National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 230 Results for subject:"Education, Higher -- China."
Sort by:
 
 
Di fang gao deng jiao yu fa zhan gui ji : Jiangsu gao deng jiao yu jie gou yan bian shi zheng yan jiu = The history of local higher education : the empirical research on the...
地方高等教育发展轨迹 : 江苏高等教育结构演变实证研究 = The history of local higher education : the empirical research on the development of the framework of higher education in Jiangsu Province / 宋旭峰著
by Song, Xufeng
宋旭峰
Nanjing Shi : Nanjing shi fan da xue chu ban she, 2008
南京市 : 南京师范大学出版社, 2008
 
 
Sichuan da xue shi gao / Wang Tingke ... [et al.] zhu bian ; "Sichuan da xue shi gao" bian shen wei yuan hui bian
四川大学史稿 / 王庭科 ... [et al.]主编 ; 《四川大学史稿》编审委员会编
Chengdu : Sichuan da xue chu ban she, 2006
成都 : 四川大学出版社, 2006
 
 
Qing chun xing : Beijing da xue xue sheng she hui shi jian de li cheng yu tan suo / Shen Qianfan zhu bian
青春行 : 北京大学学生社会实践的历程与探索 / 沈千帆主编
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2006
北京 : 中央编译出版社, 2006
 
 
Gao jiao yan jiu yu tan suo : Nanjing da xue xue bao zhe xue she hui ke xue ban zhuan ji = Research on higher education
高教硏究与探索: 南京大学学报哲学社会科学版专辑 = Research on higher education
[Nanjing] : Nanjing da xue xue bao bian ji bu, Nanjing da xue gao jiao yan jiu suo
[南京] : 南京大学学报编辑部,南京大学高教研究所
 
 
Gao deng yuan xiao li gong nong yi zhuan ye jian jie / Beijing ke pu chuang zuo xie hui
高等院校理工农医专业简介/ 北京科普创作协会
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京: 北京出版社: 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Zhongguo gao deng jiao yu bai nian / zhu bian Pan Maoyuan ; fu zhu bian Wu Daguang, Zhang Yaqun
中囯高等敎育百年 / 主编潘懋元 ; 副主编邬大光, 张亚群
Guangzhou : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she, 2003
广州 : 广东高等敎育出版社, 2003
 
 
Gao jiao zhan xian = Gaojiaozhanxian
高敎战线 = Gaojiaozhanxian
Beijing : Zhongguo jiao yu bao she, -1986
北京 : 中囯敎育报社, -1986
 
 
Zhongguo gao deng jiao yu da zhong hua wen ti yan jiu / zhu bian Wu Daguang, fu zhu bian Zhao Tingting
中国高等敎育大众化问题硏究 / 主編邬大光, 副主編赵婷婷
Beijing Shi : Gao deng jiao yu chu ban she, 2004
北京市 : 高等敎育出版社, 2004
 
 
Nan yong zhi : [24 juan] / Huang Zuo zhuan
南雍志 : [24卷] / 黃佐撰
by Huang, Zuo, 1490-1566
黃佐, 1490-1566
Taibei : Wei wen tu shu chu ban she, Min 65 [1976]
臺北 : 偉文圖書出版社, 民國65 [1976]
 
 
Zhongguo da xue zhe wu nian : gao deng jiao yu nian du shi da shi jian ping xi (2006-2010) / He Zubin ... [et al.] zhu
中国大学这五年 : 高等教育年度十大事件评析(2006-2010) / 贺祖斌 ... [et al.]著
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 2011
南宁市 : 广西人民出版社, 2011
 
 
Gao xiao li lun zhan xian = Gao xiao lilun zhan xian / Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia jiao yu wei yuan hui zhu ban
高校理论战线 = Gao xiao lilun zhan xian / 中华人民共和国国家教育委员会主办
Beijing : Zhongguo jiao yu za zhi she, 1991-
北京: 中国教育杂志社, 1991-
 
 
Gao deng jiao yu
高等教育
Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin
北京: 中国人民大学书报资料中心
 
 
Shi chang jing ji yu Zhongguo gao deng jiao yu ti zhi wen ti / Xu Hui zhu
市场经济与中国高等敎育体制问题 / 徐辉著
by Xu, Hui
徐辉
[Changsha shi] : Hunan jiao yu chu ban she, 1995
[长沙市] : 湖南教育出版社, 1995
 
 
Lun Zhongguo gao deng jiao yu / Zhongguo gao deng jiao yu xue hui bian
论中国高等教育 / 中国高等教育学会编
[Peking] : Beijing shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
[Peking] : 北京师范大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Zhongguo gao deng jiao yu shi / Zheng Dengyun bian zhu
中国高等教育史 / 郑登云编著
by Zheng, Dengyun
郑登云
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1994
上海 : 华东师范大学出版社 : 新华书店上海发行所经销, 1994
 
 
Zhongguo gao deng jiao yu = Higher education in the People's Republic of China / Yang Zhiling, Lin Bing, Su Weichang
中国高等教育= Higher education in the People's Republic of China / 杨之岭, 林冰, 苏渭昌
by Yang, Zhiling
杨之岭
[Peking] : Beijing shi fan da xue chu ban she, 1988
[Peking] : 北京师范大学出版社, 1988
 
 
Zhongguo gao deng jiao yu bai nian shi lun : zhi du bian qian, cai zheng yun zuo yu jiao shi liu dong / Tian Zhengping, Sang Lihao zhu bian
中国高等教育百年史论 : 制度变迁, 财政运作与教师流动 / 田正平, 商丽浩主编
Beijing Shi : Ren min jiao yu chu ban she, 2006
北京市 : 人民教育出版社, 2006
 
 
Zhongguo gao deng jiao yu yan jiu xin jin zhan, 2005 / zhu bian: Xie Anbang ; fu zhu bian: Tang An'guo, Qi Yeguo
中国高等教育研究新进展, 2005 / 主编: 谢安邦 ; 副主编: 唐安国, 戚业国
Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2006
上海市 : 华东师范大学出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.