National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 206 Results for subject:"Folk songs, Chinese."
Sort by:
 
 
Ming dai ge qu xuan / Lu Gong bian
明代歌曲选 / 路工編
Shanghai : Shanghai gu dian wen xue chu ban she, 1956
上海 : 上海古典文學出版社, 1956
 
 
Nong min ge qu xuan. Di 3- ji / Yin yue chu ban she bian ji bu bian
農民歌曲选. 第3- 集 / 音乐出版社編輯部編
by Yin yue chu ban she
音乐出版社
Beijing : Yin yue chu ban she, 1956-
北京 : 音乐出版社, 1956-
 
 
Zhongguo min ge wu qu ji / Li Tianmin bian zhu; He Zhihao jiao ding
中國民歌舞曲集 / 李天民編著. 何志浩校訂
by Li, Dianmin
李天民
Daibei : Ming feng chang pian gu fen you xian gong si, Minguo 52 [1963]
台北 : 鳴鳳唱片股份有限公司, 民國52 [1963]
 
 
Han Wei liu chao min ge xuan / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian
汉魏六朝民歌选 / 人民文学出版社編輯部編
by Ren min wen xue chu ban she
人民文学出版社
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1959
北京 : 人民文学出版社, 1959
 
 
Min ge jing xuan / Wu Shengmin, Lai Qiansu bian zhu
民歌精選 / 吳聖民,賴乾驌編
Taibei Shi : Shi ze chu ban she, [1980?]
臺北市 : 世澤出版社, 民國68 [1979]
 
 
Zhongguo hua er qu ling quan ji / Chen Yuanlong ce hua ; Wangpei zhu bian
中国花儿曲令全集 / 陈元龙策划 ; 王沛主编
Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 2007
兰州市 : 甘肃人民出版社, 2007
 
 
Feng ya yi pian : 10 juan / Yang Shen zhuan
風雅逸篇 : 十卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Huang shan mi
黃山謎 / 墨憨齋主人[馮夢龍編]著
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
Shanghai : Zhong yang shu ju
上海 : 中央書局, [民國24(1935)?]
 
 
Xiang tu zu qu : Taiwan min yao jing xuan ji / [Zhuan wen zhe Huang Chunming]
鄉土組曲 : 台灣民謡精選集 / [撰文者黃春明]
Taibei : Yuan liu chu ban she, Minguo 65 [1976]
臺北 : 遠流出版社, 民國65 [1976]
 
 
Yue ou ; Ti ci ; Fang yan fan li / Zhao Ziyong zhuan. Min jian ge yao si ji / Zhu Yuzun bian
粤謳 ; 題詞 ; 方言凡例 / 招子庸撰. 民間歌謡四集 / 朱雨尊編
Taibei shi : Shi jie shu ju, 1961
臺北市 : 世界書局, 1961
 
 
Ming Qing min ge xuan, Pu Quan, Qunming bian
明清民歌選, 蒲泉, 群明編
by Pu, Quan
蒲泉
Shanghai, Shanghai chu ban gong si, 1956-
上海, 上海出版公司, 1956-
 
 
Ren min gong she yi zhi hua / [Zuo jia chu ban she bian ji bu bian]
人民公社一枝花 / [作家出版社編輯部編]
Beijing : Zuo jia chu ban she bian, 1958
北京 : 作家出版社, 1958
 
 
Fang feng zheng [sound recording]
放風筝 [sound recording]
Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2003
北京 : 五洲传播出版社, 2003
AudioAudio [sound recording]
 
 
Mo li hua [sound recording] = Jasmine flower
茉莉花 [sound recording] = Jasmine flower
Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2003
北京 : 五洲传播出版社, 2003
AudioAudio [sound recording] =]
 
 
Nao yuan xiao : Yunnan hua deng ge wu xiao xi ji / [ben she bian]
闹元宵 : 云南花灯歌舞小戏集 / [本社编]
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 1982
昆明市 : 云南人民出版社, 1982
 
 
Zhongguo ge yao xuan / Zhongguo min jian wen yi yan jiu hui, Zhongguo she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo ge min zu min jian wen xue zu bian
中國歌謡選 / 中國民间文艺硏究会,中国社会科学院文学硏究所各民族民间文学组编
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1978-1980
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1978-1980
 
 
Ku ge zi ci / Zhang Zhengping zhu
哭歌子詞 / 張正平著
by Zhang, Zhengping
張正平
Xianggang : You hua chu ban she, Minguo 58 [1969]
香港 : 佑華出版社, 民國58 [1969]
 
 
Ronghu chun nuan : Zhi gong qu yi diao yan zuo pin xuan / Zhonghua quan guo zong gong hui xuan chuan bu bian
榕湖春暖 : 职工曲艺调演作品选 / 中华全国总工会宣传部编
[Peking] : Gong ren chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
[Peking] : 工人出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Taiwan ge yao jing xuan
台灣歌謡精選
[Gaoxiong] : Zhuang jia chu ban she ; Tainan : Zong jing xiao Shi yi shu ju, Minguo 67 [1978]
[高雄] : 莊家出版社 ; 台南 : 總經銷世一書局, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.