fu yu she hui : jin dai gong gong jiao yu jing fei pei zhi yan jiu / Shang Lihao zhu
政府与社会 : 近代公共敎育经费配置硏究 / 商丽浩著
by Shang, Lihao, 1965-
商丽浩, 1965-
Shijiazhuang Shi : Hebei jiao yu chu ban she, 2001
石家庄市 : 河北敎育出版社, 2001
 
 
Zhongguo jiao yu gai ge / Qu Baokui zhu bian ; Lei Yaozhu, Yu Guang, Huang Rongchang xuan bian
中国教育改革 / 瞿葆奎主编 ; 雷尧珠, 余光, 黄荣昌选编
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
[Peking] : 人民教育出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Ningbo bang yu 20 shi ji Zhongguo jiao yu = Ningbobang yu ershishiji Zhongguo jiaoyu / Chen Juexiang zhu
宁波帮与20世纪中国教育 = Ningbobang yu ershishiji Zhongguo jiaoyu / 陈厥祥著
by Chen, Juexiang
陈厥祥
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2007
杭州 : 浙江大学出版社, 2007
 
 
Minguo chu qi da xue zhi du yan jiu, 1912-1927 / Wang Wenjie bian zhu
民国初期大学制度研究, 1912-1927 / 王文杰编著
by Wang, Wenjie, 1976-
王文杰, 1976-
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2017 nian 9 yue
上海市 : 復旦大学出版社, 2017年9月
BookBook [text, volume]
 
 
Wan Qing xue bu yan jiu = Research of education department in late Qing dynasty / Guan Xiaohong zhu
晚清学部硏究 = Research of education department in late Qing dynasty / 关晓红著
by Guan, Xiaohong
关晓红
Guangzhou Shi : Guangdong jiao yu chu ban she, 2000
广州市 : 广东敎育出版社, 2000
 
 
Zhongguo jiao yu san shi nian : 1978-2008 = Zhongguo jiaoyu sanshi nian / Yu Shusheng ... [et al.] zhu
中国教育三十年 : 1978-2008 = Zhongguo jiaoyu sanshi nian / 于述胜 ... [et al.]著
Chengdou Shi : Si chuan jiao yu chu ban she, 2008
成都市 : 四川教育出版社, 2008
 
 
Zhongguo da lu jiao yu shi kuang : zhi zhan, ju xian, qu shi / Cheng Jieming zhu
中國大陸敎育實況 : 進展.局限.趨勢 / 程介明著
by Cheng, Jieming
程介明
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 82 [1993]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國82 [1993]
 
 
Zai quan guo jiao yu gong zuo hui yi shang de jiang hua / Deng Xiaoping
在全国教育工作会议上的讲话 / 邓小平
by Deng, Xiaoping, 1904-1997
邓小平, 1904-1997
[Beijing] : Ren min chu ban she, 1978
[北京] : 人民出版社, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Xue bu zou zi ji yao / Xue bu zong wu si bian
學部奏咨輯要 / 學部總務司編
[Taipei] : Wen hai chu ban she, [1986?]
[Taipei] : 文海出版社, [1986?]
 
 
She hui zhuan xing yu jiao yu dai jia / Lou Lizhi zhu
社会转型与教育代价 / 娄立志著
by Lou, Lizhi
娄立志
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2012
北京 : 中国社会科学出版社, 2012
 
 
Da kun huo : dang dai jiao yu he qu he cong = Modern education, where to go / Qie Dong zhu
大困惑 : 当代教育何去何从 = Modern education, where to go / 且东著
by Qie, Dong
且东
Beijing Shi : Zhongguo you yi chu ban gong si, 2006
北京市 : 中国友谊出版公司, 2006
 
 
Zhan qian shi nian de Zhongguo da xue jiao yu, 1927-1937 / Chen Nengzhi zhu
戰前十年的中國大學教育, 1927-1937 / 陳能治著
by Chen, Nengzhi
陳能治
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 79 [1990]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國79 [1990]
 
 
Kang Ri zhan zheng shi qi Zhongguo gao xiao nei qian shi lüe / Hou Dechu zhu
抗日战争时期中国高校内迁史略 / 侯德础著
by Hou, Dechu
侯德础
Chengdu Shi : Sichuan jiao yu chu ban she, 2001
成都市 : 四川敎育出版社, 2001
 
 
Jiao yu gong zuo wen jian xuan bian : 1986 / Guo jia jiao yu wei yuan hui ban gong ting bian
教育工作文件选编 : 1986 / 国家教育委员会办公厅编
Bei jing : Ren min jiao yu chu ban she, 1989
北京 : 人民教育出版社, 1989
BookBook [text, volume]
 
 
Jiao yu gong zuo wen jian xuan bian : 1979 / Guo jia jiao yu wei yuan hui ban gong ting bian
教育工作文件选编 : 1979 / 国家教育委员会办公厅编
Bei jing : Ren min jiao yu chu ban she, 1986
北京 : 人民教育出版社, 1986
BookBook [text, volume]
 
 
Jiao yu gong zuo wen jian xuan bian : 1985 / Guo jia jiao yu wei yuan hui ban gong ting bian
教育工作文件选编 : 1985 / 国家教育委员会办公厅编
Bei jing : Ren min jiao yu chu ban she, 1987
北京 : 人民教育出版社, 1987
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.