National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 144 Results for subject:"Etiquette -- China."
Sort by:
 
 
[Li yi cheng hu yong ci, qu qin, sang li yi jie]
[禮儀稱呼用詞, 娶親, 喪禮儀節]
[China? : s.n., 19--?]
 
 
Da zhong li jie li yi quan shu / Hao Jun, Jiao Hongchang zhu bian
大众礼节礼仪全书 / 郝军, 焦宏昌主编
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 中国国际广播出版社 : 新华书店总店北京发行所发行, 1991
 
 
Xin ji shi shang ying chou bian lan : [20 juan, zeng fu 1 juan]
新輯仕商應酬便覽 : [20卷, 增附1卷]
[Shanghai] : Guang yi shu ju, Guangxu jia chen [1904]
[上海] : 廣益書局, 光緖甲辰 [1904]
 
 
Xin ji Shi shang ying chou bian lan : [20 juan, zeng fu 1 juan]
新輯仕商應酬便覽 : [20卷, 增附1卷]
Shanghai : Jin zhang tu shu ju, Guangxu geng zi [1900]
上海 : 錦章圖書局, 光緖庚子 [1900]
 
 
Shao shu min zu li yi = Etiquette of ethnic minority / Shu Jinglu zhu bian
少数民族礼仪 = Etiquette of ethnic minority / 舒静庐主编
Shanghai Shi : Shang hai san lian shu dian, 2015
上海市 : 上海三联书店, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong kou neng tiao : Hun li xi yan / Zhao Shengli, Yan lei bian zhu
众口能调 : 婚礼喜宴 / 赵胜利, 闫磊编著
by Zhao Shengli
赵胜利
Zhengzhou Shi : Zhengzhou da xue chu ban she, 2008
郑州市 : 郑州大学出版社, 2008
 
 
Jiao shi li yi = Teachers' etiquette / Shu jing lu zhu bian
教师礼仪 = Teachers' etiquette / 舒静庐主编
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian, 2014
上海市 : 上海三联書店, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Gu jing fu wei : san juan / Lei Zun zhuan ; Lei Xueqi shi
古經服緯 : 三卷 / 雷鐏撰 ; 雷學淇釋
by Lei, Zun, 1740-
雷鐏, 1740-
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Ri yong chou shi da guan / [bian ji zhe : Shi jie shu ju bian ji suo]
日用酬世大觀 / [編輯者 : 世界書局編輯所]
Shanghai : Shi jie shu ju, Minguo 21 nian [1932]
上海 : 世界書局, 民國21年[1932]
 
 
Ri yong chou shi da guan / [bian ji zhe : Shi jie shu ju bian ji suo]
日用酬世大觀 / [編輯者 : 世界書局編輯所]
Shanghai : Shi jie shu ju, Minguo 16 nian [1927]
上海 : 世界書局, 民國16年[1927]
 
 
Jing cha li yi = Police etiquette / Shu Jinglu zhu bian
警察礼仪 = Police etiquette / 舒静庐主编
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian, 2014
上海市 : 上海三联書店, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Wu jiang si mei shou ce / Gong qing tuan zhong yang xuan chuan bu bian ; [feng mian, cha tu Wu Guanying]
五讲四美手册/ 共青团中央宣传部编;[封面,插图吴冠英]
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京: 中国青年出版社: 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Chun feng chui fu zhe shou du : Bei jing shi wu jiang si mei san re ai huo dong jing yan xuan / Zhong gong bei jing shi wei xuan chuan bu bian
春风吹拂着首都 : 北京市五讲四美三热爱活动经验选 / 中共北京市委宣传部编
Beijing : Beijing chu ban she, 1984
北京 : 北京出版社, 1984
BookBook [text, volume]
 
 
Xue sheng li yi = Students' etiquette / Shu Jinglu zhu bian
学生礼仪 = Students' etiquette / 舒静庐主编
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian, 2014
上海市 : 上海三联書店, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Ri yong chou shi da guan / [bian ji zhe Shanghai yin shu guan]
日用酬世大觀 / [編輯者上海印書館]
Hong Kong : Shanghai yin shu guan, 1960
Hong Kong : 上海印書館, 1960
 
 
"Wu jiang si mei" yi bai ti / Gong ren ri bao si xiang jiao yu bu bian
"五讲四美"一百题/ 工人日报思想教育部编
Beijing : Gong ren chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京: 工人出版社: 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Tan wu jiang si mei san re ai huo dong / Zhong gong Shandong Sheng wei xuan chuan bu xuan chuan chu bian xie
谈五讲四美三热爱活动 / 中共山东省委宣传部宣传处编写
Jinan : Shandong ren min chu ban she : Shandong Ssheng xin hua shu dian fa xing, 1984
济南 : 山东人民出版社 : 山东省新华书店发行, 1984
 
 
Yi li da yi lun : yi juan ; fu Yi qi lun yu : yi juan / Wang Zongyi zhuan
逸禮大誼論 : 一卷 ; 附逸齊論語 : 一卷 / 汪宗沂撰
by Wang, Zongyi, 1837-1906
汪宗沂, 1837-1906
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.