National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 843 Results for subject:"Ethnology -- China."
Sort by:
 
 
Min zu tian ye wu shi nian : Zhongguo te se min zu xue de zu ji = Ethnographic field work in fifty years : footmark of ethnology with Chinese characteristics / Du Yuting zhu
民族田野五十年 : 中国特色民族学的足迹 = Ethnographic field work in fifty years : footmark of ethnology with Chinese characteristics / 杜玉亭著
by Du, Yuting
杜玉亭
Kunming Shi : Yunnan jiao yu chu ban she, 2009
昆明市 : 云南教育出版社, 2009
 
 
Yunnan shao shu min zu chuan tong wen hua yu dao de jiao yu yan jiu [electronic resource] / Wang Fei, Yang Ling
云南少数民族传统文化与道德教育研究 [electronic resource] / 王飞, 杨玲
by Wang, Fei
王飞
Kunming : Yunnan da xue chu ban she, 2009
昆明 : 云南大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Quan qiu hua bei jing xia de Guizhou min zu min jian wen hua / Guizhou Sheng Zhonghua wen hua yan jiu hui bian
全球化背景下的贵州民族民间文化 / 贵州省中华文化研究会编
Guiyang Shi : Guizhou min zu chu ban she, 2006
贵阳市 : 贵州民族出版社, 2006
 
 
Chang Jiang liu yu min zu ge ju de bian qian = Changjiangliuyuminzugejude bianqian / zhu Zhang Zhengming
长江流域民族格局的变迁 = Changjiangliuyuminzugejude bianqian / 著張正明
by Zhang, Zhengming, 1928-
張正明, 1928-
Wuhan Shi : Hubei jiao yu chu ban she, 2006
武汉市 : 湖北教育出版社, 2006
 
 
Yunnan shao shu min zu gu dian shi shi quan ji [electronic resource] / Yunnan Sheng shao shu min zu gu ji zheng li chu ban gui hua ban gong shi bian
云南少数民族古典史诗全集 [electronic resource] / 云南省少数民族古籍整理出版规划办公室编
Kunming : Yunnan jiao yu chu ban she, 2009
昆明 : 云南教育出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Yunnan min zu wen hua tan yuan / Qiu Xueqin, Jiang Wenzhong zhu
云南民族文化探源 / 仇学琴, 蒋文中著
by Qiu, Xueqin
仇学琴
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2006
北京 : 中國社会科学出版社, 2006
 
 
Yunnan min zu wen hua zong heng tan / Huang Guangcheng zhu
云南民族文化纵横探 / 黄光成著
by Huang, Guangcheng, 1954-
黄光成, 1954-
Beijing : Ke xue chu ban she, 2007
北京 : 科学出版社, 2007
 
 
Xinjiang da kai fa zhong de min zu guan xi ji qi tiao shi / Wu Qiong zhu
新疆大开发中的民族关系及其调适 / 吴琼著
by Wu, Qiong, 1966-
吴琼, 1966-
Wulumuqi Shi : Xinjiang da xue chu ban she, 2006
乌鲁木齐市 : 新疆大学出版社, 2006
 
 
Hu'nan Tongdao Dong xiang feng qing shi liao / Yang Xiutao, Yang Xufang bian zhu
湖南通道侗乡风情史料 / 杨秀涛, 杨旭昉编著
by Yang, Xiutao
杨秀涛
Beijing : Xian zhuang shu ju, 2007
北京 : 線装書局, 2007
 
 
Ma Yao wen ji / Ma Yao zhu
马曜文集 / 马曜著
Uniform title: Works. 2008
by Ma, Yao
马曜
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2008
昆明市 : 云南人民出版社, 2008
 
 
Yunnan kua jing min zu wen hua chu tan = Yunnan kuajingminzu wenhua chutan / He Shaoying ... [et al.] zhu
云南跨境民族文化初探 = Yunnan kuajingminzu wenhua chutan / 和少英 ... [et al.]著
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2011
北京 : 中国社会科学出版社, 2011
 
 
Yunnan shan di min zu wen hua sheng tai de bian qian [electronic resource] / Yin Shaoting
云南山地民族文化生态的变迁 [electronic resource] / 尹绍亭
by Yin, Shaoting, 1947-
尹绍亭, 1947-
Kunming : Yunnan jiao yu chu ban she, 2009
昆明 : 云南教育出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Yunnan Guangnan Ake Xiang : Yunnan Guangnan Xian Ake Xiang jing ji fa zhan yu she hui wen hua diao cha / Wang, Jianxin zhu bian
云南广南阿科乡 : 云南广南县阿科乡经济发展与社会文化调查 / 王建新主编
Beijing : Zhi shi chan quan chu ban she, 2008
北京 : 知识产权出版社, 2008
 
 
Miao jiang bian qiang [electronic resource] : nan fang chang cheng li shi ji min su wen hua jie mi / Wu Xiyun deng
苗疆边墙 [electronic resource] : 南方长城历史及民俗文化揭秘 / 吴曦云等
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2009
北京 : 中央民族大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhong jian quan : "Zang Yi zou lang" yu ren lei xue de zai gou si = The intermediaries : "Tibetan-Yi corridor" and the reformation of anthropology / Wang...
中间圈 : "藏彝走廊"与人类学的再构思 = The intermediaries : "Tibetan-Yi corridor" and the reformation of anthropology / 王铭铭著
by Wang, Mingming, 1962-
王铭铭, 1962-
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2008
北京市 : 社会科学文献出版社, 2008
 
 
Zhongguo dong nan min zu guan xi shi / Jiang Bingzhao, Wu Jinji, Xin Tucheng zhu
中国东南民族关系史 / 蒋炳钊, 吴锦吉, 辛土城著
by Jiang, Bingzhao
蒋炳钊
Xiamen : Xiamen da xue chu ban she, 2007
厦门 : 厦门大学出版社, 2007
 
 
Ci hai. Min zu fen ce
辞海. 民族分册
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1982
上海: 上海辞书出版社, 1982
 
 
Uniform title: Minzuxue zai Zhongguo. English
by Li, Youyi
Nathan, Qld. : School of Modern Asian Studies, Griffith University, 1980
 
 
Zhongguo da lu bian jiang min zu de guo qu yu xian zai [Wu Yunguang deng zhu
中國大陸邊疆民族的過去與現在 [吳允光等著
Jiulong] Zhongshan tu shu gong si [1972]
九龍] 中山圖書公司 [1972]
 
 
Zhonghua min zu / Hu Naian zhu
中華民族 / 胡耐安著
by Hu, Naian
胡耐安
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 61 [1972]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民国61 [1972]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.