National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 140867 Results for subject:English.
Sort by:
 
 
Cheng yu gu shi = Stories from Chinese proverbs / Guo Qing gai xie ; Li Chengye yi
成语故事= Stories from Chinese proverbs / 郭清改写; 李成业译
by Guo, Qing
郭清
[Singapore] : Xingzhou ri bao, 1978
[Singapore] : 星洲日報, 1978
 
 
Pam i kipʻŭmyŏn = The early lyrics, 1941-1960 : poems / by Sŏ Chŏng Ju ; translated by Brother Anthony of Taizé
밤이깊으면 = The early lyrics, 1941-1960 : poems / by Sŏ Chŏng Ju ; translated by Brother Anthony of Taizé
Uniform title: Poems. Korean & English. Selections
by Sŏ, Chŏng-ju, 1915-
서정주, 1915-
Soul-si : Tapke, 1998
서울시 : 답게, 1998
 
 
Ying yi Tang ren jue ju bai shou = One hundred quatrains by the Tang poets, English translations / Lü Shuxiang bian zhu
英译唐人绝句百首 = One hundred quatrains by the Tang poets, English translations / 呂叔湘编注
Changsha : Hunan ren min chu ban she, 1980
长沙 : 湖南人民出版社, 1980
 
 
Hua ying heng chuang : Yuan san qu xuan / Ke Yuanwen ... [et al.] he yi = Shadows of flowers fall across shutter : an antholoty of Yuan Dynasty poetry / translated by Kit Kelen...
花影橫窗 : 元散曲選 / 客遠文 ... [et al.]合譯 = Shadows of flowers fall across shutter : an antholoty of Yuan Dynasty poetry / translated by Kit Kelen ... [et al.]
Uniform title: Poems. Chinese & English. Selections
Macao : Association of Stories in Macao, 2010
 
 
Du shi xuan yi / Xie Wentong yi
杜詩選譯 / 谢文通译
Uniform title: Poems. English & Chinese. Selections
by Du, Fu, 712-770
杜甫 712-770
[Canton] : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[Canton] : 广东高等教育出版社 : 广东省新华书店发行, 1985
 
 
Poems of Lu Hsun / translated and noted by Huang Hsin-chyu = Lu Xun shi ge / Huang Xinqu yi zhu
Poems of Lu Hsun / translated and noted by Huang Hsin-chyu = 魯迅詩歌 / 黃新渠譯注
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Hong Kong : Joint Publishing Co., 1979
 
 
Selected works of Ba Jin / [Ba Jin zhu]
Selected works of Ba Jin / [巴金著]
Uniform title: Works. Selections. English. 2005
by Ba, Jin, 1904-2005
巴金, 1904-2005
Beijing : Wai wen chu ban she (Foreign Languages Press), 2005
北京 : 外文出版社 (Foreign Languages Press), 2005
 
 
Ai Qing shi xuan = Ai Qing selected poems / Edited with an introduction and notes by Eugene Chen Eoyang ; [translated by Eugene Chen Eoyang, Peng Wenlan and Marilyn Chin]
艾青詩選 = Ai Qing selected poems / Edited with an introduction and notes by Eugene Chen Eoyang ; [translated by Eugene Chen Eoyang, Peng Wenlan and Marilyn Chin]
Uniform title: Poems. English & Chinese. Selections
by Ai Qing, 1910-1996
艾青, 1910-1996
Beijing : a wai wen chu ban she : Zhongguo ge ji shu dian fa xing, 1982
北京 : 外文出版社 : 中国国际书店发行, 1982
 
 
Quan xin Ying yi Tang Song shi ci xuan / He Zhongjian yi = Chinese poetry of Tang and Song dynasties : a new translation / translated by C. K. Ho
全新英譯唐宋詩詞選 / 何中堅譯 = Chinese poetry of Tang and Song dynasties : a new translation / translated by C. K. Ho
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si, 2012
臺北市 : 臺灣商務印書館股份有限公司, 2012
 
