National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 87 Results for subject:"Educational change -- China."
Sort by:
 
 
Ge xin Zhongguo jiao yu = Gexin Zhongguo jiaoyu / Zhong Qiquan, Wu Guoping zhu bian
革新中国教育 = Gexin Zhongguo jiaoyu / 钟启泉, 吳国平主编
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she, 2004
北京 : 教育科学出版社, 2004
 
 
Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Hauppauge, N.Y. : Nova Science ; Lancaster : Gazelle [distributor], c 2008
 
 
21 shi ji Zhongguo jiao yu zhan wang = Ershiyi shiji Zhongguo jiaoyu zhanwang / Zhong yang jiao yu ke xue yan jiu suo zhu bian
21世纪中国敎育展望 = Ershiyi shiji zhongguo jiaoyu zhanwang / 中央敎育科学硏究所主编
Jinan Shi : Shandong jiao yu chu ban she, 2003
济南市 : 山东敎育出版社, 2003
 
 
Da xue de wen hua shi ming : wen hua yu ren de pang huang yu sheng ji / Dong Yunchuan, Zhou Hong zhu
大学的文化使命 : 文化育人的彷徨与生机 / 董云川, 周宏著
by Dong, Yunchuan, 1963-
董云川, 1963-
Beijing : Ren min chu ban she, 2012
北京 : 人民出版社, 2012
 
 
Zhongguo jiao yu gai ge 30 nian. Jiao shi jiao yu juan / Zhu Xudong, Hu Yan zhu bian
中国教育改革30年. 教师教育卷 / 朱旭东, 胡艳主编
Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2009
北京 : 北京师范大学出版社, 2009
 
 
Zhongguo xin jiao yu feng bao = Zhong guo xin jiao yu feng bao / Wang Hongjia zhu
中国新教育風暴 = Zhong guo xin jiao yu feng bao / 王宏甲著
by Wang, Hongjia
王宏甲
Beijing : Beijing chu ban she, 2004
北京 : 北京出版社, 2004
 
 
Yu Ziyi jiao yu lun zhu xuan / Dong Yuanqian, Shi Yuying bian
俞子夷教育论著选 / 董远骞, 施毓英编
by Yu, Ziyi, 1886-1970
俞子夷, 1886-1970
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1991
[Peking] : 人民教育出版社 : 新华书店总店科技发行所经销, 1991
 
 
by Vickers, Edward, 1971-
Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2017 , ©2017
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Xin jiao yu feng bao / Wang Hongjia zhu
新教育风暴 / 王宏甲著
by Wang, Hongjia
王宏甲
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2009
北京 : 作家出版社, 2009
 
 
Jiao yu fu guo lun : Zhongguo jiao yu fan si yu xing dong / Chen Lixing, Yang Yang, Wang Xiaoyan zhu
教育富国论 : 中国教育反思与行动 / 陈立兴, 杨畅, 王晓燕著
by Chen, Lixing
陈立兴
Beijing Shi : Ren min ri bao chu ban she, 2011
北京市 : 人民日报出版社, 2011
 
 
by Zhou, Guangli, 1970-
Singapore : Palgrave Macmillan, [2019]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo da lu jiao yu yan jiu : zheng ce yu zhi du / Yan Qingxiang zhu
中國大陸教育研究 : 政策與制度 / 顔慶祥著
by Yan, Qingxiang
顔慶祥
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gong si, 2004
台北市 : 五南圖書出版公司, 2004
 
 
Hong Kong : Comparative Education Research Centre ; [Dordrect, The Netherlands] : Springer, c2009
 
 
Zai li xiang yu xian shi zhi jian : wo guo gao deng jiao yu gai ge yu qi mu biao de shi xian yu pian li / zhu bian Shi Ou, Shao Hanqing
在理想与现实之间 : 我国高等教育改革预期目标的实现与偏离 / 主编石鸥, 邵汉清
Changsha Shi : Hunan shi fan da xue chu ban she, 2012
长沙市 : 湖南师范大学出版社, 2012
 
 
Cheng shi liu dong ren kou zi nü de ji chu jiao yu: zheng ce yu ge xin = Basic education for t he children of rural-urban migrant workers : policies and innovations / zhu bian...
城市流动人口子女的基础教育: 政策与革新 = Basic education for t he children of rural-urban migrant workers : policies and innovations / 主编杜越, 汪利兵, 周培植
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2004
杭州 : 浙江大学出版社, 2004
 
 
Quan qiu hua, xin xi hua bei jing xia de Zhongguo ji chu jiao yu gai ge yan jiu bao gao ji / Ye Lan deng zhu
全球化、信息化背景下的中国基础教育改革研究报告集 / 叶澜等著
Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2004
上海市 : 华东师范大学出版社, 2004
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.