National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 181 Results for subject:"Ethics, Chinese."
Sort by:
 
 
Lun li dao de de li lun yu shi jian / Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui, Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui Taiwan sheng fen hui bian yin
倫理道德的理論與實踐/ 中華文化復興運動推行委員會,中華文化復興運動推行委員會台灣省分會編印
Taibei shi : Gai wei yuan hui, Minguo 70 [1981]
台北市: 該委員會, 民國70 [1981]
 
 
Shen jian : wu juan / [Huang Xingzeng zhu]
申鑒 : 五卷 / [黄省曽注]
by Xun, Yue, 148-209
荀悦, 148-209
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Qian fu lun jian : [36 juan] / Wang Jipei jian
潛夫論箋 : [36卷] / 汪繼培箋
by Wang, Fu, approximately 76-approximately 157
王符, approximately 76-approximately 157
Taibei : Shi jie shu ju, Minguo 51 [1962]
台北 : 世界書局, 民國51 [1962]
 
 
Zhu bolu xian sheng zhi jia ge yan shi yi / Zhu Yongchun zhuan ; Dai Yiqing shi yi
朱柏盧先生治家格言釋義/ 朱用純撰;戴翊清釋義
by Zhu, Yongchun, 1617-1689
朱用純, 1617-1689
Taibei Shi : Fa xing ren Wang Daorong : Fa xing suo Guang wen shu ju, Min guo 69 [1980]
台北市: 發行人王道榮: 發行所廣文書局, 民國69 [1980]
 
 
Zhongguo lun li sheng huo de da qu xiang / Wang Runsheng, Wang Rui zhu
中国伦理生活的大趋向/ 王润生,王磊著
by Wang, Runsheng, 1955-
王润生, 1955-
Guiyang shi : Guizhou ren min chu ban she : Guizhou sheng Xin hua shu dian fa xing, 1986
贵阳市: 贵州人民出版社: 贵州省新華書店发行, 1986
 
 
Yangzi fa yan / [Li Gui ji]
揚子法言 / [李軌注]
by Yang, Xiong, 53 B.C.-18 A.D
揚雄, 53 B.C.-18 A.D
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Guo bao lei bian : [5 juan]
果報類編 : [5卷]
[China : s.n., Minguo 15 i.e. 1926]
[China : s.n., 民國15 i.e. 1926]
 
 
Wangzi zhong quan / Wang Yingjiao zhuan
汪子中詮 / 汪應蛟撰
by Wang, Yingjiao, -1628
汪應蛟, -1628
[Taipei?] : Zhongguo zi xue ming zhu ji cheng bian yin ji jin hui, [1977?]
[臺北?] : 中國子學名著集成編印基金會, [1977?]
 
 
Shan yan wen zhai
善言文摘
Xinzhu Shi : Shan yan wen zhai she
新竹市 : 善言文摘社
 
 
Chuan jia zhi bao / [Tao Shilian chong ji]
傳家至寶 / [陶士蓮重輯]
by Tao, Shilian
陶士蓮
Rongcheng : Bao shan tang, Daoguang ding hai [1827]
茸城 : 寶善堂, 道光丁亥 [1827]
 
 
Yan shi jia xun : er juan / [Yan Zhitui zhuan; Leng Zongyuan jiao]
顏氏家訓 : 二卷 / [顏之推撰; 冷宗元校]
by Yan, Zhitui, 531-591
顏之推, 531-591
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Zhongguo zhong gu li jiao shi / Zhou Lingen bian zhu
中國中古禮教史 / 周林根編著.
by Zhou, Lingen
周林根
[Taipei] : Taiwan sheng li hai yang xue yuan : Taiwan you shi shu dian jing xiao, Minguo 58 [1969]
[Taipei] : 台灣省立海洋學院 : 台灣幼獅書店經銷, 民國58 [1969]
 
 
by Wang, Runsheng, 1955-
Guiyang shi : Guizhou ren min chu ban she : Guizhou sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
 
 
Xian Qin ru jia zhe xue xin dan / Zou Huazheng zhu
先秦儒家哲学新探 / 邹化政著
by Zou, Huazheng
邹化政
Ha'erbin shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 1990
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.