National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 25 Results for subject:"Farm mechanization -- China."
Sort by:
 
 
Wei pu ji Dazhai xian er fen dou : quan guo nong ye ji xie hua dian xing jing yan xuan bian / Quan guo nong ye xue Dazhai hui yi mi shu chu bian
为普及大寨县而奋斗 : 全国农业机械化典型经验选编 / 全国农业学大寨会议秘书处编
Beijing : Nong ye chu ban she, 1975
北京 : 农业出版社, 1975
 
 
Dang dai Zhongguo de nong ye ji xie hua / ["Dang dai Zhongguo" cong shu bian ji bu bian ji]
当代中国的农业机械化 / [《当代中国》丛书编辑部编辑]
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1990
北京 : 中国社会科学出版社 : 新华书店经销, 1990
 
 
Zhong gong nong ye ji xie hua zhi yan jiu / Tian junmei
中共農業機械化之硏究 / 田君美
by Tian, Junmei
田君美
Taibei shi : [Zhonghua jing ji yan jiu yuan], Minguo 78 [1989]
台北市: [中華經濟硏究院], 民國78 [1989]
 
 
Yong Dazhai jing shen gao hao nong ye ji xie hua / [Hubei ren min chu ban she bian ji]
用大寨精神搞好农业机械化 / [湖北人民出版社编辑]
[Wuhan] : Hubei ren min chu ban she, 1975-1976
[武汉] : 湖北人民出版社, 1975-1976
 
 
Taiwan nong ye ying ru he ji xie hua / Ma Fengzhou zhu
臺灣農業應如何機械化 / 馬逢周著
by Ma Fengzhou
馬逢周
Taibei : Zhongguo nong cun fu xing lian he wei yuan hui, Minguo 45 [1956]
台北 : 中國農村復興聯合委員會, 民國45 [1956]
 
 
Quan guo nong ye ji xie hua tong ji zi liao hui bian (2005-2013) = the statistics on China agricultural mechanization / Nong ye bu nong ye ji xie hua guan li si, Zhongguo nong...
全国农业机械化统计资料汇编 (2005-2013) = the statistics on China agricultural mechanization / 农业部农业机械化管理司, 中国农业大学中国农业机械化发展研究中心编
Beijing Shi : Zhongguo nong ye ke xue ji shu chu ban she, 2016
北京市 : 中国农业科学技术出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Nong ye ban ji xie hua ji xie hua dian qi hua gui hua hui bian / Nong ye bu nong ju gai ge ban gong shi bian
农業半机械化,机械化,电气化規划汇編 / 农业部农具改革办公室編
Beijing : Nong ye chu ban she, 1959
北京 : 农业出版社, 1959
 
 
Mian tian jian tao zuo ji xie hua
棉田间套作机械化
[Hong Kong? : s.n., 1981?]
 
 
Shanghai shi nong ye ji xie hua fa zhan zhan lüe yan jiu / Xie Zifen zhu bian ; Mo Jianbei, Shi Xinfa fu zhu bian
上海市农业机械化发展战略研究 / 谢自奋主编 ; 莫建备, 史新法副主编
Shanghai : Shanghai ke xue pu ji chu ban she, 1991
上海 : 上海科学普及出版社, 1991
 
 
Cong guo jia ban zhan dao qun zhong ban zhan : wu nian lai tuo la ji zhan de ban zhan jing yan / Zhonghua Renmin Gongheguo nong ye bu nong ye ji xie ju bian
从囯家办站到群眾办站 : 五年来拖拉机站的办站經驗 / 中华人民共和囯农業部农業机械局编
Beijing : Nong ye chu ban she, 1958
北京 : 农业出版社, 1958
 
 
Changchun shi zhi. Nong ye ji xie hua zhi / Changchun shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ; [Wang Yingjie chu pine]
长春市志. 农业机械化志 / 长春市地方志编纂委员会 ; [王英杰主编]
Changchun Shi : Jilin wen shi chu ban she, 1993
长春市 : 吉林文史出版社, 1993
 
 
Liuji gong she nong ye ji xie hua / Zhong gong Xinzhou xian wei yuan hui...[et al.]
刘集公社农业机械化 / 中共新洲县委员会...[et al.]
Beijing : Ren min chu ban she, 1976
北京 : 人民出版社, 1976
 
 
Xu mu ji xie = Xumujixie
畜牧机械 = Xumujixie
Huhehaote : Ji xie gong ye bu
呼和浩特 : 机械工业部
 
 
by Yamamoto, Hisao, 1911-
Tokyo : Institute of Developing Economies : sole agent, Maruzen, c1978
 
 
Wo guo nong ye xian dai hua tan tao / Huang Zhubang bian zhu
我国农业现代化探讨 / 黄柱邦编著
by Huang, Zhubang
黄柱邦
Beijing Shi : Zhongguo nong ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1995
北京市 : 中国农业出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1995
 
 
Ji sheng zhen dong yue : Tai'an xian yong "qiong bang zi" jing shen fa zhan nong ye ji xie hua de jing yan / Daisong bian
机声震东岳 : 泰安县用"穷棒子"精神发展农业机械化的经验 / 岱松编
by Daisong
岱松
[Hong Kong? : s.n., 1980?]
 
 
Jing xing de Zhongguo da di / Handing zhu ; Qiuying yi
驚醒的中國大地 / 韓丁著 ; 秋瑩譯
Uniform title: Iron oxen. Chinese
by Hinton, William
Xianggang : Xianggang wan yuan tu shu gong si, 1976
香港 : 香港萬源圖書公司, 1976
 
 
Jia su shi xian nong ye ji xie hua (jiang hua) / Nong ye ji xie bian ji bu zu zhi bian xie
加速实现农业机械化 (讲话) / 农业机械编辑部组织编写
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1978
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店发行, 1978
 
 
Quan dang dong yuan, jue zhan san nian, wei ji ben shang shi xian nong ye ji xie hua er fen dou : di san ci quan guo nong ye ji xie hua hui yi wen jian he cai liao hui bian
全党动員, 决战三年, 为基本上实现农业机械化而奋斗 : 第三次全國农业机械化会议文件和材料汇编
by Quan guo nong ye ji xie hua hui yi (3rd : 1978 : Beijing)
全國农业机械化会议 (3rd : 1978 : Beijing)
[Beijing] : Ren min chu ban she, 1978
[北京] : 人民出版社, 1978
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.