National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 714 Results for subject:"English language -- Dictionaries -- Chinese."
Sort by:
 
 
Ying Han da xue ci dian = The English-Chinese collegiate dictionary / Wang Tongyi zhu bian
英汉大学词典 = The English-Chinese collegiate dictionary / 王同亿主编
Beijing : Ke xue pu ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 科学普及出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zui xin xiang jie Ying Hua da ci dian / Zheng Yili zhu bian = A new English-Chinese dictionary / by Zheng Yili
最新詳解英華大辭典 / 鄭易里主編 = A new English-Chinese dictionary / by Cheng Yi-li
Xianggang : Xianggang guang tai shu ju, 1969
香港 : 香港廣泰書局, 1969
 
 
Jian ming Ying Han ci dian = A concise English-Chinese dictionary / Zhang Qichun, Cai Wenying he bian
簡明英汉词典 = A concise English-Chinese dictionary / 張其春, 蔡文縈合編
Beijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1972
北京 : 商务印书馆 : 新华书店北京发行所发行, 1972
 
 
Xin ying han ci dian = A new English-Chinese dictionary / [zhu bian Gao Yongwei]
新英汉词典 = A new English-Chinese dictionary / [主编高永伟]
Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she, 2009
 
 
Xian dai Ying Han shuang jie ci dian / Liu Shitong, Yu Guozhi, Huang Fengshan zhu bian
现代英汉双解词典 / 刘世同, 于国治, 黃凤山主编
Beijing : Xue yuan chu ban she, 1993 [i.e. 1994]
北京 : 学苑出版社, 1993 [i.e. 1994]
 
 
Xian dai Ying Han ci dian = A modern English-Chinese dictionary
现代英汉词典 = A modern English-Chinese dictionary
Singapore : Shanghai shu ju, [1976?]
Singapore : 上海书局, [1976?]
 
 
Ying Han ci hai = The English-Chinese word-ocean / Wang Tongyi zhu bian yi
英漢辭海 = The English-Chinese word-ocean / 王同亿主编译
Beijing : Guo fang gong ye chu ban she : xin hua shu dian jing shou, 1990
北京 : 國防工業出版社 : 新华书店经售, 1990
 
 
Ying Han shuang jie ci dian / "Ying Han shuang jie ci dian" bian xie zu bian
英汉双解词典 / 《英汉双解词典》编写组编
Beijing shi : Ji xie gong ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京市 : 机械工业出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
The right word in Chinese = Han yu zhi nan = Hanyu zhinan / Irene Saunders
The right word in Chinese = 漢語指南 = Hanyu zhinan / Irene Saunders
by Saunders, Irene
Hong Kong : Commercial Press, 1986
 
 
Zui xin gao ji Ying Han ci dian = A new advances English-Chinese dictionary / zhu bian Cai Wenying
最新高级英汉词典 = A new advanced English-Chinese dictionary / 主编蔡文萦
Beijing : Shang wu yin shu guan guo ji you xian gong si, 1994
北京 : 商务印书馆囯际有限公司, 1994
 
 
Xin bian Ying Han duo gong neng ci dian / Wang Menglong zhu bian
新编英汉多功能词典 / 王孟龙主编
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1991
北京 : 中国国际广播出版社 : 经销新华书店, 1991
 
 
Jian ming Ying yu da pei ci dian = A concise dictionary of English collocations / zhu bian Zhou Guozhen ; bian zhe Zhou Guozhen ... [et al.]
简明英语搭配词典 = A Concise dictionary of English collocations / 主编周国珍 ; 编者周国珍 ... [et al.]
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1986
 
 
Ying Han bai ke fan yi da ci dian = The Encyclopaedic dictionary of English-Chinese translation / zhu bian Cao Yan, Zhang Kuiwu ; fu zhu bian Zhang Chun'guang ... [et al.]
英汉百科翻译大辞典 = The Encyclopaedic dictionary of English-Chinese translation / 主编曹焰, 张奎武 ; 副主编张春光 ... [et al.]
[Peking] : Ren min ri bao chu ban she ; [Tientsin] : Tianjin xin hua shu dian jing xiao, 1992
[Peking] : 人民日报出版社 ; [Tientsin] : 天津新华书店经销, 1992
 
 
Jian ming Ying Han ci dian = A concise English-Chinese dictionary / Zhang Qichun, Cai Wenying he bian
簡明英漢新詞典 = A concise English-Chinese dictionary / 張其春, 蔡文縈合編
Uniform title: Ying Han xin ci dian
英漢新詞典
by Zhang, Jichun
張其春
Beijing : Shang wu yin shu guan, 1979
香港 : 商務印書館, 1966
 
 
Ying Han xin ci dian = New English-Chinese dictionary / Zhang Qichun, Cai Wenying he bian
英漢新詞典 = New English-Chinese dictionary / 張其春, 蔡文縈合編
by Zhang, Jichun
張其春
Hong Kong : Shang wu yin shu guan, 1966
香港 : 商務印書館, 1966
 
 
Xian dai Ying Han ci dian / ban she ci dian bian ji shi bian = A modern English-Chinese dictionary / edited by editorial division
现代英汉词典 / 本社词典编辑室编 = A modern English-Chinese dictionary / edited by editorial division
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 1990
北京 : 外语敎学与研究出版社, 1990
 
 
Ying Han cheng yu wen xue da ci dian = Dictionary of English phrases, quotations, proverbs, and maxims, with exact Chinese translations
英漢成语文學大辭典 = Dictionary of English phrases, quotations, proverbs, and maxims, with exact Chinese translations
Taibei shi : Wen guang chu ban she, Minguo 58 [1969]
台北市 : 文光出版社, 民國58 [1969]
 
 
Ying Hua da ci dian = A new English-Chinese dictionary / yuan bian zhe Zheng Yili, Cao Chengxiu
英华大词典= A new English-Chinese dictionary / 原编者郑易里, 曹成修
by Zheng, Yili
郑易里
Beijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 商务印书馆 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Xin Ying Han ci dian / "Xin Ying Han ci dian" bian xie zu bian = A New English-Chinese dictionary / compiled by the Editing Group of a New English-Chinese Dictionary
新英漢詞典 / 《新英漢詞典》編寫組编 = A New English-Chinese dictionary / compiled by the Editing Group of a New English-Chinese Dictionary
Seattle : University of Washington Press, 1988, c1987
 
 
Ying Han qiu jie zuo wen wen fa bian yi si yong ci dian = A daily use English-Chinese dictionary (revised edition) / Shi jie shu ju bian yi bu bian ji
英漢求解作文文法辨義四用辭典 = A daily use English-Chinese dictionary / 世界書局編譯部編輯
Xianggang : Shi jie shu ju, 1966
香港 : 世界書局, 1966
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.