National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 108 Results for subject:"Ethnology -- Taiwan."
Sort by:
 
 
Taiwan tu zhu wen hua yi shu / Liu Qiwei bian [zhu] = Culture and art of the Formosan aborigines / by Max Chiwai Liu
台湾土著文化藝術 / 劉其偉編[著] = Culture and art of the Formosan aborigines / by Max Chiwai Liu
by Liu, Max Chiwai, 1912-
Taibei Shi : Xiong shi tu shu gu fen you xian gong si, Minguo 70 [1981]
台北市 : 雄獅圖書股份有限公司, 民國70 [1981]
 
 
 
Tai wan shan bao you hua xi qian lai / Wei Juxian zhuan
臺灣山胞由華西遷來 / 衛聚賢撰
by Wei, Juxian, 1898-
衛聚賢 1898-
Xinzhu Shi : Shuo wen she shu dian, Minguo 66 [1977]
新竹市 : 說文社書店, 民國66 [1977]
 
 
Taiwan xin Taiwan hun / Du Zhengsheng zhu
臺灣心臺灣魂 / 杜正勝著
by Du, Zhengsheng
杜正勝
Gaoxiong Shi : He pan chu ban she, 1998
高雄市: 河畔出版社, 1998
 
 
Zu qun wen hua yu fa zhan / Hong Quanhu, Liu Arong zhu bian
族群文化與發展 / 洪泉湖, 劉阿榮主編
Taibei Shi : Shang ding shu wei chu ban you xian gong si, Zhonghua Minguo yi ling er nian [2013]
台北市 : 商鼎數位出版有限公司, 中華民國一〇二年 [2013]
BookBook [text, volume]
 
 
Ren guan, yi yi yu she hui / Huang Yinggui zhu bian
人觀, 意義與社會 / 黄應貴主編
Taibei Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo, Minguo 82 [1993]
臺北南港 : 中央研究院民族學研究所, 民國82 [1993]
 
 
Taiwan yuan zhu min zu xi tong suo shu zhi yan jiu = The Formosan native tribes : a genealogical and classificatory study / Yang Nanjun yi zhu ; Taibei di guo da xue tu su...
臺灣原住民族系統所屬之硏究 = The Formosan native tribes : a genealogical and classificatory study / 楊南郡譯註 ; 臺北帝國大學土俗 人種學硏究室調查
Uniform title: Taiwan Takasagozoku : keitō shozoku no kenkyū. Chinese
台湾高砂族 : 系統所属の硏究. Chinese
Taibei Shi : Xing zheng yuan yuan zhu min zu wei yuan hui : Nan tian shu ju you xian gong si, 2011-2012
臺北市 : 行政院原住民族委員會 : 南天書局有限公司, 2011-2012
 
 
Pingpu zu diao cha lü xing : Yineng Jiaju "Taiwan tong xin" xuan ji / Yineng Jiaju yuan zhu ; Yang Nanjun yi zhu
平埔族調查旅行 : 伊能嘉矩「臺灣通信」選集 / 伊能嘉矩原著 ; 楊南郡譯著
by Inō, Kanori, 1867-1925
伊能嘉矩, 1867-1925
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2012
台北市 : 遠流出版事業股份有限公司, 2012
 
 
by Pache, Alois
Wien-Mödling, : Verlag der Missionsdruckerei St. Gabriel, 1964
 
 
Taiwan bai nian shu guang : xue shu kai chuang shi dai diao cha shi lu / Yang Nanjun yi zhu
台灣百年曙光 : 學術開創時代調查實錄 / 楊南郡譯著
Taibei Shi : Nan tian shu ju you xian gong si, 2005
台北市 : 南天書局有限公司, 2005
 
 
Taiwan min zu li shi yu wen hua / Shi Lianzhu, Xu Liangguo zhu bian
台湾民族历史与文化 / 施联朱, 许良国主编
Beijing : Zhong yang min zu xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中央民族学院出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Ri yue tan Shao zu diao cha bao gao / Guo li Tai wan da xue wen xue yuan kao gu ren lei xue kan bian ji wei yuan hui bian
日月潭邵族調查報告 / 國立臺灣大學文學院考古人類學刋編輯委員會編
[Taibei] : Guo li Tai wan da xue chu ban wei yuan hui , Minguo 47 [1958]
[Taibei] : 國立台灣大學出版委員會 , Minguo 47 [1958]
 
 
Dawu li zan = The special exhibition of Tao cultural antiquities / [zhu ban dan wei Taibei Shi zheng fu yuan zhu min shi wu wei yuan hui ; cheng ban dan wei Zhongguo wen hua da...
達悟禮讚 = The special exhibition of Tao cultural antiquities / [主辦單位臺北市政府原住民事務委員會 ; 承辦單位中國文化大學]
Taibei Shi : Zhongguo wen hua da xue tui guang jiao yu bu, [2002?]
台北市 : 中國文化大學推廣教育部, [2002?]
 
 
Dang dai Taiwan she hui de zu qun xiang xiang = Ethnic imagination in contemporary Taiwan / Wang Fuchang zhu
當代台灣社會的族群想像 = Ethnic imagination in contemporary Taiwan / 王甫昌著
by Wang, Fuchang
王甫昌
Taibei Shi : Qun xue chu ban you xian gong si, 2003
台北市 : 群學出版有限公司, 2003
 
 
Zhu cai liu xia : Taiwan yuan zhu min yi shi wen hua te zhan = The beauty of Taiwanese aboriginal clothing / [bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui ; zhu bian...
苧綵流霞 : 台灣原住民衣飾文化特展 = The beauty of Taiwanese aboriginal clothing / [編輯國立歷史博物館編輯委員會 ; 主編陳永源]
Taibei Shi : Guo li li shi bo wu guan, Minguo 90 [2001]
台北市 : 國立歷史博物館, 民國90 [2001]
 
 
Taiwan xue tong / Shen Jiande zhu
台灣血统 / 沈建德著
by Shen, Jiande, 1947-
沈建德, 1947-
Taibei Shi : Qian wei chu ban she, 2003
台北市 : 前衛出版社, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.