National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1612 Results for subject:"Emigration and immigration -- History."
Sort by:
 
 
Foshan shi Hua qiao zhi / Foshan shi ren min zheng fu qiao wu ban gong shi ; [zhu bi Zhang Woqi]
佛山市華僑志 / 佛山市人民政府侨务办公室;[主笔张沃祺]
[Canton?] : Guangdong ke ji chu ban she, 1990
[Canton?] : 广东科技出版社, 1990
 
 
Hunan Sheng zhi. Di 4 juan, Zheng wu zhi. Qiao wu / Hunan Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
湖南省志. 第4卷. 政务志. 侨务 / 湖南省地方志编纂委员会编
Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2003
北京 : 五洲传播出版社, 2003
 
 
Kyū Nago-chōjin Aruzenchin ijūshi = Historia de la inmigración de Nago chojin en la Argentina / Zai Aruzenchin Nagourakyokukai henshū
旧名護町人アルゼンチン移住誌 = Historia de la inmigración de Nago chojin en la Argentina / 在アルゼンチン名護浦曲会編集
Buenos Aires : Club Nago, 1994
BookBook [text]
 
 
Fu Zhou ren tuo huang lu = Pioneer trail of Foochow / Huang Mengli zhu
福州人拓荒路 = Pioneer trail of Foochow / Huang Mengli zhu
by Huang, Mengli
黄孟礼
Sibu, Sarawak : Shiwu Fuzhou gong hui, 2005
Sibu, Sarawak : 诗巫福州公会, 2005
 
 
Guangdong Hua qiao Hua ren shi / Liu Quan zhu
广东华侨华人史 / 刘权著
by Liu, Quan
刘权
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 2002
[广州] : 广东人民出版社, 2002
 
 
Taishan Xian hua qiao zhi / Taishan Xian qiao wu ban gong shi bian
台山县华侨志/ 台山县侨务办公室编
[Taishan Xian : Taishan Xian qiao wu ban gong shi, 1992
[台山县] : 台山县侨务办公室, 1992
 
 
Wu yi Hua qiao Hua ren shi / Mei Weiqiang, Zhang Guoxiong zhu bian ; Mei Weiqiang ... [deng] zhuan gao
五邑华侨华人史 / 梅伟强, 张国雄主编 ; 梅伟强 ... [等]撰稿
Guangzhou : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she, 2001
广州 : 广东高等敎育出版社, 2001
 
 
Yue ji Hua qiao Hua ren yu Yue di dui wai guan xi shi / Gao Weinong ... [et al.] zhu
粤籍华侨华人与粤地对外关系史 / 高伟浓 ... [et al.] 著
Beijing : Zhongguo Hua qiao chu ban she, 2005
北京 : 中国华侨出版社, 2005
 
 
Hua qiao Hua ren yu Guangdong fa zhan : Guangdong Sheng qiao wu li lun yan jiu lun wen ji (2012-2013) = Overseas Chinese and Guangdong's development / Guo wu yuan qiao ban...
华侨华人与广东发展 : 广东省侨务理论研究论文集(2012-2013) / 国务院侨办侨务理论研究广东基地, 广东侨务理论研究中心编
Guangzhou Shi : Ji nan da xue chu ban she, 2014
广州市 : 暨南大学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Toyama-ken Nanbei ijūshi / [henshū Toyama-ken Nanbei Kyōkai]
富山県南米移住史 / [編集富山県南米協会]
Toyama-shi : Toyama-ken, Heisei 1 [1989]
富山市 : 富山県, 平成 1 [1989]
 
 
Qing dai Hua qiao yu Min Yue she hui bian qian / Sun Qian zhu
清代华侨与闽粤社会变迁 / 孙谦著
by Sun, Qian, 1958-
孙谦, 1958-
Xiamen : Xiamen da xue chu ban she, 1999
厦门 : 厦门大学出版社, 1999
 
 
Min jian wen shu yu Taiwan she hui jing ji shi = Local documents and socio-economic history of Taiwan / Chen Zhiping zhu
民间文书与台湾社会经济史 = Local documents and socio-economic history of Taiwan / 陈支平著
by Chen, Zhiping, 1952-
陈支平, 1952-
Changsha Shi : Yuelu shu she, 2004
长沙市 : 岳麓书社, 2004
 
 
Kokusaku ni chitta kaitakudan no yume / henshūsha Tantō-chō Bunkazai Chōsa Iin
国策に散った開拓団の夢 / 編集者但東町文化財調査委員
Hyogo-ken Tantō-chō : Tantō-chō Kyōiku Iinkai, Heisei 6 [1994]
兵庫県但東町 : 但東町教育委員会, 平成 6 [1994]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Fujian yi min shi / zhu bian Lin Guoping, Qiu Jiduan ; fu zhu bian Zhang Guiming
福建移民史 / 主编林国平, 邱季端 ; 副主编张贵明
Beijing Shi : Fang zhi chu ban she, 2005
北京市 : 方志出版社, 2005
 
 
Ba Shu yi min shi / Tan Hong zhu bian
巴蜀移民史 / 谭红主编
Chengdu : Sichuan chu ban ji tuan, Ba Shu shu she, 2006
成都 : 四川出版集团・巴蜀书社 2006
 
 
Hiroshima-ken ijūshi. Tsūshi hen / [henshū Hiroshima-ken]
広島県移住史. 通史編 / [編集広島県]
[Hiroshima-shi] : Hiroshima-ken, 1993
[広島市] : 広島県, 1993
 
 
Imin dekasegi kankei shinbun kiji shūsei : Ajia Taiheiyō chiiki / Gushikawa Shishi Hensanshitsu
移民・出稼ぎ関係新聞記事集成 : アジア・太平洋地域 / 具志川市史編さん室
[Gushikawa-shi] : Gushikawa-shi Kyōiku Iinkai, Heisei 14 [2002]
[Gushikawa-shi] : 具志川市教育委員会, 平成14 [2002]
BookBook [text, volume]
 
 
Yi min qi ye jia : Xianggang de Shanghai gong ye jia = Emigrant entrepreneurs : Shanghai industrialists in Hong Kong / Huang Shaolun zhu ; Zhang Xiuli yi ; Li Peide jiao
移民企业家 : 香港的上海工业家 = Emigrant entrepreneurs : Shanghai industrialists in Hong Kong / 黄绍伦著 ; 张秀莉译 ; 李培德校
Uniform title: Emigrant entrepreneurs. Chinese
by Wong, Siu-lun
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2003
上海 : 上海古籍出版社, 2003
 
 
Nagano-ken Manshū kaitakushi / henshū Nagano-ken Kaitaku Jikōkai Manshū Kaitakushi Kankōkai
長野県満州開拓史 / 編集長野県開拓自興会満州開拓史刊行会
Nagano-shi : Nagano-ken Kaitaku Jikōkai Manshū Kaitakushi Kankōkai, Shōwa 59 [1984]
長野市 : 長野県開拓自興会満州開拓史刊行会, 昭和 59 [1984]
BookBook [text, volume]
 
 
Shantou qiao shi lun cong
汕頭僑史論叢
[Shantou?] : Shantou Hua qiao li shi xue hui, 1986-<1991>
[汕头?] : 汕头华侨历史学会, 1986-<1991>
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.