National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 397 Results for subject:"Finance, Public -- China."
Sort by:
 
 
Cai zheng gai ge re dian wen ti tan suo [electronic resource] : 2008 nian Zhejiang Sheng cai zheng ke ti yan jiu cheng guo hui bian / Zhejiang Sheng cai zheng xue hui
财政改革热点问题探索 [electronic resource] : 2008年浙江省财政课题研究成果汇编 / 浙江省财政学会
by Zhejiang Sheng cai zheng xue hui
浙江省财政学会
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2009
杭州 : 浙江人民出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Cai zheng gai ge yu fa zhan shi jian tan suo [electronic resource] : 2008 nian Zhejiang Sheng cai zheng xi tong you xiu diao yan bao gao ji / Zhejiang Sheng cai zheng ting
财政改革与发展实践探索 [electronic resource] : 2008年浙江省财政系统优秀调研报告集 / 浙江省财政厅
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she
杭州 : 浙江人民出版社
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zhejiang Sheng cai zheng shui wu zhi / Zhejiang Sheng cai zheng shui wu zhi bian zuan wei yuan hui
浙江省财政稅务志 / 浙江省财政稅务志编纂委员会
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2002
北京市 : 中华书局 2002
 
 
Nei Menggu cai zheng liu shi nian (1947-2007) / Nei Menggu Zizhiqu cai zheng ting bian
内蒙古财政六十年 (1947-2007) / 内蒙古自治区财政厅编
Beijing Shi : Jing ji ke xue chu ban she, 2007
北京市 : 经济科学出版社, 2007
BookBook [text, volume]
 
 
Du zhi ji lue : 10 juan / Xu Zi bian
度支輯略 : 十卷 / 徐鼒編
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1988?]
[台北縣永和市] : 文海出版社, [1988?]
 
 
Zhu ji fa ling hui bian / Zhu ji fa ling hui bian bian shen wei yuan hui bian ji
主計法令彙編 / 主計法令彙編編審委員會編輯
Uniform title: Laws, etc
by China
Taibei : Zhu ji fa ling hui bian bian shen wei yuan hui, Minguo 46 [1957]
臺北 : 主計法令彙編編審委員會, 民國46 [1957]
 
 
She hui zhu yi cai zheng wen ti yan jiu / Beijing cai zheng xue hui bian
社会主义财政问题研究 / 北京财政学会编
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 经济科学出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Zhongguo cai zheng si xiang shi gao / Zhou Bodi zhu
中国财政思想史稿 / 周伯棣著
by Zhou, Bodi
周伯棣
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1984
 
 
Cai zheng hui yi lu : Minguo 2 nian / Wang Jingfang bian. Ge sheng qu li jin shou shu biao : Minguo 14 nian / Cai zheng zheng li hui bian yin
財政會議錄 : 民國二年 / 王璟芳編. 各省區釐金收數表 : 民國十四年 / 財政整理會編印
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1987?]
[臺北縣永和市] : 文海出版社, [1987?]
 
 
Zhongguo cai zheng tong ji, 1950-1985 / Zhonghua Renmin Gongheguo cai zheng bu zong he ji hui si bian
中国财政统计, 1950-1985 / 中华人民共和国财政部综合计划司编
Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中国财政经济出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Minguo cai zheng lun / Yang Rumei
民國財政論 / 楊汝梅
by Yang, Rumei, 1879-
楊汝梅, 1879-
Shanghai, Shang wu yin shu guan, Minguo 21 [1932]
上海, 商務印書館, 民國21 [1932]
 
 
She hui zhu yi cai zheng li lun / Xiamen da xue Jing ji xi Cai zheng jin rong jiao yan shi
社会主义财政理论 / 厦门大学经济系财政金融教研室
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1978
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1978
 
 
Huang jin dang an : Guo fu huang jin yun Tai, 1949 nian / Wu Xingyong zhu
黃金檔案 : 國府黃金運台, 1949年 / 吳興鏞著
by Wu, Xingyong
吳興鏞
Taibei Shi : Shi ying chu ban she, Minguo 96 [2007]
臺北市 : 時英出版社, 民國96 [2007]
 
 
Di 7 ci Quan guo cai zheng li lun tao lun hui wen xuan / Zhongguo cai zheng xue hui bian
第七次全国财政理论讨论会文选 / 中国财政学会编
by Quan guo cai zheng li lun tao lun hui (7th : 1985 : Beijing, China)
全国财政理论讨论会 (7th : 1985 : Beijing, China)
[Peking] : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 中国财政经济出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhongguo cai zheng xiao shi / Liu Binglin zhu
中國財政小史 / 劉秉麟著
by Liu, Binglin, 1891-1956
劉秉麟, 1891-1956
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 20 [1931]
上海 : 商務印書館, 民國20 [1931]
 
 
Minguo cai zheng shi / Jia Shiyi
民國財政史 / 賈士毅
by Jia, Shiyi, 1887-1965
賈士毅, 1887-1965
[Taipei] : Shang wu yin shu guan, Minguo 51 [1962]
[Taipei] : 商務印書館, 民國51 [1962]
 
 
Zhongguo cai zheng wen ti yuan liu kao / Sun Yigang zhu
中国财政问题源流考/ 孙翊刚著
by Sun, Yigang
孙翊刚
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 2001
北京: 中国社会科学出版社: 经销新华书店, 2001
 
 
Chen Rulong wen xuan
陈如龙文选
Uniform title: Works. Selections
by Chen, Rulong
陈如龙
Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 1992
北京 : 中國財政經濟出版社, 1992
 
 
Zhongguo cai zheng wen ti / Zhonghua Renmin Gongheguo cai zheng bu, Cai zheng ke xue yan jiu suo, Zhong yang cai zheng jin rong xue yuan bian
中国财政问题 / 中华人民共和国财政部, 财政科学研究所, 中央财政金融学院编
Tianjin shi : Tianjin ke xue ji shu chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1981
天津市 : 天津科学技朮出版社 : 天津新华书店发行, 1981
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.