National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 438329 Results for subject:Education.
Sort by:
 
 
Zhu Xi jiao yu si xiang shu ping / Zhou Dechang bian zhu
朱熹教育思想述評 / / 周德昌編著
by Zhou, Dechang
周德昌
[Changchun] : Jilin jiao yu chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
[长春]: 吉林教育出版社: 吉林省新华书店发行, 1987
 
 
Si Xia jiao yu jing yan xuan bian / Nanjing shi fan xue yuan fu shu xiao xue, Nanjing shi fan xue yuan jiao yu xi xuan bian
斯霞教育经验选编 / 南京师 范学院附属小学, 南京师范学院教育系选编
by Si, Xia
斯霞
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she, 1978
北京 : 人民教育出版社, 1978
BookBook, OnlineOnline [text]
 
 
Tʻoegye kyohak sasang yŏnʾgu : kyoyuk inʾganhakchŏk kochʻal / Chŏng Sun-mok chŏ
退溪教學思想研究 : 教育人間學的考察 / 丁淳睦著
by Chŏng, Sun-mok, 1936-
丁淳睦, 1936-
Sŏul : Chŏngiksa, 1978
서울 : 正益社, 1978
 
 
Taibei shi de jiu nian guo min jiao yu
台北市的九年國民教育
by Xin wen chu (Taipei, Taiwan)
新聞處 (Taipei, Taiwan)
[Taibei] : Taibei shi zheng fu xin wen chu bian yin, Minguo 57 [1968]
[台北] : 台北市政府新聞處編印, 民國57 [1968]
 
 
Tʻoegye ŭi kyoyuk chʻŏrhak : kyoyuk inʾganhakchŏk kochʻal / Chŏng Sun-mok
退溪의教育哲學 : 교육인간학적고찰 / 丁淳睦
by Chŏng, Sun-mok, 1936-
丁淳睦, 1936-
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Chisik Sanŏpsa, 1986
서울특별시: 지식산업사, 1986
 
 
Lu Xun jiao yu si xiang yan jiu / Sun Shizhe zhu
鲁迅教育思想研究 / 孙世哲著
by Sun, Shizhe, 1936-
孙世哲, 1936-
Shenyang : Liaoning jiao yu chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
沈阳 : 辽宁教育出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1988
 
 
Jiangsu jiao yu gai lan : Minguo er shi yi nian / [Jiangsu Sheng jiao yu ting bian shen shi, Wu Xiangxiang, Liu Shaotang zhu bian]
江蘇敎育槪覽 : 民國二十一年 / [江蘇省敎育廳編審室編, 吳相湘, 劉紹唐主編]
Taibei : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 60 [1971]
台北 : 傳記文學出版社, 民國60 [1971]
 
 
Da dan ge xin zhong xue jiao xue : "yue jin zhong de jiao xue gong zuo" di yi ji / Shanghai Shi jiao yu yu sheng chan lao dong xiang jie he zhan lan hui bian
大胆革新中学教学 : "跃进中的教学工作"第一輯 / 上海市教育与生产劳动相結合展覽会編
by Shanghai Shi jiao yu yu sheng chan lao dong xiang jie he zhan lan hui
上海市教育与生产劳动相結合展覽会
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1958
上海 : 上海教育出版社, 1958
 
 
Hu Shi jiao yu si xiang yan jiu / Huang Shuguang zhu
胡适教育思想研究 / 黄书光著
by Huang, Shuguang
黄书光
Shenyang Shi : Liaoning jiao yu chu ban she, 1994
沈阳市 : 辽宁教育出版社, 1994
 
 
Yan Xizhai he Duwei zhe xue ji jiao yu si xiang de bi jiao yan jiu / Zheng Shixing zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
顔習齋和杜威哲學及教育思想的比較研究 / 鄭世興著 ; 中華文化復興運動推行委員會主編
by Zheng, Shixing
鄭世興
Taibei Shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 73 [1984]
臺北市 : 中央文物供應社, 民國73 [1984]
 
 
Lu Xun de jiao yu si xiang he shi jian / Gu Mingyuan ... [et al.] zhu
鲁迅的教育思想和实践 / 顾明远... [et al.] 著
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 人民教育出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Wang Yangming jiao yu si xiang zhi yan jiu / Wu Lan zhu
王陽明教育思想之研究 / 吳蘭著
by Wu, Lan
吳蘭
Taibei Shi : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 臺灣中華書局, 民國75 [1986]
 
 
Mao Zedong jiao yu si xiang chu lun / Ye Qingke zhu
毛泽东教育思想初论 / 叶庆科著
by Ye, Qingke, 1940-
叶庆科, 1940-
Nanning Shi : Guangxi jiao yu chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1990
南宁市 : 广西教育出版社 : 广西新華書店发行, 1990
 
 
Mao Zedong jiao yu si xiang yan jiu = Studies on Mao Zedong's educational thoughts / zhu bian Zhang Jian ; fu zhu bian Wu Wei
毛泽东教育思想研究 = Studies on Mao Zedong's educational thoughts / 主编张健;副主编吴畏
[Hangzhou shi] : Zhejiang jiao yu chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian jing xiao, 1993
[杭州市] : 浙江教育出版社 : 浙江省新华书店经销, 1993
 
 
Ru xue de zhuan zhe : Yangming xue pai jiao yu si xiang yan jiu / Bi Cheng zhu
儒学的转折 : 阳明学派教育思想研究 / 毕诚著
by Bi, Cheng, 1957-
毕诚, 1957-
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 教育科学出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
Paegam Pak Ŭn-sik ŭi kyoyuk sasang kwa minjokchuŭi / Kim Hyo-sŏn chŏ
白岩朴殷植의教育思想과民族主義/ 金孝善著
by Kim, Hyo-sŏn
金孝善
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Taewangsa, 1989
서울特別市: 大旺社, 1989
 
 
Mao Zedong jiao yu si xiang yan jiu / Teng Chun zhu bian ; Cui Xianglu fu zhu bian
毛泽东教育思想研究 / 滕纯主编 ; 崔相录副主编
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1993
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1993
 
 
Deng Xiaoping jiao yu si xiang chu tan / zhu bian Chen Qingzhou ; fu zhu bian Zou Guangming, Zhou Zhongshan
邓小平教育思想初探 / 主编陈清州 ; 副主编邹光明, 周忠山
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she, 1990
北京 : 教育科学出版社, 1990
 
 
Deng Xiaoping jiao yu si xiang yan jiu / Teng Chun zhu bian ; Zhang Zhiyi fu zhu bian
邓小平教育思想研究 / 滕純主编 ;张志义副主编
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1992
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1992
 
 
Yang Xianjiang ji nian ji / Yang Xianjiang jiao yu si xiang yan jiu hui bian
杨贤江纪念集 / 杨贤江教育思想硏究会编
Beijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 商务印书馆 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.