National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 84 Results for subject:"Fables, Chinese."
Sort by:
 
 
Xian Qin yu yan xuan / Lan Kaixiang, Hu Dajun xuan zhu ; [feng mian she ji cha tu Bu Weiqin]
先秦寓言選 / 蓝开祥, 胡大浚选注 ; [封面设计插图卜维勤]
by Lan, Kaixiang
蓝开祥
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo yu yan / zhu zuo ren Cai Yizhong
中國寓言 / 著作人蔡義忠
by Cai, Yizhong, 1924-
蔡義忠, 1924-
Taibei : Qing liu chu ban she, [Minguo] 65 [1976]
台北 : 淸流出版社, [民國]65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Huang Ruiyun yu ya
黄瑞雲寓言
by Huang, Ruiyun
黄瑞雲
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[武漢市] : 湖北人民出版社, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Chen Bochui tong hua xuan = Chenbochuitonghua xuan / [feng mian cha tu Ying Ruozhi]
陈伯吹童话选 = Chenbochuitonghua xuan / [封面插图英若识]
by Chen, Bochui
陈伯吹
Changchun Shi : Jilin ren min chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
长春市 : 吉林人民出版社 : 吉林省新華書店发行, 1985
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo gu dai yu yan xuan / Beijing da xue Zhong wen xi gu dian wen xian zhuan ye
中国古代寓言选 / 北京大学中文系古典文献专业
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Bao Lei tong hua jin zuo xuan / [feng mian she ji, cha tu Lu Rujie]
包蕾童话近作选/ [封面设计,插图陆汝洁]
by Bao, Lei, 1918-
Changsha Shi : Hunan shao nian er tong chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
长沙市: 湖南少年儿童出版社: 湖南省新華書店发行, 1983
 
 
Min jian tong hua gu shi xuan / Zhongguo she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo min jian wen xue shi zhu bian ; Dong Sen, Xiao Li bian
民间童话故事选 / 中国社会科院文学研究所民间文学室主编 ; 董森, 肖莉编
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1979
 
 
Zhongguo dang dai yu yan jing pin / Jin Jiang zhu bian ; Sun Chuanze, Hu Chulei, Fu Nairuo xuan xi
中国当代寓言精品 / 金江主编 ; 孙传泽, 胡出类, 符乃若选析
Beijing : Zhong yang min zu xue yuan chu ban she, 1988
北京 : 中央民族学院出版社, 1988
 
 
Zhongguo gu dai zhe xue yu yan gu shi xuan / Yan Beiming bian xie ; [cha tu Cheng Shifa]
中国古代哲学寓言故事选 / 严北溟编写;[插图程十髪]
by Yan, Beiming
严北溟
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1980
 
 
Zhongguo xian dai yu yan ji jin / [Jin Jiang bian]
中国現代寓言集锦/ [金江编]
[Nanjing] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
[南京]: 江苏人民出版社: 江苏省新華書店发行, 1982
 
 
Fu rong jing yu yan / Wang [i.e Jiang] Dongwei zhuan ; [Guo Zhijin dian jiao]
芙蓉鏡寓言 / 汪 [i.e. 江]东伟撰 ; [郭志今点校]
by Jiang, Dongwei, ju ren 1606
江东伟, ju ren 1606
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
杭州 : 浙江古籍出版社 : 浙江省新华书店发行, 1986
 
 
Lao lu tui mo : yu yan ji / Shao nian er tong chu ban she bian
老驴推磨 : 寓言集 / 少年儿童出版社编
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 1981
上海 : 少年儿童出版社, 1981
 
 
Jing wa yu hai bie : yu yan gu shi
井蛙與海鱉 : 寓言故事
Taibei : Wei wen tu shu gong si, Minguo [1978]
台北市 : 偉文圖書公司, 民國67 [1978]
 
 
Zhongguo tong hua xuan, 1980-1986 / Pu Manting bian
中国童话选, 1980-1986 / 浦漫汀编
[Peking] : Zhongguo shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Peking] : 中國少年兒童出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Zhongguo xian dai yu yan xuan / [Jin Jin zhu bian ; Jin Jiang, Wu Guangxiao xuan bian]
中国现代寓言选 / [金近主编 ; 金江, 吴广孝选编]
[Peking] : Zhongguo shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
[Peking] : 中國少年兒童出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Gu jin yu yan = Parables / Ying yu zhou kan she bian
古今寓言 = Parables / 英語週刊社編
[Shanghai] : Shang wu yin shu guan, [19--?]
[上海] : 商務印書館, [19--?]
 
 
Xuefeng yu yan / [Feng mian, cha tu Huang Yongyu]
雪峯寓言 / [封面, 插图黄永玉]
Uniform title: Yu yan
by Feng, Xuefeng, 1903-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
Zhongguo yu yan gu shi = stories of Chinese fables / Cang Lanju, Hu Yu bian zhu
中国寓言故事 = stories of Chinese fables / 仓兰菊, 胡裕编著
by Cang, Lanju
仓兰菊
Guangzhou shi : Guangdong jiao yu chu ban she , 2006
广州市 : 廣東教育出版社 , 2006
 
 
Zhongguo gu dai yu yan xuan / Chen Puqing ...[et al.] xuan bian ; Yang Chunqiu shen jiao
中國古代寓言选 / 陈蒲清...[et al.] 选编;羊春秋审校
Changsha : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
長沙 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1981
 
 
Xuefeng yu yan. Xu bian
雪峰寓言. 续编
Uniform title: Yu yan. Xu bian
寓言. 续编
by Feng, Xuefeng, 1903-
冯雪峯, 1903-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京: 人民文学出版社: 新华书店北京发行所发行, 1981
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.