National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 78 Results for subject:"Finance -- Taiwan."
Sort by:
 
 
Taiwan jin rong de wei lai / zhu bian Wu Rongyi
台灣金融的未來 / 主編吳榮義
Taibei Shi : Xin Taiwan guo ce zhi ku you xian gong si, 2011
台北市 : 新台灣國策智庫有限公司, 2011
 
 
Taiwan no kinʾyū jijō, Ueki Saburō hen
台湾の金融事情, 植木三郎編
by Ueki, Saburō
植木三郎
[Tōkyō] Ajia Keizai Kenkyūjo [Ajia keizai Shuppankai hatsubai, 1969]
[東京] アジア経済研究所 [アジア経済出版会発売, 1969]
 
 
Taiwan zhi jin rong, He Xianzhong zhu, Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji
臺灣之金融, 何顯重著, 臺灣銀行經濟硏究室編輯
by He, Xianzhong
何顯重
Taibei, Taiwan yin hang, Minguo 55 [1966]
臺北, 臺灣銀行, 民國55 [1966]
 
 
Taiwan jin rong ti zhi zhi yan bian / Yu Zongxian, Wang Jinli zhu ; Zhongguo jing ji qi ye yan jiu suo bian
台灣金融體制之演變 / 于宗先, 王金利著 ; 中國經濟企業研究所編
by Yu, Zongxian, 1930-
于宗先, 1930-
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2005
臺北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2005
 
 
Taiwan jin rong ti zhi zhi yan jiu / Xu Jiadong ... [et al.]
臺灣金融體制之研究 / 許嘉棟 ... [et al.]
Taibei Shi : Zhonghua jing ji yan jiu yuan, Minguo 74 [1985]
臺北市 : 中華經濟研究院, 民國74 [1985]
 
 
Taiwan jin rong ban tu zhi hui gu yu qian zhan / Lai Yingzhao zhu
台灣金融版圖之回顧與前瞻 / 賴英照著
by Lai, Yingzhao
賴英照
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 86 [1997]
臺北市 : 聯經出版事業公司, 民國86 [1997]
 
 
Jin rong guan li / [bian zhe Li fa yuan guo hui tu shu guan]
金融管理 / [編者立法院國會圖書館]
Taibei shi : Li fa yuan guo hui tu shu guan, [Minguo]88 [1999]
臺北市 : 立法院國會圖書館, [民國]88 [1999]
 
 
Quan guo jin rong hui yi jian yi shi xiang yu zhi xing qing xing / [bian ji Cai zheng bu Jin rong si]
全國金融會議建議事項與執行情形 / [編輯财政部金融局]
Taibei Shi : Cai zheng bu jin rong ju, Minguo 85 [1996]
台北市 : 財政部金融局, 民國85 [1996]
 
 
Taiwan de jin rong fa zhan / zhu bian Yu Zongxian, Liu Kezhi
台灣的金融發展/ 主編于宗先,劉克智
[Taipei] : Zhong yang yan jiu yuan jing ji yan jiu suo ; Taibei shi : Zong jing xiao Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 74 [1985]
[Taipei] : 中央硏究院經濟硏究所; 台北市: 總經銷聯經出版事業公司, 民國74 [1985]
 
 
Taiwan you tong huo peng zhang zhi jing ji wen ding de jin rong fa zhan / Liu Fuqi
臺灣由通貨膨脹至經濟穩定的金融發展 / 柳復起
by Liu, Fuqi
柳復起
Nangang : Zhong yang yan jiu yuan jing ji yan jiu suo, Minguo 59 [1970]
南港 : 中央硏究院經濟硏究所, 民國59 [1970]
 
 
by Lee, Hua-Hsia
Taipei, Taiwan : Chung-Hua Institution for Economic Research, 1985
 
 
Zhonghua Minguo Taiwan jin rong tong ji yue bao = Republic of China, Taiwan financial statistics monthly
中華民國台灣金融統計月報 = Republic of China, Taiwan financial statistics monthly
[Taipei, Taiwan] : Zhong yang yin hang jing ji yan jiu chu, -1978
[Taipei, Taiwan] : 中央銀行經濟研究處, -1978
 
 
[Taipei, Taiwan] : The Central Bank of China, 2005-2006
 
 
Li cai nian jian
理財年鑑
Taibei : Cai xun chu ban she gu fen you xian gong si, 1990-
台北 : 財訊出版社股份有限公司, 1990-
 
 
Zhonghua Minguo jin rong tong ji yue bao / Zhong yang yin hang jing ji yan jiu chu bian = Financial statistics monthly, Republic of China (Taiwan) / Dept. of Economic Research,...
中華民國金融統計月報 / 中央銀行經濟硏究處編 = Financial statistics monthly, Republic of China (Taiwan) / Dept. of Economic Research, The Central Bank of China (Taiwan)
[Taipei, Taiwan] : Zhong yang yin hang jing ji yan jiu chu, Minguo 94 [2005]-
[Taipei, Taiwan] : 中央銀行經濟硏究處, 民國94 [2005]-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Cai shui ping lun
财税评论
Taibei : Cai shui ping lun she wu wei yuan hui, 1963-
台北 : 财税评论社务委员会, 1963-
 
 
[Taipei, Taiwan] : The Central Bank of China, 1981-2005
 
 
[Taipei] : Zhong yang yin hang jin rong ye wu jian cha chu, [1997?]
[Taipei] : 中央銀行金融業務檢查處, [1997?]
 
 
Jing ji jin rong qing shi gai kuang / Zhong yang yin hang jing ji yan jiu chu bian yin
经济金融情势概况 / 中央银行经济研究處編印
[Taipei] : Gai chu
[Taibei] : 該處
 
 
Taiwan zhi jin rong shi liao / Chen Rongfu zhu; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian
臺灣之金融史料/ 陳榮富著; 臺灣銀行經濟硏究室編
by Chen, Rongfu
陳榮富
Taibei : Taiwan yin hang, Minguo 42 [1953]
臺北: 臺灣銀行, 民國42 [1953]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.