National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 6 of 6 Results for subject:"Ethics -- Dictionaries -- Chinese."
Sort by:
 
 
Lun li xue da ci dian = Lunlixue dacidian / zhu bian Zhu Yiting
伦理学大辞典 = Lunlixue dacidian / 主编朱贻庭
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2002
上海 : 上海辞书出版社, 2002
 
 
Jian ming lun li xue ci dian / Jian ming lun li xue ci dian bian ji zu
简明伦理学辞典 / 简明伦理学辞典编辑组
Chengdu : Sichuan sheng she hui ke xue yuan chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
成都 : 四川省社会科学院出版社 : 四川省新华书店发行, 1985
 
 
Lun li xue da ci dian / zhu bian Song Xiren, Chen Laozhi, Zhao Ren'guang ; fu zhu bian Li Shaoji, Zhang Jingxian, Dai Yangyi
伦理学大辞典 / 主编宋希仁, 陈劳志, 赵仁光 ; 副主编李绍基, 张敬贤, 戴扬毅
[Changchun shi] : Jilin ren min chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
[长春市] : 吉林人民出版社 : 吉林省新华书店发行, 1989
 
 
Lun li xue ming ci jie shi / Luo Guojie zhu bian
伦理学名词解释 / 罗国杰主编
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1984
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1984
 
 
Si xiang zheng zhi gong zuo ci dian / yuan Wuhan jun qu zheng zhi bu bian xie zu bian
思想政治工作词典 / 原武汉军区政治部编写组编
Beijing : Qi xiang chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 氣象出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Xian dai si xiang zheng zhi gong zuo ci dian / Jing Yonghe zhu bian
现代思想政治工作辞典 / 敬永和主编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1990
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.