National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 64584 Results for subject:Families.
Sort by:
 
 
Zhao shi zun zu lu / [Zhao Hengti zhu bian ; Zhao Wenqi, Zhao Yu Yufang bian jiao]
趙氏尊祖錄 / [趙恆惕主編 ; 趙聞起, 趙余宇芳編校]
Taibei : Zhao Juyu fa xing : Zhao Boqiao chu ban, Minguo 62 [1973]
台北 : 趙聚鈺發行 : 趙伯翹出版, 民國62 [1973]
 
 
Sū Sayām nām khačhō̧n / Rō̧Sō̧. Nō̜ranit Sētthabut
สู่สยาม นามขจร / รศ. นรนิติ เศรษฐบุตร เขียน
by Nō̜ranit Sētthabut
นรนิติ เศรษฐบุตร
Krung Thēp : Nanmeebooks, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2550
 
 
Anping Gao shi zu pu zhi lue / Gao Tingshen bian
安平高氏族譜誌畧 / 高烶深編
by Gao, Tingshen, 1922-
高烶深, 1922-
[Taibei : s.n., i wei i.e. 1955]
[台北 : s.n., 乙末 i.e. 1955]
 
 
Chēk aʻmāt lǣ ton sakun Bunnāk / Phrayā Kōmārakunmontrī (Chư̄n Kōmārakun na Nakhō̜n)
เฉกอะหมัด และต้นสกุลบุนนาค / พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร)
by Kōmārakunmontrī (Chư̄n), Phrayā, 1891-1961
โกมารกุลมนตรี (ชื่น), พระยา, 1891-1961
Krung Thēp : Samnakphim Sī Panyā 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, 2549
 
 
100 pī "Simarōt" / dōi ʻArunī Hō̜simasathāphō̜n (Simarōt)
100 ปี "สิมะโรจน์" / โดย อรุณี หอสิมะสถาพร (สิมะโรจน์)
by ʻArunī Hō̜simasathāphō̜n
อรุณี หอสิมะสถาพร
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Simarōt], 2537 [1994]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Sǣ ʻUng læ sāi sakun ʻĀčhān Pūai / Thāwō̜n Sikkhakōson, khian ; Kasidit ʻAnanthanāthō̜n, bannāthikān
แซ่อึ้งและสายสกุลอาจารย์ป๋วย / ถาวร สิกขโกศล, เขียน ; กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ
by Thāwō̜n Sikkhakōson
ถาวร สิกขโกศล
Krung Thēp : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๖๐
BookBook [text, volume]
 
 
Khadī phet Sāʻu‐‐ ʻum khā sǭng mǣ lūk Sīthanakhan / Bunrūam Thīamčhan, Saranyā Witchātham
คดีเพชรซาอุฯ อุ้มฆ่าสองแม่ลูก ศรีธนะขัณฑ์ / บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม
by Bunrūam Thīamčhan
บุญร่วม เทียมจันทร์
Krung Thēp : Samnakphim ʻAnimēt Krup, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ อนิเมทกรุ๊ป, 2553
 
 
Lao rư̄ang Chēk ʻAhamat ton sakun Bunnāk / bannāthikān, Phalādisai Sitthithanyakit
เล่าเรื่อง เฉกอะหมัด ต้นสกุล บุนนาค / บรรณาธิการ, พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
Krung Thēp : Samnakphim Banthưk Sayām, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บันทึกสยาม, ๒๕๕๓
 
 
Suwannathat / bannāthikān, Thongthō̜ng Chantharāngsu
สุวรรณทัต / บรรณาธิการ, ธงทอง จันทรางศุ
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Prīdi Phanomyong kap chīwit 21 pī nai Čhīn / Dutsadī Phanomyong
ปรีดี พนมยงค์กับชีวิต ๒๑ ปีในจีน / ดุษฎี พนมยงค์
by Dutsadī Phanomyong, 1939-
ดุษฎี พนมยงค์, 1939-
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2555 [2012]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๕
 
 
Wo he fu qin Ji Xianlin / Ji Cheng zhu
我和父親季羨林 / 季承著
by Ji, Cheng, 1935-
季承, 1935-
Xianggang : He ping tu shu you xian gong si, 2010
香港 : 和平圖書有限公司, 2010
 
 
Zheng He jia shi zi liao / Ji nian wei da hang hai jia Zheng He xia xi yang 580 zhou nian chou bei wei yuan hui, Zhongguo hang hai shi yan jiu hui
郑和家世資料 / 纪念伟大航海家郑和下西洋580周年筹备委员会, 中国航海史研究会
[Peking] : Ren min jiao tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
[Peking] : 人民交通出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1985
 
 
Cong Bai cao yuan dao Ba dao wan : Lu Xun jia de xi sui wang shi / Li Lingling zhu
从百草园到八道湾 : 鲁迅家的细碎往事 / 李伶伶著
by Li, Lingling
李伶伶
Hefei : Huang Shan shu she, 2018
合肥 : 黄山书社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Lu Xun gu jia de bai luo / Zhou Jianren kou shu ; Zhou Ye bian xie
鲁迅故家的败落 / 周建人口述 ; 周晔编写
by Zhou, Jianren
周建人
Changsha shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1984
 
 
Bai nian Zhang jia : Zhang Jian, Zhang Cha ji hou ren lin zhao / Zhang Guangwu zhu
百年张家 : 张謇、张詧及后人鳞爪 / 张光武著
by Zhang, Guangwu
张光武
Beijing Shi : Dong fang chu ban she, 2016
北京市 : 东方出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Hu Shi yu ta de jia zu he jia xiang / Li Youning zhu bian
胡適與他的家族和家鄉 / 李又寧主編
[New York] : Tian wai chu ban she ; [Taibei] : Zong jing xiao Ye qiang chu ban she, 1999-
[New York] : 天外出版社 ; [台北] : 總經銷業強出版社, 1999-
 
 
Wen hao fu zi Su Shi shi jia / Wu Weizhong zhu
文豪父子苏轼世家 / 吴维中著
by Wu, Weizhong
吴维中
[Changchun shi] : Jilin ren min chu ban she, 1997
[长春市] : 吉林人民出版社, 1997
 
 
Wo yu fu qin Lin Dianlie : Tai gong jia shu ji shi = Me & my father, Lin-Dian Lie / Lin Youyan zhu
我與父親林殿烈 : 台共家屬紀實 = Me & my father, Lin-Dian Lie / 林友彥著
by Lin, Youyan
林友彥
Taibei Shi : Du li zuo jia, 2013 , ©2013
台北市 : 獨立作家, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Liu chao xian zu Xie An shi jia / Zhou Shufang, Zhao Zhongshan zhu
六朝显族谢安世家 / 周淑舫, 赵中山著
by Zhou, Shufang
周淑舫
[Changchun] : Jilin ren min chu ban she, 1997
[长春] : 吉林人民出版社, 1997
 
 
Ŏmŏni kŭ kŭriun irŭm iyŏ : Chʻoe In-ho ŏmŏnirŭl wihan kŭl moŭmjip
어머니그그리운이름이여 : 최인호어머니를위한글모음집
by Chʻoe, In-ho, 1945-
최인호, 1945-
Sŏul : Tonghwa Munhaksa, 1988
서울 : 동화문학사, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.