National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 69119 Results for subject:Finance.
Sort by:
 
 
GNP 1% waku : bōei seisaku no kenshō / Kaminishi Akio
GNP 1% 枠: 防衛政策の検証 / 上西朗夫
by Kaminishi, Akio, 1939-
上西朗夫, 1939-
Tōkyō : Kadokawa Shoten, Shōwa 61 [1986]
東京: 角川書店, 昭和61 [1986]
 
 
Yue Gang Ao qu yu jin rong fa zhan shou lian yan jiu = Research on convergence of regional financial development among Guangdong, Hong Kong and Macao / Huang Guiliang zhu
粤港澳区域金融发展收敛研究 = Research on convergence of regional financial development among Guangdong, Hong Kong and Macao / 黄桂良著
by Huang, Guiliang
黄桂良
Beijing Shi : Jing ji ke xue chu ban she, 2013
北京市 : 经济科学出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Hubei Sheng nong cun shui fei gai ge shi jian yu tan suo : 2003 nian Zhongguo cai zheng yan jiu bao gao / Di fang cai zheng yan jiu zhong xin bian
湖北省农村稅费改革实践與探索 : 2003 年中国财政研究报告 / 地方财政研究中心编
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2003
北京 : 经济科学出版社, 2003
 
 
Mitsubishi Zaibatsu no kinʾyū kōzō / Asajima Shōichi cho
三菱財閥の金融構造 / 麻島昭一著
by Asajima, Shōichi, 1931-
麻島昭一, 1931-
Tōkyō : Ochanomizu Shobō, 1986
東京 : 御茶の水書房, 1986
 
 
Huan cai yu min : guo min dang dang chan he qu he cong? / [zhu bian Huang Huangxiong, Zhang Qingxi, Huang Shixin]
還財於民 : 國民黨黨産何去何從? / [主編黃煌雄, 張清溪, 黃世鑫]
Taibei shi : Shang zhou chu ban, 2000
台北市 : 商周 出版, 2000
 
 
Mao Zedong cai zheng si xiang yan jiu / Yang Zhilin zhu bian
毛泽东财政思想研究 / 杨植霖主编
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 1991
北京 : 社会科学文献出版社, 1991
 
 
Zhejiang jin rong = Zhejiang finance
浙江金融 = Zhejiang finance
Hangzhou Shi : Zhejiang jin rong za zhi she
杭州市 : b 浙江金融杂志社
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Jin se feng bei : Taiwan qi ye yu jin rong ye de cheng chang yu gong sheng / Taiwan jin rong yan xun yuan bian xiu
金色丰碑 : 台湾企业与金融业的成长与共生 / 台湾金融研训院编修
Beijing Shi : Jiu zhou chu ban she, 2008
北京市 : 九州出版社, 2008
 
 
Cai zheng gai ge re dian wen ti tan suo [electronic resource] : 2008 nian Zhejiang Sheng cai zheng ke ti yan jiu cheng guo hui bian / Zhejiang Sheng cai zheng xue hui
财政改革热点问题探索 [electronic resource] : 2008年浙江省财政课题研究成果汇编 / 浙江省财政学会
by Zhejiang Sheng cai zheng xue hui
浙江省财政学会
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2009
杭州 : 浙江人民出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Minguo shi qi Guangdong cai zheng shi liao / Guangdong Sheng cai zheng ke xue yan jiu suo, Guangdong Sheng li zhong shan tu shu guan, Guangdong Sheng dang an guan bian
民国时期广东财政史料 / 广东省财政科学研究所, 广东省立中山图书馆, 广东省档案馆编
Guangzhou : Guangdong jiao yu chu ban she, 2011
广州 : 广东教育出版社, 2011
 
 
Dang chan jie mi : xiao zhu dui da ye lang de bu gong ping jing zheng / zuo zhe Luo Chengzong
黨產解密 : 小豬對大野狼的不公平競爭 / 作者羅承宗
by Luo, Chengzong, 1973-
羅承宗, 1973-
Taibei Shi : Xin Taiwan guo ce zhi ku you xian gong si, 2011
台北市 : 新台灣國策智庫有限公司, 2011
 
 
Dang chan zhui ji ling / Yang Shiren zhu
黨產追緝令 / 楊士仁著
by Yang, Shiren
楊士仁
Taibei Shi : Qian wei chu ban she, 2008
台北市 : 前衛出版社, 2008
 
 
Qing Gong wang fu zhe dang hui bian
清恭王府摺檔匯編
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2004
北京 : 全國圖書館文獻縮微復制中心, 2004
 
 
Cai zheng gai ge yu fa zhan shi jian tan suo [electronic resource] : 2008 nian Zhejiang Sheng cai zheng xi tong you xiu diao yan bao gao ji / Zhejiang Sheng cai zheng ting
财政改革与发展实践探索 [electronic resource] : 2008年浙江省财政系统优秀调研报告集 / 浙江省财政厅
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she
杭州 : 浙江人民出版社
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Shanghai si ying jin rong ye yan jiu (1942-1952) / Zhang Xuyue zhu
上海私营金融业研究 (1942-1952) / 张徐乐著
by Zhang, Xuyue
张徐乐
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2006
上海市 : 复旦大学出版社, 2006
 
 
Guangxi cai zheng tong ji zi liao hui bian : 1994-2003 / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu cai zheng ting yu suan chu bian
广西财政统计资料汇编 : 1994-2003 / 广西壮族自治区财政厅预算处編
Nangning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 2004
南宁市 : 广西人民出版社, 2004
 
 
Bian jiang jin rong xing = A financial journey to the frontier / Nong cun jin rong shi bao bian
边疆金融行 = A financial journey to the frontier / 农村金融时报编
Beijing Shi : Jing ji ri bao chu ban she, 2016
北京市 : 经济日报出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Jin dai Shanghai jin rong zhong xin de xing cheng he fa zhan / Chen Zengnian zhu
近代上海金融中心的形成和发展 / 陈曾年著
by Chen, Zengnian, 1925-
陈曾年, 1925-
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2006
上海 : 上海社会科学院出版社, 2006
 
 
2005 Shanghai cheng shi jing ji yu guan li fa zhan bao gao / Shanghai cai jing da xue cai jing yan jiu suo, Cheng shi jing ji gui hua yan jiu zhong xin ; [Zhao Xiaolei zhu bian]
2005上海城市经济与管理发展报告 / 上海财经大学财经研究所, 城市经济规划研究中心 ; [赵晓雷主编]
Shanghai Shi : Shanghai cai jing da xue chu ban she, 2006
上海市 : 上海财经大学出版社, 2006
 
 
Zhejiang Sheng cai zheng shui wu zhi / Zhejiang Sheng cai zheng shui wu zhi bian zuan wei yuan hui
浙江省财政稅务志 / 浙江省财政稅务志编纂委员会
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2002
北京市 : 中华书局 2002
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.