National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 93 Results for subject:"Elections - Thailand."
Sort by:
 
 
Rāingān phon kānlư̄aktang Samāchik Saphā Phūthǣn Rātsadō̧n, 22 Mīnākhom 2535
รายงานผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๕
[Bangkok] : Krom Kānpokkhrō̧ng, Krasūang Mahātthai, 2535 [1992]
[กรุงเทพฯ] : กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๓๕
 
 
by Setthaphon Khusiphithak
Krung Thep : Sathaban Nayobaisuksa, Samakhom Sangkhommasat haeng Prathet Thai, 2534 [1991]
 
 
12 pī Kō̜ Kō̜ Tō̜. khām phon wikrit phư̄a kānlư̄aktang thī sutčharit læ thīangtham / [Sutthiphon Thawīchaikān, bannāthikān.]
12 ปี กกต. ข้ามพ้นวิกฤต เพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม / [สุทธิพล ทวีชัยการ, บรรณาธิการ.]
Krung Thēp-- : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๓
 
 
Rāingān phon kānlư̄aktang samāchik Saphā Čhangwat, 20 Tulākhom 2533 / [khana thamngān, ʻĀraya Wiwatwānit ... [et al.]]
รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกจังหวัด, 20 ตุลาคม 2533 / [คณะทำงาน, อารยะ วิวัฒน์วานิช ... [et al.]]
[Bangkok] : Kō̜ng Kānlư̄aktang, Krom Kānpokkhrō̜ng, 2535 [1992]
[กรุงเทพฯ] : กองการเลือกตั้ง, กรมการปกครอง, 2535
 
 
by `Itsara Suwannabon
Nonthaburi : Khrongkan Witthayalai Kanmuang, Sakha Ratthasat, Mahawitthayalai Sukhothaithammathirat, 2535 [1992]
 
 
Rāingān phon kānlư̄aktang samāchik Saphā Thētsabān, 23 Kanyāyon 2533
รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล, 23 กันยายน 2533
[Bangkok] : Kō̧ng Kānlư̄aktang, Krom Kānpokkhrō̧ng, 2535 [1992]
[กรุงเทพฯ] : กองการเลือกตั้ง, กรมการปกครอง, 2535
 
 
Rūam kotmāi rabīap khō̜kamnot prakāt læ khamsang Khana Kammakān Kānlư̄aktang, kīeokap kānlư̄aktang Samāchik Saphā thō̜ngthin rư̄...
รวมกฏหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น : รวบรวมถึงปี พ.ศ. 2550 / รวบรวมโดย ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Krung Thēp-- : Dān Kitčhakān Bō̜rihān Ngān Lư̄aktang, Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๐
 
 
by Chalothorn, Supannee
[Bangkok] : Public Policy Study Program, The Social Science Association of Thailand, 1986
 
 
by Singhākhom
[Phranakhō̜n] : [publisher not identified], [2511 i.e. 1968]
BookBook [text, volume]
 
 
by Thanet Charoenmuang
Chiang Mai : Khrongkan Suksa Kanpokkhrong Thongthin, Khana Sangkhommasat, Mahawitthayalai Chiang Mai, 2537 [1994]
 
 
by Samak Sunthonwet, 1935-
[Krung Thep Maha Nakhon] : Samak, Sunthonwet, [pref. 2522 i.e. 1979]
 
 
Rabīap Khana Kammakān Kānlư̄aktang wā dūai Khana Kammakān Kānlư̄aktang pračham Čhangwat læ phūʻamnūaikān kānlư̄aktang pračham Čhangwat...
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
Krung Thēp-- : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2552 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๒
 
 
Khūmư̄ Khana Kammakān Kānlư̄aktang pračham khēt lư̄aktang, phūʻamnūaikān pračham khēt lư̄aktang, Khana ʻAnukammakān Kānlư̄aktang Samāchik...
คู่มือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง, ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง, คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ประจำอำเภอ กิ่งอำเภอ สำนักงานเขต ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๙
Krung Thēp-- : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๔๙
 
 
Kānhāsīang lư̄aktang thō̜ngthin læ Sō̜.Sō̜. : ʻongkān bō̜rihān sūan tambon thētsabān ʻongkān bō̜rihān sūan čhangwat Krungthēp...
การหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นและ ส.ส. : องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา / รวบรวมโดย สมพล พงษ์พิพัฒน์
by Samaphon Phongphiphat
สมพล พงษ์พิพัฒน์
Krung Thēp : Samnakphim Yū ǣn ʻAi, Singhākhom 2553 [August 2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ยูแอนด์ไอ, สิงหาคม 2553
BookBook [text, volume]
 
 
Prarātchabanyat prakō̜p ratthathammanūn : wā dūai Khana Kammakān Kānlư̄aktang Phō̜. Sō̜. 2550, Phak Kānmư̄ang Phō̜. Sō̜. 2550, kānlư̄aktang...
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ : ว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐, พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
Krung Thēp-- : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๐
 
 
Khūmư̄ kānpatibatngān khō̜ng čhao phanaknḡan phūdamnœ̄n kānlư̄aktang (Phō̜ ʻŌ̜.Pō̜ Nō̜, Kō̜ Pō̜ Nō̜.,Čhō̜ Nō̜...
คู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (ผอ.ปน. กปน. จนท.รปภ.) : สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
Krung Thēp-- : Dān kitčhakān bō̜rihān ngān lư̄aktang, Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2552 [2010]
กรุงเทพฯ : ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๒
 
 
Sānti patiwat / Praphansak Kamonphet
ศานติปฏิวัติ / ประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร
by Praphansak Kamonphet
ประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร
Thonburī : Nāi Lek Tāisakunthip, phūphim phūkhōtsanā, 2513 [1970]
ธนบุรี : นายเล็ก ต่ายสกุลทิพย์, ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา, ๒๕๑๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Rangsan Thanaphonphan
Krung Thep : Khrongkan Chatphim Khop Fai, 2544 [2001]
 
 
Rūam panhā thām-tō̜p kīeokap kānlư̄aktang Samāchik Saphā thō̜ngthin rư̄ phūbō̜rihān thō̜ngthin
รวมปัญหา ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
Kō̜ Thō̜ Mō̜. : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2550 [2007]
กทม. : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๐
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.