National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 35 Results for subject:"English language -- Conversation and phrase books -- Chinese."
Sort by:
 
 
Yuan yang chuan yuan Ying yu hui hua = Seamen's English conversation / [Dalian hai yun xue yuan Ying yu jiao yan zu bian]
远洋船員英语会话 = Seamen's English conversation / [大连海运学院英语教硏组编]
Beijing: Ren min jiao tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1975
北京 : 人民交通出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1975
 
 
Shi yong Ying yu hui hua / Mali Andelusi bian ; Ke Pu yi
实用英语会话 / 玛丽・安德鲁斯编 ; 柯普译
Uniform title: English conversation for beginners. Chinese & English
by Andrews, Mary
Beijing : Ke xue pu ji chu ban she, 1982
北京 : 科学普及出版社, 1982
 
 
Tong yong E yu hui hua / Zhang Lanying, Zhang Shengwu bian
通用俄语会话 / 张兰瑛, 张盛武编
by Zhang, Lanying
张兰瑛
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1986
上海 : 上海教育出版社, 1986
 
 
Chu guo ren yuan Ying yu jiao liu su cheng zhi nan = English express for going abroad / Li Zhaowei zhu bian
出国人员英语交流速成指南 = English express for going abroad / 李兆卫主编
Tianjin Shi : Tianjin ke ji fan yi chu ban you xian gong si, 2013
天津市 : 天津科技翻译出版有限公司, 2013
 
 
Han Ying kou yu dong ci hui bian / Wen Zhengde bian zhu
汉英口語动词汇编 / 温征德编著
by Wen, Zhengde
温征德
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1981
 
 
Ying yu zhi nan / Huang Lüqing ji yi
英語指南 / 黃履卿輯譯
by Huang, Lüqing, active 1899
黃履卿, active 1899
Hongkong : Shu ye gong hui, 1949
Hongkong : 書業公會, 1949
 
 
Ri chang kou yu, kan wo de! [electronic resource] : ming shi jiang jie shi pin ban = The China's best-selling all-in-one oral English lessons / [Ariel Max Sommer ... [et...
日常口语, 看我的! [electronic resource] : 名师讲解视频版 = The China's best-selling all-in-one oral English lessons / [Ariel Max Sommer ... [et al.] 编录]
Jinan : Qi Lu dian zi yin xiang chu ban she, 2010
济南 : 齐鲁电子音像出版社, 2010
VideoVideo [electronic resource]
 
 
Shi yong shang ye hui hua / by S.S Chow = Practical commercial conversation
實用商業會話 / by S.S Chow = Practical commercial conversation
by Zhou, Xisan
周錫三
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1932
上海 : 商務印書館, 1932
 
 
Beijing ao yun hui Ying yu kou yu dU ben ( gao ji ben ) = A convrsational English reader (advarced) / Di 29 jie ao lin pi ke yun dong hui zu zhi wei yuan hui zu bian ; Beijing...
北京奥运会英语口语读本(高级本) = A convrsational English reader (advarced) / 第29届奥林匹克运动会组织委员会组编 ; 北京市教育委员会编撰
Beijing : Beijing Shi fan da xue chu ban she 2007
北京 : 北京师范大学出版社 2007
 
 
Zhi ji qiu zhi ying yu mian shi [electronic resource] / Qu Yan, Xing Xu
直击求职英语面试 [electronic resource] / 曲彦, 邢旭
by Qu, Yan
曲彦
Beijing : Beijing li gong da xue chu ban she, 2007
北京 : 北京理工大学出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Meiguo xiao yuan Ying yu yu xue sheng li yu / Qin Xingpei bian zhu = American campus English and student slang / by Herbert Qin
美國校園英語與學生俚語 / 秦興培編著 = American campus English and student slang / by Herbert Qin
Xianggang : San lian shu dian Xianggang fen dian, 1986
香港 : 三聯書店香港分店, 1986
 
 
Ying yu yu diao yu jie zou jian ming jiao cheng / Chen Wenda zhu
英语语调与节奏简明教程 / 陈文达著
by Chen, Wenda
陈文达
Shanghai : Shanghai wai yu jiao yu chu ban she, 1982
上海 : 上海外语教育出版社, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
365 tian Ying yu kou yu da quan : Ri chang kou yu = The very everyday oral english / Qiang Kang (Ryan Kenneth)
365天英语口语大全 : 日常口语 = The very everyday oral english / 强康 (Ryan Kenneth)
Beijing : Zhongguo chu ban chuan mei gu fen you xian gong si : Zhongguo dui wai fan yi chu ban you xian gong si [2013?]
VideoVideo [two-dimensional moving image, videodisc]
 
 
80 dui hua chang you Dayang Zhou he Fei Zhou = Travelling in Oceania and Africa—80 dialogues / zhu bian Zhong Xi, Wang Minhua
80对话畅游大洋洲和非洲 = Travelling in Oceania and Africa—80 dialogues / 主编仲锡, 王敏华
Beijing : Ke xue chu ban she, 2012
北京 : 科学出版社, 2012
 
 
by Sadler, Paul
Beecroft, N.S.W. : Blue Energy Publishing, 2003
 
 
Ying zai hu dong [electronic resource] : shang mao Ying yu qing jing kou yu / [Christina Themar ... [et al.] bian lu ]
赢在互动 [electronic resource] : 商贸英语情景口语 / [Christina Themar ... [et al.] 编录]
Jinan : Qi Lu dian zi yin xiang chu ban she, 2010
济南 : 齐鲁电子音像出版社, 2010
BookBook [electronic resource]
 
 
Kou yu hu dong wang [electronic resource] : cong ting bu dong dao dui da ru liu : zhi chang Ying yu qing jing kou yu / [Ariel Max Sommer ... [et al.] ; Ang xiu Ying yu hu dong...
口语互动王 [electronic resource] : 从听不懂到对答如流 : 职场英语情景口语 / [Ariel Max Sommer ...[et al.] ; 昂秀英语互动部编录]
[Jinan Shi] : Qi Lu dian zi yin xiang chu ban she, 2010
[济南市] : 齐鲁电子音像出版社 , 2010
BookBook [electronic resource]
 
 
Zui xin Ying yu kou yu xue xi ci dian = A dictionary of conversational English / Duan Lixin (Alan Duan) bian zhu
最新英语口语学习词典 = A dictionary of conversational English / 段立新编著
by Duan, Lixin
段立新
Xi'an Shi : Xi'an jiao tong da xue chu ban she, 2009
西安市 : 西安交通大学出版社, 2009
 
 
Liu xue Aodaliya kou yu quan gong lüe / An Bin bian zhu ; Hilda Weaver shen jiao
留学澳大利亚口语全攻略 / 安滨编著 ; Hilda Weaver审校
by An, Bin
安滨
Beijing Shi : Zhongguo yu hang chu ban she, 2011
北京市 : 中国宇航出版社, 2011
 
 
Lü xing Aodaliya yi ben jiu gou / zhu bian Jin Li ; fu zhu bian He Jing, Huang Na ; wen zi bian wei Xi Jiajia ... [et al.]
旅行澳大利亚一本就夠 / 主编金利 ; 副主编何静, 黄娜 ; 文字编委席家佳 ... [et al.]
Dalian Shi : Dalian li gong da xue chu ban she, 2012
大连市 : 大连理工大学出版社, 2012
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.