National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 120 Results for subject:"Educators -- China -- Biography."
Sort by:
 
 
Li dai jiao yu ming ren zhi / ["Zhongguo jiao yu da xi" bian zuan chu ban wei yuan hui]
历代教育名人志/ [《中国教育大系》编纂出版委员会]
Wuhan shi : Hubei jiao yu chu ban she, 1994
武汉市 : 湖北教育出版社, 1994
 
 
Zhongguo gu jin jiao yu jia / Fan Zhe, Yi Fen
中国古今教育家/ 凡喆,一芬
by Fan, Zhe
凡喆
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海: 上海教育出版社: 新華書店上海发行所发行, 1982
 
 
Zhongguo jiao yu shi shang de jie chu ren wu / Nan Shan, Xiao Gong, Cui Yan bian
中国教育史上的杰出人物 / 南山, 小工, 崔琰编
Taiyuan : Shanxi jiao yu chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1990
太原 : 山西教育出版社 : 山西省新华书店发行, 1990
 
 
Zhongguo jin xian dai jiao yu jia zhuan / Chen Jingpan zhu bian
中国近现代教育家传 / 陈景磐主编
[Peking] : Beijing shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
[Peking] : 北京师范大学出版社: 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Zhongguo jiao yu jia zhuan lüe / Xu Zhonglin ... [et al.] bian xie
中国教育家传略/ 徐仲林... [et al.]编写
Kunming shi : Yunnan ren min chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
昆明市: 云南人民出版社: 云南省新華書店发行, 1983
 
 
Zhongguo jin dai jiao yu jia / Guo Qiji, Shi Kecan bian zhu
中国近代教育家 / 郭齐家, 施克灿编著
by Guo, Qijia, 1938-
郭齐家, 1938-
Beijing : Beijing ke xue ji shu chu ban she, 1995
北京 : 北京科学技朮出版社, 1995
 
 
Zhongguo jiao yu jia ping zhuan / Shen Guanqun, Mao Lirui zhu bian ; Sun Peiqing, Han Da bian
中国教育家评传 / 沈灌群, 毛礼锐主编 ; 孙培青, 韩达编
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1988-1989
上海 : 上海教育出版社, 1988-1989
 
 
Zhongguo gu dai jiao yu jia zhuan / Mao Lirui zhu bian
中国古代教育家传 / 毛礼锐主编
[Peking] : Beijing shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
[Peking] : 北京师范大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Zhang Yashan de Hua jiao gu shi / [bian ji xiao zu Huang Xuejing]
张雅山的华敎故事 / [编辑小組黄雪晶等]
Kuala Lumpur : Malaixiya Hua xiao dong shi lian he hui zong hui, 2002
Kuala Lumpur : 马来西亚华校董事联合会总会, 2002
 
 
Zhongguo jiao yu shi hua / Chu Bosi zhu
中國敎育史話 / 褚柏思著
by Chu, Bosi
褚柏思
Taibei shi : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 69 [1980]
台北市 : 黎明文化事業公司, 民國69 [1980]
 
 
Shu yuan qiu feng shai shu cheng / Wu Shufang deng bian zhu
书院秋风晒书城 / 武书芳等编著
Beijing : Zhongguo huan jing ke xue chu ban she, 2011
北京 : 中国环境科学出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Shen Peilin hui yi lu / Shen Peilin kou shu ; Shen Jianzhong zhuan xie
沈沛霖回憶錄 / 沈沛霖口述 ; 沈建中撰寫
by Shen, Peilin
沈沛霖
Taibei Shi: Du li zuo jia, 2015
台北市: 独立作家, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Bei shui yi zhan : cong Xianggang sha chang xiao gong dao Xianggang ke da fu xiao zhang de xin lu / Kong Xianduo zhu
背水一戰 : 從香港紗廠小工到香港科大副校長的心路 / 孔憲鐸著
by Kung, Shain-dow
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 1997
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 1997
 
 
Zhongguo dang dai jiao yu ming ren ci dian : Pu jiao bu fen / Wang Junzhen, Guo Zhen zhu bian
中国当代教育名人辞典: 普教部分/ 王均镇,郭震主编
Shenyang shi : Liao ning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1992
沈阳市: 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1992
 
 
Guo Xiaotang ji nian wen ji / Zhong gong Henan Sheng wei dang shi yan jiu shi bian
郭晓棠纪念文集 / 中共河南省委党史研究室编
Zhengzhou : Henan ren min chu ban she, 2004
郑州 : 河南人民出版社, 2004
 
 
Yang Changji jiao yu si xiang jian lun / Li Peicheng zhu
杨昌济教育思想简论/ 李沛誠著
by Li, Peicheng
李沛誠
Changsha Shi : Hunan jiao yu chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
長沙市: 湖南教育出版社: 湖南省新華書店发行, 1983
 
 
Wo de ban sheng : Zhongguo zhu ming jiao yu jia Chen Heqin xian sheng zi zhuan
我的半生 : 中國著名教育家陳鹤琴先生自傳
by Chen, Heqin, 1892-1982
陳鹤琴, 1892-1982
Xianggang : Shan bian she : Fa xing suo Shan bian gong si, 1990
香港 : 山邊社 ; 發行所山邊公司, 1990
 
 
Fu Sinian zhuan = A biography of Fu Sinian / Jiao Runming zhu
傅斯年传 = A biography of Fu Sinian / 焦润明著
by Jiao, Runming
焦润明
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2002
北京 : 人民出版社 : 新华书店经销, 2002
 
 
Fu Sinian bie zhuan / Shi Xingze zhu
傅斯年别传 / 石兴泽著
by Shi, Xingze
石兴泽
Beijing Shi : Zhongguo she hui chu ban she, 2005
北京市 : 中国社会出版社 2005
 
 
Huai nian lao jiao yu jia Chen Heqin / Beijing shi jiao yu ke xue yan jiu suo bian
怀念老教育家陈鹤琴/ 北京市教育科学研究所编
Chengdu : Sichuan jiao yu chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
成都: 四川教育出版社 : 四川省新华书店发行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.