National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 27 Results for subject:"Explorers -- China -- Biography."
Sort by:
 
 
Zhongguo ren tan xian ji shi / Liu Dongping zhu bian
中国人探险纪实 / 刘东平主编
[Beijing] : Guo ji wen hua chu ban gong si, 1993
[北京] : 国际文化出版公司, 1993
 
 
Zheng He : Lian jie Zhongguo yu Yisilan shi jie de hang hai jia / Sitian Longxin zhu ; Zhuang Jinghui yi
郑和: 联结中国与伊斯兰世界的航海家/ 寺田隆信著;庄景辉译
Uniform title: Tei Wa. Chinese
鄭和. Chinese
by Terada, Takanobu, 1931-
寺田隆信, 1931-
Beijing : Hai yang chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京: 海洋出版社: 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Zheng he liu xia lai de ke ti : Zheng He yan jiu Maliujia xing / Zhong Xijin zhu
郑和留下来的课题 : 郑和硏究马六甲行 / [钟锡金著]
by Zhong, Xijin
钟锡金
Malaysia : Zhong Xijin, 2002
Malaysia : 钟锡金, 2002
 
 
Zheng He xia xi yang / Liu Ruzhong
郑和下西洋 / 刘如仲
by Liu, Ruzhong
刘如仲
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Heng chuan Nanji da lu de di 1 ge Zhongguo ren : Qin Dahe / Kong Xiaoning bian zhu
横穿南极大陆的第1个中国人 : 秦大河/ 孔晓宁编著
by Kong, Xiaoning
孔晓宁
Beijing : Ke xue pu ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992
北京 : 科学普及出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1992
 
 
Zheng He xia xi yang / Fan Zhongyi, Wang Zhenhua ; [cha tu Chen Yadan]
郑和下西洋 / 范中义, 王振华 ; [插图陈雅丹]
by Fan, Zhongyi
范中义
Beijing : Hai yang chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 海洋出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Zheng He / Liu Zhi'e zhu
郑和 / 刘志鹗著
by Liu, Zhi'e
刘志鹗
[Nanjing shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[南京市] : 江苏古籍出版社 : 江苏省新華書店发行, 1984
 
 
Chuan cheng wen ming, zou xiang shi ji, he ping fa zhan : ji nian Zheng He xia Xi yang 600 zhou nian guo ji xue shu lun tan lun wen ji = Carry on civilization, open to the...
传承文明, 走向世界, 和平发展 : 纪念郑和下西洋600周年国际学术论坛论文集 = Carry on civilization, open to the world, for peace and development : proceedings of International Academic Forum in Memory of the 600th Anniversary of Zheng He's Expedition / 江苏省纪念郑和下西洋600周年活动筹备领导小组编
by Zheng He xia Xi yang 600 zhou nian guo ji xue shu lun tan (2005 : Jiangsu Sheng, China)
郑和下西洋600周年国际学术论坛 (2005 : Jiangsu Sheng, China)
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2005
北京市 : 社会科学文献出版社, 2005
 
 
Zheng He xin zhuan / Li Shihou zhu
鄭和新传 / 李士厚著
by Li, Shihou
李士厚
Kunming Shi : Chen guang chu ban she, 2005
昆明市 : 晨光出版社, 2005
 
 
Si da tan xian jia. Xuanzang / wen Lin Qingxuan ; tu Luoboyingpan
四大探險家. 玄奘 / 文林淸玄 ; 圖羅伯英潘.
by Lin, Qingxuan
林淸玄.
Taibei Shi : Ge lin wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1998
台北市 : 格林文化事業股份有限公司, 1998
 
 
Xi yang xia de jian dui : Zheng He xia Xi yang 600 zhou nian ping pan / Nie Zuoping, Li Hua zhu
夕阳下的舰队 : 郑和下西洋600周年评判 / 聂作平, 李华著
by Nie, Zuoping, 1969-
聂作平, 1969-
Chengdu : Ba Shu shu she, 2005
成都 : 巴蜀書社, 2005
 
 
Xin zhu Nan Hai : yi wei qin li shou fu Yongxing Dao lao ren de li shi zhui yi / Pan Jiansheng zhi bi
心住南海 : 一位亲历收复永兴岛老人的历史追忆 / 潘健生执笔
by Pan, Jiansheng
潘健生
Beijing : Ren min jiao tong chu ban she gu fen you xian gong si, 2014
北京 : 人民交通出版社股份有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Čhœ̄ng Hœ̄ : sampǭkong læ ʻusākhanē / Sư̄psǣng Phrombun
เจิ้งเหอ : ซำปอกงและอุษาคเนย์ / สืบแสง พรหมบุญ
by Sư̄psǣng Phrombun,, 1941-
สืบแสง พรหมบุญ
Krung Thēp : Matichon, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : มติชน , 2549
 
 
by Kong, Yuanzhi
Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2000
 
 
The great voyages of Zheng He = [Zheng He xia Xi Yang] / text by Song Nan Zhang & Hao Yu Zhang ; illustrated by Song Nan Zhang
Great voyages of Zheng He = 鄭和下西洋 / text by Song Nan Zhang ? illustrated by Song Nan Zhang
Uniform title: Great voyages of Zheng He. Chinese & English
by Zhang, Song Nan, 1942-
Union City, CA : Pan Asian Publications, c2005
 
 
Bei wu du de yuan xing : Zheng He xia xi yang yu Mage Boluo lai Hua kao / Chen Cunren zhu
被误读的远行 : 郑和下西洋与马哥孛罗来华考 / 陈存仁著
by Chen, Cunren
陈存仁
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2008
 
 
Shi jie de Zheng He : Di er jie Kunming zheng he yan jiu guo ji hui yi lun wen ji =Shijie de zhenghe / zhu bian Gao Fayuan ; fu zhu bian Yao Jide, He Ming
世界的郑和 : 第二屆昆明郑和研究国际会议论文集 =Shijie de zhenghe / 主编高发元 ; 副主编姚继德, 何明
by Kunming Zheng He yan jiu guo ji hui yi (2nd : 2002 : Kunming Shi, China)
昆明郑和研究国际会议 (2nd : 2002 : Kunming Shi, China)
[Kunming Shi] : Yunnan da xue chu ban she, 2005
[昆明市] : 云南大学出版社, 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.