National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 69 Results for subject:"English language -- Textbooks for foreign speakers -- Chinese."
Sort by:
 
 
Ji chu Ying yu zi xue shou ce : zeng ding ben / Ding Shilian, Zhou Shirui, Wu Xichun bian [xie]
基础英语自学手册 : 增订本 / 丁士连, 周世瑞, 武喜春编[写]
by Ding, Shilian
丁士连
[Zhengzhou] : Henan ren min chu ban she, 1983
[郑州] : 河南人民出版社, 1983
 
 
Zhongguo ren xue Ying yu / Lü Shuxiang zhu
中國人學英語 / 呂叔湘著
by Lü, Shuxiang
呂叔湘
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1975
香港 : 商務印書館, 1975
 
 
Jian ming Ying yu yu fa biao jie / Zhu Jiongqiang, Zou Guofan bian ; Ge Chuangui shen ding
简明英语语法表解/ 朱炯强,邹国凡编;葛传槼审订
by Zhu, Jiongqiang
朱炯强
Beijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京: 商務印书馆: 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Ji ji ying yu ting shuo jiao cheng. Xue sheng yong shu. 1 = Listen in. Book 1 / David Nunan Zhu ; Jiang Jieming zhu shi
积极英语听说教程. 学生用书. 1 = Listen in. book 1 / David Nunan著 ; 江节明注释
by Nunan, David
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2003
北京 : 外语教学与研究出版社, 2003
 
 
Ji ji ying yu ting shuo jiao cheng. Xue sheng yong shu. 2 = Listen in. Book 2 / David Nunan Zhu ; Lu Xuan zhu shi
积极英语听说教程. 学生用书. 2 = Listen in. Book 2 / David Nunan著 ; 鲁翾注释
by Nunan, David
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2003
北京 : 外语教学与研究出版社, 2003
 
 
Aodaliya guang bo Ying yu jiang zuo : zhong ji Ying yu kou yu ke cheng = English from Australia : An intermediate course in everyday spoken English
澳大利亞广播英语讲座 : 中级英语口语课程 = English from Australia : An intermediate course in everyday spoken English
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she ; [Melbourne?] : Radio Australia, 1991
北京 : 中国国际广播出版社 ; [Melbourne?] : Radio Australia, 1991
 
 
Shi shang yu xiu xian = Fashion and leisure / Bian yi Xu Lanzhen ; Wen zi shen jiao Qiu Jianzhong
时尚与休闲 = Fashion and leisure / 编译许兰贞 ; 文字审校邱建忠
Beijing : Wai wen chu ban she, 2006
北京 : 外文出版社, 2006
 
 
Zou jin Aozhou. Hui hua pian / Zhang Xue, Shi Xiaojie deng bian zhu
走进澳洲. 会话篇 / 张雪, 石晓杰等编著
Beijing Shi : Zhongguo shui li shui dian chu ban she, 2000
北京市 : 中国水利水电出版社, 2000
 
 
Ji chu Ying yu zi xue shou ce / Ding Shilian, Zhou Shirui, Wu Xichun bian [xie]
基础英语自学手册/ 丁士连, 周世瑞, 武喜春编[写]
by Ding, Shilian
丁士连
[Zhengzhou shi] : Henan ren min chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1979
[郑州市] : 河南人民出版社: 河南省新華書店发行, 1979
 
 
Jian ming Ying yu yu fa / Hubei sheng zhong xiao xue jiao xue jiao cai yan jiu shi bian
简明英语语法 / 湖北省中小学教学教材硏究室编
[Hankou Shi : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1974
[漢口市] : 湖北人民出版社 : 湖北省新華書店发行, 1974
 
 
Ji ji ying yu ting shuo jiao cheng. Xue sheng yong shu. 3 = Listen in. Book 3 / David Nunan Zhu ; Mo Ting zhu shi
积极英语听说教程. 学生用书. 3 = Listen in. Book 3 / David Nunan著 ; 莫婷注释
by Nunan, David
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2003
北京 : 外语教学与研究出版社, 2003
 
 
Zhongguo ren xue ying yu / Lü Shuxiang zhu
中國人學英語 / 呂叔湘著
by Lü, Shuxiang
呂叔湘
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2008
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2008
 
 
Da xue Ying yu jiang zuo = English lectures for college students / Xu Liqing ... [deng]
大學英語講座 = English lectures for college students / 徐麗卿 ... [等]
Nanjing : Jiang su ke xue ji shu chu ban she, 1984
南京 : 江苏科学技术出版社, 1984
 
 
Celtic stories = Kai'erte gu shi ji : jian xie ben / Michael West, Margaret J Miller jian xie ; Yang Qian yi
Celtic stories = 凯尔特故事集 : 简写本 / Michael West, Margaret J Miller 简写 ; 杨茜译
Uniform title: Celtic stories. Chinese & English
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 1981
北京 : 外语教学与研究出版社, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Ying yu zhou kan = English weekly
英語周刊 = English weekly
Xianggang : Zhongguo wen hua shi ye you xian gong si, 1954-
香港 : 中国文化事业有限公司, 1954-
 
 
100 million Francs = Yi yi Fa lang : jian xie ben / Paul Berna yuan zhu ; Michael West, Georgina Hargreaves gai xie ; Zhang Chen yi
100 million Francs = 一亿法郎 : 简写本 / Paul Berna 原著 ; Michael West, Georgina Hargreaves 改写 ; 张晨译
Uniform title: 100 million Francs. Chinese & English
by Berna, Paul
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 1981
北京 : 外语教学与研究出版社, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Fa xue Ying yu = Legal English / Li Feinan bian zhu
法学英语 = Legal English / 李斐南编注
by Li, Feinan
李斐南
[Guangzhou] : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she, 1985
[Guangzhou] : 广东高等教育出版社 1985
 
 
Ying yu ju shi xiang jie = English constructions / Zhong Ziyan bian ; Yao Shanyou jiao ding
英语句式详解 = English constructions / 钟子岩编 ; 姚善友校订
by Zhong, Ziyan
钟子岩
Beijing : Shang wu yin shu guan, 1980
北京 : 商务印书馆, 1980
 
 
Ying yu ju zi man tan / Zhang Haikui, Han Xiuqin bian zhu
英语句子漫谈/ 张海奎, 韩秀琴编著
by Zhang, Haikui
张海奎
Ha'erbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
哈尔滨市: 黑龙江人民出版社: 黑龙江省新华书店发行, 1984
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.