National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 10 of 10 Results for subject:"Educational surveys -- China."
Sort by:
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Wen jiao shi ye juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民国时期社会调查丛编. 文敎事业卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2004
福州 : 福建敎育出版社, 2004
 
 
Zhongguo nong cun jiao yu fa zhan de qu yu cha yi : 24 xian diao cha / zhu bian Ma Rong, Long Shan
中国农村敎育发展的区域差异 : 24县调查 / 主编马戎, 龙山
Fuzhou Shi : Fujian jiao yu chu ban she, 1999
福州市 : 福建敎育出版社, 1999
 
 
Zhongguo xi bu shao shu min zu nü tong jiao yu zhi liang yu xiao yi yan jiu / zhu bian Zhang Tiedao ; fu zhu bian Jing Min ... [et al.]
中国西部少数民族女童敎育质量与效益硏究/ 主编张铁道 ; 副主编景民 ... [et al.]
Lanzhou Shi : Gansu wen hua chu ban she, 2003
兰州市 : 甘肃文化出版社, 2003
 
 
Liu xue jiao yu de cheng ben yu shou yi : wo guo gai ge kai fang yi lai gong pai liu xue xiao yi yan jiu = Costs and returns : a study on the efficiency of government-sponsored...
留学教育的成本与收益 : 我国改革开放以来公派留学效益硏究 = Costs and returns : a study on the efficiency of government-sponsored overseas education since 1978 / 陈学飞等著
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she, 2003
北京 : 敎育科学出版社, 2003
 
 
Zhongguo xue wei yu yan jiu sheng jiao yu fa zhan bao gao, 1978-2003 = Report on the development of academic degrees and graduate education in China / Zhongguo xue wei yu yan...
中国学位与研究生教育发展报告, 1978-2003 = Report on the development of academic degrees and graduate education in China / 中国学位与研究生教育发展报告课题组
Beijing : Gao deng jiao yu chu ban she , 2006
北京 : 高等教育出版社, 2006
 
 
Rŭpʻo! chaejung tongpʻo uri mal, kŭl kyoyuk siltʻae / Chʻa Han-pʻil chiŭm
르포! 재중동포우리말, 글교육실태 / 차한필지음
by Chʻa, Han-pʻil, 1958-
차한필, 1958-
Sŏul : Ai Pʻildŭ, 2009
서울 : 아이필드, 2009
 
 
Zhongguo gao deng jiao yu dui wai jiao liu xian xiang yan jiu : Beijing da xue yu Qing hua da xue ge an fen xi / Tian Ling zhu bian
中国高等敎育对外交流现象硏究 : 北京大学与清华大学个案分析 / 田玲主编
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2003
北京市 : 民族出版社, 2003
 
 
Cong ren kou da guo mai xiang ren li zi yuan qiang guo = Stride from a country of tremendous population to a country of profound human resources / Zhongguo jiao yu yu ren li zi...
从人口大国迈向人力资源強国 = Stride from a country of tremendous population to a country of profound human resources / 中国教育与人力资源问题报告课题组
Beijing : Zhongguo gao deng jiao yu chu ban she, 2003
北京 : 中国高等敎育出版社, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.