National Library of Australia

Showing 41 - 60 of 85 Results for subject:"Educational change -- China."
Sort by:
 
 
Zhongguo jiao yu lan pi shu / 21 shi ji jiao yu fa zhan yan jiu yuan
中国敎育蓝皮书 / 21世纪敎育发展硏究院
Beijing : Gao deng jiao yu chu ban she, 2003-2004
北京 : 高等敎育出版社, 2003-2004
 
 
Shi chang jing ji xia de Zhongguo ke ji jiao yu gai ge / Lou Yanchang, Li Guang bian zhu
市场经济下的中国科技敎育改革 / 娄延常, 李光编著
by Lou, Yanchang
娄延常
Wuhan : Hubei jiao yu chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1996
武汉 : 湖北敎育出版社 : 经销新华书店, 1996
 
 
"Wen ge" shi qi wo guo gao xiao zu zhi ji zhi du bian qian / Gao Tianqin zhu
"文革"时期我国高校组织及制度变迁 / 高田钦著
by Gao, Tianqin
高田钦
Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2015
南京市 : 南京大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
by Ayers, William, 1922-
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1971
 
 
Xian dai Zhongguo da xue zhi du de yuan dian : 50 nian dai chu qi de da xue gai ge / Hu Jianhua zhu
现代中国大学制度的原点 : 50年代初期的大学改革 / 胡建华著
by Hu, Jianhua
胡建华
Nanjing : Nanjing shi fan da xue chu ban she, 2001
南京 : 南京师范大学出版社, 2001
 
 
She hui zhuan xing yu jiao yu dai jia / Lou Lizhi zhu
社会转型与教育代价 / 娄立志著
by Lou, Lizhi
娄立志
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2012
北京 : 中国社会科学出版社, 2012
 
 
by Kam-Cheung, Wong
Jolimont, [Vic.]: ,Incorporated Association of Registered Teachers of Victoria, 2000
 
 
Shu yuan gai zhi yu Zhongguo gao deng jiao yu jin dai hua / Liu Shaoxue zhu
书院改制与中国高等教育近代化 / 刘少雪著
by Liu, Shaoxue
刘少雪
Shanghai : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2004
上海 : 上海交通大学出版社, 2004
 
 
Jiao yu du li yu xue shu zi you / [zhu bian Zhang Zhongdong, Li Yongchi, Lin Zhenghong]
敎育獨立與學術自由/ [主編張忠棟, 李永熾, 林正弘]
Taibei Shi : Tang shan chu ban she, 1999
臺北市 : 唐山出版社, 1999
 
 
Zhongguo jiao yu lu pi shu = Green paper on education in China / Guo jia jiao yu fa zhan yan jiu zhong xin
中国教育绿皮书 = Green paper on education in China / 囯家教育发展硏究中心
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she, 2000-
北京 : 教育科学出版社, 2000-
 
 
by LI, LI
[S.l.] : ROUTLEDGE, 2019
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.