National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 16971 Results for subject:Ethnicity.
Sort by:
 
 
Pusan hwagyo ŭi yŏksa / Cho Se-hyŏn chiŭm
부산 화교 의 역사 / 조 세현 지음
by Cho, Se-hyŏn, 1965-
조 세현, 1965-
Pusan Kwangyŏksi : Sanjini, 2013
부산 광역시 : 산지니, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Fawan : yi ge Paiwan zu bu luo de min zu xue tian ye diao cha bao gao / Shi Lei
筏灣 : 一個排灣族部落的民族學田野調查報告 / 石磊
by Shi, Lei
石磊
Taibei Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo Minguo 60 [1971]
臺北南港 : 中央硏究院民族學硏究所, 民國60 [1971]
 
 
Zhoucheng wen hua : Zhongguo Bai zu ming cun de tian ye diao cha / zhu bian Hao Xiang ... [et al.] ; fu zhu bian Li Yongren ... [et al.]
周城文化 : 中国白族名村的田野调查 / 主编郝翔 ... [et al.] ; 副主编李永任 ... [et al.]
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2001
北京 : 中央民族大学出版社, 2001
 
 
Guangdong min zu guan xi shi / Lian Mingzhi, Ma Jianzhao, Zhu Hong zhu ; Ling nan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui he bian
廣東民族關係史 / 練銘志, 馬建釗, 朱洪著 ; 嶺南文庫編輯委員會, 廣東中華民族文化促進會合編
by Lian, Mingzhi
練銘志
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 2004
[广州] : 广东人民出版社, 2004
 
 
Ti lan qiao : Youtai ren de nuo ya fang zhou / Zhang Yanhua bian zhu ; Ruan Yisan gu wen
提籃橋 : 猶太人的諾亞方舟 / 張艷華编著 ; 阮仪三顾问
by Zhang, Yanhua
張艷華
Shanghai : Tong ji da xue chu ban she, 2006
上海 : 同濟大學出版社, 2006
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zainichi Chōsenjin 90-nen no kiseki : zoku Hyōgo to Chōsenjin / [chosha Hyōgo Chōsen Kankei Kenkyūkai]
在日朝鮮人 90年の軌跡 : 続兵庫と朝鮮人 / [著者兵庫朝鮮関係研究会]
Kōbe-shi : Kōbe Gakusei Seinen Sentā Shuppanbu, 1993
神戶市 : 神戶学生青年センタ-出版, 1993
 
 
Wen hua sheng chan yu min zu ren tong : yi Huhehaote, Yinchuan, Wulumuqi wei li = Cultural production and national identity : Hohhot, Yinchuan and Urumqi as examples / Ma...
文化生产与民族认同 : 以呼和浩特, 银川, 乌鲁木齐为例 = Cultural production and national identity : Hohhot, Yinchuan and Urumqi as examples / 麻国庆 ... [et al.]著
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012
北京 : 社会科学文献出版社, 2012
 
 
Hyōgo to Chōsenjin : sokoku kaihō 40-shūnen o kinenshite / Zai Nihon Chōsenjin Kagakusha Kyōkai Hyōgo Shibu Hyōgo Chōsen Kankei Kenkyūkai hen
兵庫と朝鮮人 : 祖国解放 40周年を記念して / 在日本朝鮮人科学者協会兵庫支部兵庫朝鮮関係研究会編
[Hyōgo-ken Itami-shi?] : Tsutsuji Insatsu, 1985
[兵庫県伊丹市?] : ツツジ印刷, 1985
BookBook [text, volume]
 
 
Mao Zedong : Zhongguo min zu wen ti de zhan lüe si kao yu li shi shi jian / Ba Tu zhu
毛泽东 : 中囯民族问题的战略思考与历史实践 / 巴图著
by Ba, Tu
巴图
Huhehaote Shi : Nei Menggu jiao yu chu ban she, 2001
呼和浩特市 : 內蒙古敎育出版社, 2001
 
