National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 111 Results for subject:"Elections -- Thailand."
Sort by:
 
 
Rāingān phon kānlư̄aktang Samāchik Saphā Phūthǣn Rātsadō̧n, 22 Mīnākhom 2535
รายงานผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๕
[Bangkok] : Krom Kānpokkhrō̧ng, Krasūang Mahātthai, 2535 [1992]
[กรุงเทพฯ] : กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๓๕
 
 
by Setthaphon Khusiphithak
Krung Thep : Sathaban Nayobaisuksa, Samakhom Sangkhommasat haeng Prathet Thai, 2534 [1991]
 
 
12 pī Kō̜ Kō̜ Tō̜. khām phon wikrit phư̄a kānlư̄aktang thī sutčharit læ thīangtham / [Sutthiphon Thawīchaikān, bannāthikān.]
12 ปี กกต. ข้ามพ้นวิกฤต เพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม / [สุทธิพล ทวีชัยการ, บรรณาธิการ.]
Krung Thēp-- : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๓
 
 
Rāingān phon kānlư̄aktang samāchik Saphā Čhangwat, 20 Tulākhom 2533 / [khana thamngān, ʻĀraya Wiwatwānit ... [et al.]]
รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกจังหวัด, 20 ตุลาคม 2533 / [คณะทำงาน, อารยะ วิวัฒน์วานิช ... [et al.]]
[Bangkok] : Kō̜ng Kānlư̄aktang, Krom Kānpokkhrō̜ng, 2535 [1992]
[กรุงเทพฯ] : กองการเลือกตั้ง, กรมการปกครอง, 2535
 
 
by `Itsara Suwannabon
Nonthaburi : Khrongkan Witthayalai Kanmuang, Sakha Ratthasat, Mahawitthayalai Sukhothaithammathirat, 2535 [1992]
 
 
Rāingān phon kānlư̄aktang samāchik Saphā Thētsabān, 23 Kanyāyon 2533
รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล, 23 กันยายน 2533
[Bangkok] : Kō̧ng Kānlư̄aktang, Krom Kānpokkhrō̧ng, 2535 [1992]
[กรุงเทพฯ] : กองการเลือกตั้ง, กรมการปกครอง, 2535
 
 
by Chalothorn, Supannee
[Bangkok] : Public Policy Study Program, The Social Science Association of Thailand, 1986
 
 
by Singhākhom
[Phranakhō̜n] : [publisher not identified], [2511 i.e. 1968]
BookBook [text, volume]
 
 
Rūam kotmāi rabīap khō̜kamnot prakāt læ khamsang Khana Kammakān Kānlư̄aktang, kīeokap kānlư̄aktang Samāchik Saphā thō̜ngthin rư̄...
รวมกฏหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น : รวบรวมถึงปี พ.ศ. 2550 / รวบรวมโดย ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Krung Thēp-- : Dān Kitčhakān Bō̜rihān Ngān Lư̄aktang, Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๐
 
 
by Thanet Charoenmuang
Chiang Mai : Khrongkan Suksa Kanpokkhrong Thongthin, Khana Sangkhommasat, Mahawitthayalai Chiang Mai, 2537 [1994]
 
 
Kānmư̄ang Thai kap kānlư̄aktang : lư̄aktang 26 rœ̄mton mai rư̄ kāo tō̜ pai / dōi Chomrom Sư̄ Phư̄a Kānsưksā læ Phatthanā Chīwit
การเมืองไทยกับการเลือกตั้ง : เลือกตั้ง 26 เริ่มต้นใหม่ หรือ ก้าวต่อไป / โดย ชมรมสื่อเพื่อการศึกษาและพัฒนาชีวิต
[Bangkok] : Samnakphim Dō̜kyā, 2525 [1982]
[Bangkok] : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า, 2525 [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Prarātchabanyat prakō̜p ratthathammanūn : wā dūai Khana Kammakān Kānlư̄aktang Phō̜. Sō̜. 2550, Phak Kānmư̄ang Phō̜. Sō̜. 2550, kānlư̄aktang...
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ : ว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐, พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
Krung Thēp-- : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๐
 
 
Khūmư̄ kānpatibatngān khō̜ng čhao phanaknḡan phūdamnœ̄n kānlư̄aktang (Phō̜ ʻŌ̜.Pō̜ Nō̜, Kō̜ Pō̜ Nō̜.,Čhō̜ Nō̜...
คู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (ผอ.ปน. กปน. จนท.รปภ.) : สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
Krung Thēp-- : Dān kitčhakān bō̜rihān ngān lư̄aktang, Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2552 [2010]
กรุงเทพฯ : ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๒
 
 
by Rangsan Thanaphonphan
Krung Thep : Khrongkan Chatphim Khop Fai, 2544 [2001]
 
 
Rūam panhā thām-tō̜p kīeokap kānlư̄aktang Samāchik Saphā thō̜ngthin rư̄ phūbō̜rihān thō̜ngthin
รวมปัญหา ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
Kō̜ Thō̜ Mō̜. : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2550 [2007]
กทม. : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๐
 
 
Khūmư̄ kānlư̄aktang Samāchik Saphā thō̜ngthin læ phūbō̜rihān thō̜ngthin
คู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
Sukhōthai : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang pračham Čhangwat Sukhōthai, 2552 [2010]
สุโขทัย : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสุโขทัย, ๒๕๕๒
 
 
Khūmư̄ kānpatibat ngān čhao phanaknḡan phūdamnœ̄n kānlư̄aktang læ phūʻamnūaikān pračham nūai lư̄aktang samrap kānlư̄aktang...
คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
Krung Thēp-- : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๔๙
 
 
10 pī Kō̜kō̜tō̜. kāo tō̜pai phư̄a prachāthipatai thī yangyư̄n
10 ปี กกต. ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.