National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 38 Results for subject:"Education, Higher -- China -- History -- 20th century."
Sort by:
 
 
Yu huo zhong sheng : kang zhan shi qi de gao deng jiao yu / Hu Guotai zhu
浴火重生 : 抗戰時期的高等教育 / 胡國台著
by Hu, Guotai
胡國台
Taibei Xianbanqiao Shi : Dao xiang chu ban she, Minguo 93 [2004]
台北縣板橋市 : 稻鄉出版社, 民國93 [2004]
 
 
Jie jian yu rong he : liu Mei xue sheng kang zhan qian jiao yu huo dong yan jiu / Xie Changfa zhu
借鉴与融合 : 留美学生抗战前敎育活动硏究 / 谢长法著
by Xie, Changfa
谢长法
Shijiazhuang Shi : Hebei jiao yu chu ban she, 2001
石家庄市 : 河北敎育出版社, 2001
 
 
by Wang, Xuewen
[Taipei] : World Anti-Communist League, China Chapter : Asian Peoples' Anti-Communist League, 1980
 
 
Da xue yu da shi : 1930 zhi 1960, feng huo zhong de da xue ru he dian ji bai nian jiao yu / Yue Nan zhu
大學與大師 : 一九三0至一九六0,烽火中的大學如何奠基百年教育 / 岳南著
by Yue, Nan
岳南
Taibei Shi : Shi bao wen hua ; Xinzhu Shi : Guo li qing hua da xue chu ban she, 2019
臺北市 : 時報文化 ; 新竹市 : 國立清華大學出版社, 2019
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Da xue yu da shi : 1910 zhi 1930, Min chu xue ren ru he zai hong liu zhong li wan kuang lan / Yue Nan zhu
大學與大師 : 一九一0至一九三0,民初學人如何在洪流中力挽狂瀾 / 岳南著
by Yue, Nan
岳南
Taibei Shi : Shi bao wen hua ; Xin Zhushi : Guo li qing hua da xue chu ban she, 2019
臺北市 : 時報文化 ; 新竹市 : 國立清華大學出版社, 2019
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Dang dai Zhongguo gao deng jiao yu jia / zhu bian Xin Fuliang ; fu zhu bian Xie Renye, He Fangling, Sun Chongwen
当代中国高等教育家 / 主编忻福良 ; 副主编谢仁业, 贺芳玲, 孙崇文
Shanghai : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 1996
上海 : 上海交通大学出版社, 1996
 
 
Yun yong zi ben shi chang tui jin gao deng jiao yu: Zhongguo gao deng jiao yu fa zhan su du, gui mo yu zi ben shi chang guan xi yan jiu / Li Jincai, Gan De'an deng zhu
运用资本市场推进高等教育: 中国高等教育发展速度、规模与资本市场关系研究 / 李进才,甘德安等著
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2006
北京 : 中国社会科学出版社, 2006
 
 
Cai Yuanpei zhuan / Zhou Tiandu zhu
蔡元培傳 / 周天度著
by Zhou, Tiandu
周天度
Taibei shi : Xin chao she, 1994
臺北市: 新潮社, 1994
 
 
Minguo chu qi da xue zhi du yan jiu, 1912-1927 / Wang Wenjie bian zhu
民国初期大学制度研究, 1912-1927 / 王文杰编著
by Wang, Wenjie, 1976-
王文杰, 1976-
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2017 nian 9 yue
上海市 : 復旦大学出版社, 2017年9月
BookBook [text, volume]
 
 
Wo de da xue, 1970-1976 : gong nong bing da xue sheng / [Hai Tian, Xiao Wei zhuan]
我的大学, 1970-1976 : 工农兵大学生 / [海天, 肖炜撰]
Beijing Shi : Zhongguo you yi chu ban gong si, 2009
北京市 : 中国友谊出版公司, 2009
 
 
Zhongguo de da xue / Mei Yiqi zhu
中国的大学 / 梅贻琦著
by Mei, Yiqi, 1889-1962
梅贻琦, 1889-1962
Beijing Shi : Beijing li gong da xue chu ban she, 2012
北京市 : 北京理工大学出版社, 2012
 
 
Kang zhan feng huo zhong de Zhongguo da xue / Chen Pingyuan zhu
抗战烽火中的中国大学 / 陈平原著
by Chen, Pingyuan
陈平原
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2015
北京市 : 北京大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zi qiang bu xi zhi yu zhi shan : Xiamen da xue xiao zhang Lin Wenqing / Zhang Yaqun zhu
自强不息止于至善 : 厦门大学校长林文庆 / 张亚群著
by Zhang, Yaqun
张亚群
Jinan Shi : Shandong jiao yu chu ban she, 2012
济南市 : 山东教育出版社, 2012
 
 
"Wen ge" shi qi wo guo gao xiao zu zhi ji zhi du bian qian / Gao Tianqin zhu
"文革"时期我国高校组织及制度变迁 / 高田钦著
by Gao, Tianqin
高田钦
Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2015
南京市 : 南京大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Xian dai Zhongguo da xue zhi du de yuan dian : 50 nian dai chu qi de da xue gai ge / Hu Jianhua zhu
现代中国大学制度的原点 : 50年代初期的大学改革 / 胡建华著
by Hu, Jianhua
胡建华
Nanjing : Nanjing shi fan da xue chu ban she, 2001
南京 : 南京师范大学出版社, 2001
 
 
Li shi, chuan shuo yu jing shen : Zhongguo da xue bai nian / Chen Pingyuan zhu
歷史、傳說與精神 : 中國大學百年 / 陳平原著
by Chen, Pingyuan, 1954-
陳平原, 1954-
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2009
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2009
 
 
Wo de '77'78 / Ge Jianxiong ... [et al.] zhu
我的'77'78 / 葛剑雄 ... [et al.]著
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2008
上海市 : 東方出版中心, 2008
 
 
Beijing da xue : guang rong yu chi ru / Zhao Jiaming
北京大學 : 光榮與恥辱 / 趙家明
by Zhao, Jiaming
趙家明
[Carle Place, NY] : Ming jing chu ban she, 2010
[Carle Place, NY] : 明鏡出版社, 2010
 
 
Gai ge kai fang yu Zhongguo gao deng jiao yu [electronic resource] : 2008 nian gao deng jiao yu guo ji lun tan lun wen hui bian / Wang Xiaomei, Jiang Shuqing, Wang Runshan
改革开放与中国高等教育 [electronic resource] : 2008年高等教育国际论坛论文汇编 / 王小梅, 姜树卿, 汪润珊
Ha'erbin : Heilongjiang jiao yu chu ban she, 2009
哈尔滨 : 黑龙江教育出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Da xue he wei / Chen Pingyuan zhu
大學何為 / 陈平原著
by Chen, Pingyuan, 1954-
陈平原, 1954-
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2006
北京市 : 北京大學出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.