National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 8300 Results for subject:Ethnology.
Sort by:
 
 
Min zu tian ye wu shi nian : Zhongguo te se min zu xue de zu ji = Ethnographic field work in fifty years : footmark of ethnology with Chinese characteristics / Du Yuting zhu
民族田野五十年 : 中国特色民族学的足迹 = Ethnographic field work in fifty years : footmark of ethnology with Chinese characteristics / 杜玉亭著
by Du, Yuting
杜玉亭
Kunming Shi : Yunnan jiao yu chu ban she, 2009
昆明市 : 云南教育出版社, 2009
 
 
Mono ni miru seikatsu bunka to sono jidai ni kansuru kenkyū : Kokuritsu Minzokugaku Hakubutsukan shozō no Ōmura Shige korekushon o tōshite / Yokogawa Kimiko, Sasahara...
モノに見る生活文化とその時代に関する研究 : 国立民族学博物館所蔵の大村しげコレクションを通して / 横川公子,笹原亮二編
Suita-shi : Kokuritsu Minzokugaku Hakubutsukan, Heisei 19 [2007]
吹田市 : 国立民族学博物館, 平成 19 [2007]
 
 
Zhongguo min zu xue zong heng / Zhong yang min zu da xue min zu xue yu she hui xue xue yuan, Zhongguo shao shu min zu yan jiu zhong xin bian
中国民族学纵横 / 中央民族大学民族学与社会学学院, 中国少数民族研究中心编
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2003
北京市 : 民族出版社, 2003
 
 
Guo Donghui xian sheng juan zeng Guo Deling xian sheng shou cang shi qian ji yuan zhu min wen wu tu lu / [zhu bian Li Deren]
郭東輝先生捐贈郭德鈴先生收藏史前曁原住民文物圖錄 / [主編李德仁]
Taidong Shi : Guo li Taiwan shi qian wen hua bo wu guan, Minguo 92 [2003]
台東市 : 國立台灣史前文化博物館, 民國92 [2003]
 
 
She hui bian qian yu xue ke fa zhan [electronic resource] : Taiwan min zu xue ren lei xue jian shi / Ha Zhengli
社会变迁与学科发展 [electronic resource] : 台湾民族学人类学简史 / 哈正利
by Ha, Zhengli
哈正利
Beijing : Min zu chu ban she, 2009
北京 : 民族出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Yunnan shao shu min zu chuan tong wen hua yu dao de jiao yu yan jiu [electronic resource] / Wang Fei, Yang Ling
云南少数民族传统文化与道德教育研究 [electronic resource] / 王飞, 杨玲
by Wang, Fei
王飞
Kunming : Yunnan da xue chu ban she, 2009
昆明 : 云南大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Nyū Ginia dozokuhin zushū : Nan'yō Kōhatsu Kabushiki Kaisha shūshū / [chosakusha Minami no Kai]
ニューギニア土俗品圖集 : 南佯興發株式會社蒐集 / [箸作者南の會]
Tōkyō : Nan'yō Kōhatsu Kabushiki Kaisha, Shōwa 12-15 [1937-1940]
東京 : 南佯興發株式會社, 昭和 12-15 [1937-1940]
BookBook [text, volume]
 
 
Zusetsu Taishō Shōwa kurashi no hakubutsushi : minzokugaku no chichi Shibusawa Keizō to Achikku Myūzeamu / Kondō Masaki hen
図說大正昭和くらしの博物誌 : 民族学の父・渋沢敬三とアチック・ミューゼアム / 近藤雅樹編
Tōkyō : Kawade Shobō Shinsha, 2001
東京 : 河出書房新社, 2001
 
 
Quan qiu hua bei jing xia de Guizhou min zu min jian wen hua / Guizhou Sheng Zhonghua wen hua yan jiu hui bian
全球化背景下的贵州民族民间文化 / 贵州省中华文化研究会编
Guiyang Shi : Guizhou min zu chu ban she, 2006
贵阳市 : 贵州民族出版社, 2006
 
 
Chang Jiang liu yu min zu ge ju de bian qian = Changjiangliuyuminzugejude bianqian / zhu Zhang Zhengming
长江流域民族格局的变迁 = Changjiangliuyuminzugejude bianqian / 著張正明
by Zhang, Zhengming, 1928-
張正明, 1928-
Wuhan Shi : Hubei jiao yu chu ban she, 2006
武汉市 : 湖北教育出版社, 2006
 
 
Yunnan shao shu min zu gu dian shi shi quan ji [electronic resource] / Yunnan Sheng shao shu min zu gu ji zheng li chu ban gui hua ban gong shi bian
云南少数民族古典史诗全集 [electronic resource] / 云南省少数民族古籍整理出版规划办公室编
Kunming : Yunnan jiao yu chu ban she, 2009
昆明 : 云南教育出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Xizang min zu guan xi yan jiu / zhu bian, Su Faxiang ; fu zhu bian, Guoxu Zhabajunnai
西藏民族关系研究 / 主编, 苏发祥 ; 副主编, 郭须·扎巴军乃
Beijing Shi : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2006
北京市 : 中央民族大学出版社, 2006
 
 
Xizang min zu guan xi yan jiu / zhu bian, Su Faxiang ; fu zhu bian, Guoxu Zhabajunnai
西藏民族关系研究 / 主编, 苏发祥 ; 副主编, 郭须)
Beijing Shi : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2006
北京市 : 中央民族大学出版社, 2006
 
 
Yunnan min zu wen hua tan yuan / Qiu Xueqin, Jiang Wenzhong zhu
云南民族文化探源 / 仇学琴, 蒋文中著
by Qiu, Xueqin
仇学琴
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2006
北京 : 中國社会科学出版社, 2006
 
 
Yunnan min zu wen hua zong heng tan / Huang Guangcheng zhu
云南民族文化纵横探 / 黄光成著
by Huang, Guangcheng, 1954-
黄光成, 1954-
Beijing : Ke xue chu ban she, 2007
北京 : 科学出版社, 2007
 
 
Guangxi di fang min zu shi yan jiu ji kan / Guangxi shi fan da xue li shi xi Guangxi di fang min zu shi yan jiu shi bian
广西地方民族史硏究集刊 / 广西师范大学历史系广西地方民族史硏究室编
[Guilin : Guangxi shi fan da xue li shi xi Guangxi di fang min zu shi yan jiu shi]
[桂林 : 广西师范大学历史系广西地方民族史硏究室]
 
 
Xinjiang da kai fa zhong de min zu guan xi ji qi tiao shi / Wu Qiong zhu
新疆大开发中的民族关系及其调适 / 吴琼著
by Wu, Qiong, 1966-
吴琼, 1966-
Wulumuqi Shi : Xinjiang da xue chu ban she, 2006
乌鲁木齐市 : 新疆大学出版社, 2006
 
 
Hu'nan Tongdao Dong xiang feng qing shi liao / Yang Xiutao, Yang Xufang bian zhu
湖南通道侗乡风情史料 / 杨秀涛, 杨旭昉编著
by Yang, Xiutao
杨秀涛
Beijing : Xian zhuang shu ju, 2007
北京 : 線装書局, 2007
 
 
Ma Yao wen ji / Ma Yao zhu
马曜文集 / 马曜著
Uniform title: Works. 2008
by Ma, Yao
马曜
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2008
昆明市 : 云南人民出版社, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.