 
Li zu shi / Wu Yongzhang zhu ; Lin nan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui he bian
黎族史 / 呉永章著;嶺南文庫編輯委員會,廣東中華民族文化促進會合編
by Wu, Yongzhang, 1936-
呉永章, 1936-
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she, 1997
[Canton] : 廣東人民出版社, 1997
 
 
Qinghai Hui zu shi = QinghaiHuizushi / La Bingde, Ma Wenhui, Ma Xiaoqin deng zhu
青海囬族史 = Qinghaihuizushi / 喇秉德, 马文慧, 马小琴等著
by La, Bingde, 1945-
喇秉德, 1945-
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2008
北京市 : 民族出版社, 2008
 
 
Nagasaki gaikokujin kyoryūchi no kenkyū / Hishitani Takehira cho ; Dejima Kenkyūkai sekinin henshū
長崎外国人居留地の研究 / 菱谷武平著 ; 出島研究会責任編集
by Hishitani, Takehira, 1905-
菱谷武平, 1905-
Fukuoka-shi : Kyūshū Daigaku Shuppankai, 1988
福岡市 : 九州大学出版会, 1988
 
 
Jinuo zu / Du Yuting zhu
基诺族 / 杜玉亭著
by Du, Yuting
杜玉亭
[Peking] : Min zu chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1989
[Peking] : 民族出版社 : 新华书店发行, 1989
 
 
Sichuan Zang zu ren kou / Sichuan sheng ren kou pu cha ban gong shi bian
四川藏族人口 / 四川省人口普查办公室编
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
北京 : 中国统计出版社 : 新华书店经销, 1994
 
 
Yunnan Sheng Benglong zu she hui li shi diao cha bao gao / [Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Yunnan min zu diao cha zu, Yunnan Sheng min zu yan jiu suo]
云南省崩龙族社会历史調查報告 / [中国科学院民族硏究所云南民族調查組, 云南省民族硏究所]
[Beijing] : Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Yunnan min zu diao cha zu ; [Kunming] : Yunnan sheng min zu yan jiu suo, 1963
[北京] : 中国科学院民族硏究所云南民族調查組 ; [昆明] : 云南省民族硏究所, 1963
 
 
Dagangkou de Amei zu / Ruan Changrui
大港口的阿美族 / 阮昌銳
by Ruan, Changrui
阮昌銳
Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo, Minguo 58 [1969]
南港 : 中央研究院民族學研究所, 民國58 [1969]
 
 
Kunming min zu min su he zong jiao diao cha / Yunnan Sheng bian ji zu
昆明民族民俗和宗教调查 / 云南省编辑组
Kunming Shi : Yunnan min zu chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
昆明市 : 云南民族出版社 : 云南省新華書店发行, 1985
 
 
Sen-kyūhyaku-sanjūkyūnen no zainichi Chōsenjin kan / cho Kimura Kenji
一九三九年の在日朝鮮人観 / 著木村健二
by Kimura, Kenji, 1950-
木村健二, 1950-
Tōkyō-to Chiyoda-ku : Yumani Shobō, 2017 , ©2017
東京都千代田区 : ゆまに書房, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Deang zu : Luxi Santaishan Xiang Mengdan Cun / Deang zu diao cha zu bian xie ; fen ce zhu bian Tang Zhilan, Li Tao
德昂族 : 潞西三台山乡勐丹村 / 德昂族调查组编写 ; 分册主编汤芝兰, 李韬
[Kunming] : Yunnan da xue chu ban she, 2001
[昆明] : 云南大学出版社, 2001
 
 
Yugu zu min zu guo cheng yan jiu / Li Tianxue zhu
裕固族民族过程研究 / 李天雪著
by Li, Tianxue
李天雪
Beijing : Min zu chu ban she, 2009
北京 : 民族出版社, 2009
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.