National Library of Australia

Showing 1 - 6 of 6 Results for subject:"Folk literature, Northern Thai -- History and criticism."
Sort by:
 
 
by Lamun Chanhom
Chiang Mai : Suriwong Buk Sentoe, 2538 [1995]
 
 
Wannakam Lānnā khatsan, wannakam khamsō̜n / Songsak Prāngwatthanākun, phūčhattham
วรรณกรรมล้านนาคัดสรร, วรรณกรรมคำสอน / ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, ผู้จัดทำ
by Songsak Prāngwatthanākun
ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
[Bangkok, Thailand] : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2559 [2016]
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
 
Yō̜t trai Pittaka / Bōrānāčhān Lānnā mai prākot nām, Suwit Čhaičhum, phūrīaprīang ; Phra Khrū Sōphonthammānuwat (Bunmī Suthammō)...
ยอดไตรปิฏกะ / โบราณาจารย์ล้านนาไม่ปรากฏนาม, สุวิทย์ ใจจุ้ม, ผู้เรียบเรียง ; พระครูโสภณธรรมานุวัฒน์ (บุญมี สุธมฺโม) บรรณาธิการ
Chīang Mai : Khana ʻAnurak læ Phœ̄iphrǣ Wannakam Thō̜ngthin Lānnā, 2547 [2004]
เชียงใหม่ : คณะอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา, ๒๕๔๗ [2004]
BookBook [text, volume]
 
 
Khati chāobān Lānnā Thai / Phairot Lœ̄tphiriyakamon
คติชาวบ้านลานนาไทย / ไพรถ เลิศพิริยกมล
by Phairot Lœ̄tphiriyakamon
ไพรถ เลิศพิริยกมล
Chīang Mai : Witthayālai Khrū Chīang Mai, [1973?]
เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, [1973?]
BookBook [text, volume]
 
 
Wannakam Lānnā khatsan, wannakam phannanā ʻārom / Chatyuphā Sawatdiphong, Yūkhīang Sǣ Khō, phūčhattham
วรรณกรรมล้านนาคัดสรร วรรณกรรมพรรณนาอารมณ์ / ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์, อยู่เคียง แซ่โค้ว, ผู้จัดทำ
by Chatyuphā Sawatdiphong
ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์
[Bangkok, Thailand] : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2559 [2016]
[Bangkok, Thailand] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
 
Phāsā læ wannakam thō̧ngthin Lannā : chabap samnư̄an phāsā kammư̄ang / Rư̄angdēt Pankhư̄ankhat
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา : ฉบับสำนวนภาษากำเมือง / เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
by Rư̄angdēt Pankhư̄ankhat
Krung Thēp : Khana Manutsayasāt, Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̧nrātchawitthayālai, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.