 
Lu Xun selected poems / translated by W.J.F. Jenner = [Lu Xun shi xuan / W.J.F. Zhannaer yi]
Lu Xun selected poems / translated by W.J.F. Jenner = [鲁迅诗选 / W.J.F. 詹納爾譯]
Uniform title: Poems. English & Chinese. Selections
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Beijing : Foreign Languages Press : Distributed by Guoji Shudian, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
Mao Zedong shi ci Ying yi bi jiao yan jiu / Zhang Zhizhong zhu
毛泽东诗词英译比较研究 / 张智中著
by Zhang, Zhizhong, 1966-
张智中, 1966-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2008
北京 : 中国社会科学出版社, 2008
 
 
Zhou Zuoren san wen xuan / Zhou Zuoren zhu ; Pulide Ying yi = Zhou Zuoren, selected essays / original Chinese text by Zhou Zuoren ; translated by David E. Pollard
周作人散文選 / 周作人著 ; 卜立德英譯 = Zhou Zuoren, selected essays / original Chinese text by Zhou Zuoren ; translated by David E. Pollard
Uniform title: Essays Selections 2006
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Hong Kong : Chinese University Press, c2006
 
 
Zhangsha : Hunan ren min chu ban she, 1980
长沙 : 湖南人民出版社, 1980
 
 
Mao Zedong shi ci : Ying Han dui zhao yun yi = Poems of Mao Zedong : with rhymed versions and annotations / Translated and annotated by Gu Zhengkun yi zhu
毛澤東詩詞 : 英漢對照韻譯 = Poems of Mao Zedong : with rhymed versions and annotations / Translated and annotated by 辜正坤譯注
Uniform title: Poems. English & Chinese. Selections
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 1993
北京 : 北京大學出版社, 1993
 
 
Eiyaku hyakunin isshu : tsuketari chūshaku / Jikkinsu = Hyaku-nin-isshu, or A hundred Japanese odes, translated into English / by F.V. Dickins
英譯百人一首 : 附註釋 / ヂッキンス = Hyaku-nin-isshu, or A hundred Japanese odes, translated into English / by F.V. Dickins
Uniform title: Ogura hyakunin isshu. English and Japanese
Tōkyō : Fukushima Shoten, Meiji 31 [1898]
東京 : 福島書店, 明治31 [1898]
 
 
The poetry of Li Yu : the last ruler of the tenth century Chinese kingdom known as the Southern Tang = Li Yu shi ji / by Clifford L. Pannam
The poetry of Li Yu : the last ruler of the tenth century Chinese kingdom known as the Southern Tang = 李煜诗集 / by Clifford L. Pannam
Uniform title: Poems. English. Selections
by Li, Yu, 937-978
李煜, 937-978
Ormond, Vic. : Hybrid Publishers, 2000
 
 
Bahejin shi xue shi ye zhong de Tao Yuanming shi ge Ying yi : fu diao de fan yi xian shi = A study of English retranslation of Tao Yuanming's poems in light of...
巴赫金诗学视野中的陶渊明诗歌英译 : 复调的翻译现实 = A study of English retranslation of Tao Yuanming's poems in light of Bakhtin's poetics / 蔡华著
by Cai, Hua
蔡华
Suzhou Shi : Suzhou da xue chu ban she, 2008
苏州市 : 苏州大学出版社, 2008
 
 
Uniform title: Koiwasuregusa. English
恋忘れ草. English
by Kitahara, Aiko, 1938-
北原亜以子, 1938-
Champaign, Ill. : Dalkey Archive Press, 2008
 
 
Haruki Murakami o yondeiru toki ni wareware ga yondeiru monotachi / Karashima Deividdo
Haruki Murakami を読んでいるときに我々が読んでいる者たち / 辛島デイヴィッド
by Karashima, David James
Tōkyō : Misuzu Shobō, 2018 , ©2018
東京 : みすず書房, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Yu Xuanji : nan de you xin lang / fan yi Ke Yuanwen, Tan Xiaowen, Song Zijiang = Yu Xuanji : hard to find a loving man / translated by Kit Kelen, Hilda Tam & Song Zijiang
魚玄機 : 難得有心郎 / 翻譯客遠文, 譚曉汶, 宋子江 = Yu Xuanji : hard to find a loving man / translated by Kit Kelen, Hilda Tam & Song Zijiang
Uniform title: Poems. Chinese & English. Selections
by Yu, Xuanji, 842-872
魚玄機, 842-872
Macao : Association of Stories in Macao, 2010
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.