National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 4 of 4 Results for subject:"Education, Cooperative -- China."
Sort by:
 
 
Lao dong li shi chang yu jiao yu de zi zhu tiao jie wen ti / Fu Weili zhu
劳动力市场与敎育的自主调节问题 / 傅维利著
by Fu, Weili
傅维利
[Changsha shi] : Hunan jiao yu chu ban she, 1995
[长沙市] : 湖南教育出版社, 1995
 
 
Qin gong jian xue de fa zhan / Chen Sanjing zhu
勤工儉學的發展/ 陳三井著
by Chen, Sanjing
陳三井
Taibei shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju gu fen you xian gong si, 1988
臺北市 : 東大圖書公司 : 總經銷三民書局股份有限公司, 1988
 
 
Chan xue he zuo jiao yu yan jiu yu tan suo : Shanghai chan xue he zuo jiao yu xie hui shi zhou nian lun wen ji, 1994-2004 / zhu bian Li Jin, Ding Xiaodong
产学合作教育研究与探索 : 上海产学合作教育协会十周年论文集, 1994-2004 / 主编李进, 丁晓东
Shanghai : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2004
上海 : 上海交通大学出版社, 2004
 
 
Bo zhong wei lai / Shenzhen qing hua da xue yan jiu yuan an li yan jiu zhong xin bian zhu
播种未来 / 深圳清华大学研究院案例研究中心编著
Beijing : Jing ji guan li chu ban she, 2011
北京 : 经济管理出版社, 2011
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.