National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 6416 Results for subject:Essays.
Sort by:
 
 
Azuma Takeshi sensei ibunshō / Azuma Takeshi [cho], Ura Busuke henshū
東武先生遺文鈔 / 東武〔著〕,浦武助編集
by Azuma, Takeshi, 1869-1939
東武, 1869-1939
Totsukawamura (Naraken) : Totsukawa mura Yakuba, Shōwa 34 [1959 ]
十津川村(奈良県) : 十津川村役場 , 昭和 34 [1959 ]
 
 
Lu Li ji / [Xiong Rong bian]
陆蠡集 / [熊融编]
Uniform title: Works. Selections. 1984
by Lu, Li, 1908-1942
陆蠡, 1908-1942
Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
杭州 : 浙江文艺出版社 : 浙江省新华书店发行, 1984
 
 
Yi shan wen cun : 12 juan / Zhang Shen zhu
一山文存 : 12卷 / 章[shen]著
by Zhang, Shen, 1860-
章[shen], 1860-
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1969]
 
 
Shi ke zhai ji yan ji xing / Ma Jianzhong zhu
適可齋紀言紀行 / 馬建忠著
by Ma, Jianzhong, 1844-1900
馬建忠, 1844-1900
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1968]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1968]
 
 
Sōka gakkai o shakubukusuru / [Sekai Bukkyo kyokai hen]
創価学会を折伏する / [世界仏教協会編]
Tōkyō : Jitsugyō no sekai sha, Shōwa 37 [1962]
東京 : 実業之世界社, 昭和 37 [1962]
 
 
Cui Wei de yi shu shi jie
崔嵬的艺术世界
[Peking] : Zhongguo dian ying chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1982
[北京] : 中国电影出版社 : 新华书店发行, 1982
 
 
Yi Deng Tuo / Liao Mosha ... [et al.]
忆邓拓/ 廖沫沙... [et al.]
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
福州: 福建人民出版社: 福建省新華書店发行, 1980
 
 
Ye de yan ji qi ta / Wang Meng deng zhu
夜的眼及其他/ 王蒙等著
[Canton] : Huacheng chu ban she : Kwangdong sheng Xinhua shu dian fa xing, 1981
[广州]: 花城出版社: 广东省新華書店发行, 1981
 
 
Shen Zonghan xian sheng ji nian ji / [bian yin zhe Shen Zonghan xian sheng ji nian ji bian yin wei yuan hui]
沈宗瀚先生紀念集/ [編印者沈宗瀚先生紀念集編印委員會]
Taibei Shi : Shen Zonghan xian sheng ji nian ji bian yin wei yuan hui, Minguo 70 [1981]
臺北市: 沈宗瀚先生紀念集編印委員會, 民國70 [1981]
 
 
Xin hua ri bao de hui yi. Xu ji / Shi Ximin, Fan Jianya bian
新華日報的回憶. 续集 / 石西民, 范剑涯编
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1983
 
 
Yin Zhongrong xian sheng ji nian ji / Yin shi ji nian wei yuan hui bian
尹仲容先生紀念集/ 尹氏紀念委員會編
Taibei Xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 68 [1979]
台北縣永和鎮: 文海出版社, 民國68 [1979]
 
 
Minguo shi nian zhi Wu Peifu / Gai zao Hubei tong zhi hui bian
民國十年之吳佩孚 / 改造湖北同志會編
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1981]
[台北縣永和鎮]: 文海出版社, [1981]
 
 
Hui yi Chen Yu tong zhi / "Hui yi Chen Yu tong zhi" bian xie zu bian
回忆陈郁同志/ 《回忆陈郁同志》编写组编
Beijing : Gong ren chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京: 工人出版社 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Li yun shu wu wen xue ji : shi xue jia Chen Yuan de zhi xue
勵耘書屋問學记 : 史学家陈垣的治学
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian fa xing, 1982
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 新华书店发行, 1982
 
 
Tou qiang ji / Wu Han
投枪集 / 吴晗
by Wu, Han, 1909-
吴晗, 1909-
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1959
北京 : 作家出版社, 1959
 
 
Xin wen cong tan / Xu Zhucheng
新闻丛谈 / 徐铸成
by Xu, Zhucheng, 1907-1991
徐铸成, 1907-1991
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1983
 
 
Chen Yunluo wen ji / [Chen Yunluo zhu]
陳允洛文集 / [陳允洛著]
by Chen, Yunluo, 1889-
陳允洛, 1889-
Tʻaipei : Xiamen Ying hua shu yuan lü Tai lü Fei tong xue hui, Minguo 60 [1971]
台北 : 厦門英華書院旅臺旅菲同學會, 民國60 [1971]
 
 
Ning wei dang wai / Lin Zhengjie zhu
寧為黨外/ 林正杰著
by Lin, Zhengjie, 1952-
林正杰, 1952-
Taibei shi : Lin Zhengjie, [1981]
臺北市: 林正杰, [1981]
 
 
"Shui hu" yu Jin Shengtan yan jiu / Zhang Guoguang
水滸与金聖嘆硏究/ 张国光
by Zhang, Guoguang
张国光
[Zhengzhou] : Zhongzhou shu hua she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[郑州]: 中州书画社: 河南省新華書店发行, 1981
 
 
Yao jiang zhen li, bu yao jiang mian zi : yi jiu si wu nian wu yue jiu ri / Chen Yun
要讲真理,不要讲面子: 一九四五年五月九日/ 陈云
by Chen, Yun, 1905-
陈云, 1905-
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1982
[Peking] : 人民出版社: 新華書店发行, 1982
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.