National Library of Australia

Showing 41 - 60 of 1106 Results for subject:Epitaphs.
Sort by:
 
 
Zhao ling bei lu 3 juan fu lu 1 juan / Luo Zhenyu [jiao lu]
昭陵碑錄3卷附錄1卷/ 羅振玉[校錄]
by Luo, Zhenyu, 1866-1940
羅振玉, 1866-1940
[S.l. : s.n.], Guangxu 34 [1908]
[S.l. : s.n.], 光绪 34 [1908]
 
 
Gu dai mu zhi tong lun / Zhao Chao zhu
古代墓志通论 / 赵超著
by Zhao, Chao, 1948-
赵超, 1948-
Beijing : Zi jin cheng chu ban she, 2003
北京 : 紫禁城出版社, 2003
 
 
Sheng si dui hua lu : shi jie ming ren mu zhi ming / Wu Ruhua, Hong Man bian zhu
生死对话录 : 世界名人墓志铭 / 吴汝华, 洪曼编著
by Wu, Ruhua
吴汝华
Beijing Shi : Qiu shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京市 : 求实出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Taozhai cang shi ji : [44 juan, shou 1 juan] / Duanfang zhuan
陶齋臧石記 : [44卷, 首1卷] / 端方撰
by Duanfang, 1861-1911
端方, 1861-1911
[China : s.n., 1909?]
 
 
Gu ke cong chao / Tao Zongyi bian
古刻叢鈔 / 陶宗儀編
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Wan you dui lian hui hai / Wu Hanmei bian
萬有對聯彙海 / 吳寒梅編
by Wu, Hanmei
吳寒梅
Xianggang : Wan xiang shu dian, [19--]
香港 : 萬象書店, [19--]
 
 
Liu chao mu zhi jian yao / Wang Zhuanghong, Ma Chengming bian zuan
六朝墓誌檢要 / 王壯弘, 馬成名編纂
by Wang, Zhuanghong
王壯弘
Shanghai : Shanghai shu hua chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海書畫出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1985
 
 
Liang Han jin shi ji / Weng Fanggang
兩漢金石記 / 翁方綱
by Weng, Fanggang, 1733-1818
翁方綱, 1733-1818
Beiping [Beijing] : Nangchang shi yuan, Qianlong 54 [1789]
北平 [北京] : 南昌使院, 乾隆54 [1789]
 
 
Shi ke ming hui. Di 1 bian, zhi ming lei, fu Mu zhuan di quan : [14 juan, bu yi 1 juan, xu bu 1 juan / Huang Liyou ji]
石刻名彙. 第1編, 誌銘類, 附墓塼地劵 : [14卷, 補遺1卷, 續補1卷 / 黃立猷輯]
by Huang, Liyou
黃立猷
Beijing : Mianyang Huang shi wan bei guan, Minguo 15 [1926]
北京 : 沔陽黃氏萬碑館, 民國15 [1926]
 
 
Li shi : [27 juan] Li xu [21 juan] / Hong Shi zhuan
隸釋 : [27卷] 隸續[21卷] / 洪适撰
by Hong, Shi, 1117-1184
洪适, 1117-1184
Wannan : Hong shi Hui mu zhai, Tongzhi 10 [1871]
皖南 : 洪氏晦木齋, 同治10 [1871]
 
 
Gu ke cong chao / [Tao Zongyi ; Sun Xingyan chong bian]
古刻叢鈔 / [陶宗儀 ; 孫星衍重編]
by Tao, Zongyi, active 1360-1368
陶宗儀, active 1360-1368
[China] : Ping jing guan, [between 1875 and 1908]
[China] : 平津館, [between 1875 and 1908]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.