National Library of Australia

Showing 21 - 40 of 86 Results for subject:"Educational change -- China."
Sort by:
 
 
Zhongguo jiao yu gai ge fa zhan bao gao : gai ge kai fang er shi nian hui gu yu zhan wang / Wu Degang zhu
中囯敎育改革发展报告 : 改革开放二十年回顾与展望 / 吳德刚著
by Wu, Degang, 1959-
吳德刚, 1959-
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 1999
北京 : 中共中央党校出版社, 1999
 
 
Zhongguo jiao yu xin zou xiang : 21 shi ji Zhongguo jiao yu gai ge he fa zhan zhan wang = Chinese education : challenges and prospects / Zhang Jian, Xu Wenlong deng zhu
中国敎育新走向 : 21世纪中国敎育改革和发展展望 = Chinese education : challenges and prospects / 张健, 徐文龙等著
Guangzhou Shi : Guangdong jiao yu chu ban she, 2002
广州市 : 广东敎育出版社, 2002
 
 
Yun yong zi ben shi chang tui jin gao deng jiao yu: Zhongguo gao deng jiao yu fa zhan su du, gui mo yu zi ben shi chang guan xi yan jiu / Li Jincai, Gan De'an deng zhu
运用资本市场推进高等教育: 中国高等教育发展速度、规模与资本市场关系研究 / 李进才,甘德安等著
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2006
北京 : 中国社会科学出版社, 2006
 
 
by Mathur, Nalini
New Dehli : A.P.H. Publishing Corporation, 2007
 
 
Wo guo da xue chuang ye jiao yu de guan nian, li nian yu shi jian / Xi Shengyang zhu
我国大学创业教育的观念, 理念与实践 / 席升阳著
by Xi, Shengyang
席升阳
Beijing : Ke xue chu ban she, 2008
北京 : 科学出版社, 2008
 
 
Zhuan xing zhong de jiao yu ping jia / Gu Zhiyue zhu bian
转型中的教育评价 / 顾志跃主编
Shanghai Shi : Shanghai ke ji jiao yu chu ban she, 2005
上海市 : 上海科技教育出版社, 2005
 
 
Zai jiao gai de qian yan shang / Zheng Chuxiong zhu
在教改的前沿上 / 鄭楚雄著
by Zheng, Chuxiong
鄭楚雄
Xianggang : Jin yi duo mei ti you xian gong si, 2007
香港 : 進一多媒體有限公司, 2007
 
 
Zhuan xing zhong de jiao yu ping jia / Gu Zhiyue zhu bian
转型中的教育评价 / 顾志跃主编
Shanghai Shi : Shanghai ke ji jiao yu chu ban she, 2005
上海市 : 上海科技教育出版社, 2005
 
 
Zhongguo min zu gao deng jiao yu de gai ge yu fa zhan / zhu bian Ma Qilin ; fu zhu bian Chen Ziren
中国民族高等敎育的改革与发展 / 主编马麒麟 ; 副主编陈自仁
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she, 2000
北京 : 敎育科学出版社, 2000
 
 
Wei Zhongguo jiao yu gai ge tan lu / Zhongguo Tao Xingzhi yan jiu hui ji jin hui bian
为中国教育改革探路 / 中国陶行知硏究会基金会编
[Nanjing shi] : Jiangsu jiao yu chu ban she : Fa xing Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1988
[南京市] : 江苏教育出版社 : 发行江苏省新华书店, 1988
 
 
by Zhu, Yongxin
New York : McGraw-Hill Education, [2014]
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai jiao yu gai ge yu chuang xin / Zhong gong Shanghai Shi jiao yu gong zuo wei yuan hui ... [et al.] bian
上海教育改革与创新 / 中共上海市教育工作委员会... [et al.]编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2004
上海 : 上海人民出版社, 2004
 
 
Zhongguo jin xian dai jiao yu shi yan shi / Xiong Ming'an, Zhou Hongyu zhu bian
中囯近现代教育实验史 / 熊明安, 周洪宇主编
Ji'nan Shi : Shandong jiao yu chu ban she, 2001
济南市 : 山东教育出版社, 2001
 
 
 
 
by Shen, Xiaoming
Singapore : Thomson Learning, 2007
 
 
Wan Qing jiao yu zheng ce yan bian shi (1862-1911) / Huang Shijia zhu
晚清教育政策演變史 (1862-1911) / 黃士嘉著
by Huang, Shijia
黃士嘉
Taibei Shi : Xin li chu ban she gu fen you xian gong si, 2006
台北市 : 心理出版社股份有限公司, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.