National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 97 Results for subject:"Elections -- Taiwan."
Sort by:
 
 
Dong yuan kan luan shi qi zi you di qu zhong yang gong zhi ren yuan zeng xuan bu xuan xuan ju shi lu / Xuan ju zong shi wu suo bian
動員戡亂時期自由地區中央公職人員增選補選選舉實錄 / 選舉總事務所編
by China (Republic : 1949- ). Shi lu bian zuan wei yuan hui
China. (Republic : 1949- ). 實錄編纂委員會
[Taibei] : Xuan ju zong shi wu suo yin, Minguo 59 [1970]
[臺北] : 選舉總事務所印, 民國59 [1970]
 
 
Gong zhi xuan ju lun wen xuan ji / Zhu Wenbo zhu
公職選舉論文選集 / 朱文伯著
by Zhu, Wenbo
朱文伯
Taibei : Min zhu chao she, Minguo 61 [1972]
臺北 : 民主潮社, 民國61 [1972]
 
 
Dong yuan kan luan shi qi zi you di qu zeng jia zhong yang min yi dai biao ming e xuan ju xuan ju shi lu / Zhong yang xuan ju wei yuan hui bian yin ; [bian zuan zhe Shi lu bian...
動員戡亂時期自由地區增加中央民意代表名額選舉選舉實錄 / 中央選舉委員會編印 ; [編纂者實錄編纂委員會]
Taibei Shi : Zhong yang xuan ju wei yuan hui, Min guo 76 [1987]
臺北市 : 中央選舉委員會, 民國76 [1987]
 
 
Taiwan di fang min xuan ling dao ren wu de bian dong / [Chen Yangde zhu]
臺灣地方民選領導人物的變動 / [陳陽德著]
by Chen, Yangde
陳陽德
Taibei Shi : Si ji chu ban shi ye you xian gong si, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 四季出版事業有限公司, 民國70 [1981]
 
 
Zhonghua Minguo xuan ju gai kuang / [bian zhu zhe Dong Xiangfei]
中華民國選舉概況 / [編著者董翔飛]
by Dong, Xiangfei
董翔飛
[Taipei] : Zhong yang xuan ju wei yuan hui, Minguo 73 [1984]
[Taipei] : 中央選舉委員會, 民國73 [1984]
 
 
Dong yuan kan luan shi qi zi you di qu zeng jia zhong yang min yi dai biao ming e xuan ju Taibei shi xuan wu shi lu : Zhonghua Minguo liu shi jiu nian shi er yue / Taibei shi...
動員戡亂時期自由地區增加中央民意代表名額選舉台北市選務實錄 : 中華民國六十九年十二月 / 台北市選舉委員會編印
[Taipei] : Taibei shi xuan ju wei yuan hui, Minguo 69 [1980]
[Taipei] : 台北市選舉委員會, 民國69 [1980]
 
 
Guo min dang yu dang wai zhong yang hou yuan hui xuan ju jing zheng zhi yan jiu : Minguo 72 nian Taiwan di qu zeng e qu yu li fa wei yuan xuan ju zhi fen xi yu tan tao / Sheng...
國民黨與黨外中央後援會選舉競争之研究 : 民國72年台灣地區增額區域立法委員選舉之分析與探討 / 盛杏湲著
by Sheng, Xingyuan
盛杏湲
Taibei shi : Gui guan tu shu gu fen you xian gong si chu ban, 1986
臺北市 : 桂冠圖書股份有限公司出版, 1986
 
 
Dong yuan kan luan shi qi zi you di qu zeng jia zhong yang min yi dai biao ming e xuan ju xuan ju shi lu : Zhonghua Minguo liu shi nian shi er yue, liu shi er nian er yue / Xuan...
動員戡亂時期自由地區增加中央民意代表名額選舉實錄 : 中華民國六十一年十二月, 六十二年二月 / 選舉總事務所編
Taibei shi : Xuan ju zong shi wu suo, Minguo 62 [1973]
台北市 : 選舉總事務所, 民國70 [1981]
 
 
by Copper, John Franklin
Baltimore, Md. : School of Law, University of Maryland, 1996
 
 
Xuan ju, xuan ju / Lian He, Tai Shi zhu
選舉選舉 / 連和, 泰石著
by Lian, He
連和
Taibei Shi : Chang qiao chu ban she, Minguo 67 [1978]
臺北市 : 長橋出版社, 民國67 [1978]
 
 
Dong yuan kan luan shi qi zi you di qu zeng e li fa wei yuan xuan ju Taibei shi xuan ju shi lu / Taibei shi xuan ju wei yuan hui bian yin
動員戡亂時期自由地區增額立法委員選舉臺北市選舉實錄 / 臺北市選舉委員會編印
[Taibei] : Taibei shi xuan ju wei yuan hui, min guo 72 [1983]
[Taibei] : 臺北市選舉委員會, 民國72 [1983]
 
 
Gong min tou piao / Li fa yuan tu shu zi liao shi [bian yin]
公民投票 / 立法院圖書資料室[編印]
Taibei shi : Li fa yuan tu shu zi liao shi, Minguo 82 [1993]
臺北市 : 立法院圖書資料室, 民國82 [1993]
 
 
Taiwan di fang xuan ju zhi du / Qiu Jiahong zhu
台灣地方選舉制度 / 邱家洪著
by Qiu, Jiahong
邱家洪
Taibei : Mei xin tu shu gong si, Minguo 66 [1977]
台北 : 美新圖書公司, 民國66 [1977]
 
 
Zhonghua Minguo xuan ju ba mian zhi du / [bian zhu zhe Yuan Songxi deng]
中華民國選舉罷免制度 / [編著者袁頌西等]
[Taibei] : Zhong yang xuan ju wei yuan hui, Minguo 74 [1985]
[Taibei] : 中央選舉委員會, 民國74 [1985]
 
 
Di fang xuan ju zhi li lun yu shi ji / Chang Xianzhang zhu
地方選舉之理論與實際 / 常憲章著
by Chang, Xianzhang
常憲章
Taibei : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 47 [1958]
臺北 : 中華文化出版事業委員會, 民國47 [1958]
 
 
Taiwan di fang zi zhi yu xuan ju di jian tao / "Zi you Zhongguo" bian ji wei yuan hui bian zhu
臺灣地方自治與選舉的檢討 / 《自由中國》編輯委員會編著
Uniform title: Zi you Zhongguo
自由中國
Taibei : Zi you Zhongguo she, Minguo 49 [1960]
臺北 : 自由中國社, 民國49 [1960]
 
 
Xuan zhan feng yun / Lian He zhu
選戰風雲 / 連和著
by Lian, He
連和
Taibei : Chang qiao chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 長橋出版社, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Xuan zhan / Wu Lixing
選戰 / 吳力行
by Wu, Lixing, 1949-
吳力行, 1949-
Taibei Shi : Shi xin da xue min yi diao cha yan jiu zhong xin, 2000
臺北市 : 世新大學民意調查硏究中心, 2000
 
 
Zhonghua min guo xuan ju tong ji ti yao, 35 nian--71 nian / Zhong yang xuan ju wei yuan hui bian yin
中華民國選舉統計提要, 35 年--76 年 / 中央選舉委員會編印
[Taipei] : Gai hui, [1982 or 1983]
[台北] : 中央選舉委員會, [1982 or 1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.