National Library of Australia

Showing 181 - 200 of 206 Results for subject:"Folk songs, Chinese."
Sort by:
 
 
Guangdong min ge / Zhong gong Guangdong sheng wei yuan hui xuan chuan bu bian
广东民歌 / 中共广东省委员会宣传部编
by Zhong gong Guangdong sheng wei
中共广东省委
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 1958-
广州 : 广东人民出版社, 1958-
 
 
Yao zu min ge / Zhongguo yi shu yan jiu yuan yin yue yan jiu suo ; He Yun, Wu Guodong, Qiao Jianzhong
瑤族民歌 / 中国艺术研究院音乐研究所 ; 何芸, 伍国栋, 乔建中
by He, Yun
何芸
Beijing : Wen hua yi shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 文化藝術出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Hua er lun ji / Zhongguo min jian wen yi yan jiu hui Gansu fen hui bian
花儿论集 / 中国民间文艺研究会甘肃分会编
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she : Gansu Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
兰州 : 甘肃人民出版社 : 甘肃省新華書店发行, 1983
 
 
Guangxi xi qu yin yue jian lun / Zhongguo yin xie Guangxi fen hui, Guangxi yi shu yan jiu suo bian ; zhu zhe Zhong Zeqi, Wei Wei, Zhu Xihua
广西戏曲音乐简论 / 中国音协广西分会, 广西艺术硏究所编 ; 著者钟泽骐, 韦苇, 朱锡华
by Zhong, Zeqi
钟泽骐
Nanning Shi : Guangxi min zu chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1985
南宁市 : 广西民族出版社 : 广西新華書店发行, 1985
 
 
Zhongguo chuan tong min jian yi shi yin yue yan jiu. Xi bei juan / zhu bian Cao Benye ; zhuan gao ren Qiao Jianzhong ... [et al.]
中国傳统民间仪式音乐硏究. 西北卷 / 主编曹本冶 ; 撰稿人乔建中 ... [et al.]
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2003
昆明市 : 云南人民出版社, 2003
 
 
Zhongguo qu yi zhi. Hubei juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Hubei juan" bian ji wei yuan hui
中国曲艺志. 湖北卷 / 中国曲艺志全国编辑委员会, "中国曲艺志.湖北卷"编辑委员会
[Beijing] : Zhongguo ISBN zhong xin : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 2000
[北京] : 中国 ISBN 中心 : 新华书店北京发行所经销, 2000
 
 
Zhuang zu san sheng bu min ge chuan cheng yu bao hu yan jiu = Zhuangzu sanshengbu minge chuancheng yu baohu yanjiu / Liang Zhaozuo, Li Hui, Chen Xiaoyu, Ling Xigeng zhu ; Mashan...
壮族三声部民歌传承与保护研究 = Zhuangzu sanshengbu minge chuancheng yu baohu yanjiu / 梁肇佐, 李慧, 陈晓钰, 零锡耿著 ; 马山县文化馆, 南宁民族文化艺术研究院编
by Liang, Zhaozuo
梁肇佐
Nanning : Guangxi jiao yu chu ban she, 2015
南宁 : 广西教育出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo qu yi zhi. Henan juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi. Henan juan" bian ji wei yuan hui
中国曲艺志. 河南卷 / 中国曲艺志全国编辑委员会, 《中国曲艺志.河南卷》编辑委员会
[Peking] : Zhongguo ISBN zhong xin : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1995
[Peking] : 中国ISBN中心 : 新华书店北京发行所经销, 1995
 
 
Zhongguo chuan tong min jian yi shi yin yue yan jiu. Xi nan juan / zhu bian Cao Benye ; zhuan gao ren Bianduo ... [et al.]
中囯传统民间仪式音乐硏究. 西南卷 / 主编曹本冶 ; 撰稿人边多 ... [et al.]
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2003
昆明市 : 云南人民出版社, 2003
 
 
Zhongguo qu yi zhi. Hebei juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Hebei juan" bian ji wei yuan hui
中国曲艺志. 河北卷 / 中国曲艺志全国编辑委员会, 《中国曲艺志・河北卷》编辑委员会
[Beijing] : Zhongguo ISBN zhong xin : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 2000
[北京] : 中国 ISBN 中心 : 新华书店北京发行所经销, 2000
 
 
Zhongguo qu yi zhi. Beijing juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi · Beijing juan" bian ji wei yuan hui
中国曲艺志. 北京卷 / 中国曲艺志全国编辑委员会, 《中国曲艺志 · 北京卷》编辑委员会
[Beijing] : Zhongguo ISBN zhong xin : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1999
[北京] : 中国ISBN中心 : 新华书店北京发行所经销, 1999
 
 
Zhongguo qu yi zhi. Jiangsu juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi. Jiangsu juan" bian ji wei yuan hui
中国曲艺志. 江苏卷 / 中国曲艺志全国编輯委员会, 《中国曲艺志・江苏卷》编輯委员会
[Peking] : Zhongguo ISBN zhong xin : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1996
[Peking] : 中国 ISBN中心 : 新华书店北京发行所经销, 1996
 
 
Zhongguo qu yi zhi. Hunan juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi. Hunan juan" bian ji wei yuan hui
中国曲艺志. 湖南卷 / 中国曲艺志全国编輯委员会, 《中国曲艺志. 湖南卷》编輯委员会
[Peking] : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
[Peking] : 新华出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
Shalayue Meili Ke jia gong hui, Poluozhou Ke jia shan ge yao qing sai te kan
砂拉越美里客家公會, 婆羅州客家山歌邀請賽特刊
by Meili Ke jia gong hui
美里客家公會
[Miri, Sarawak, Malaysia] : Meili Ke jia gong hui, [2001]
[Miri, Sarawak, Malaysia] : 美里客家公會, [2001]
 
 
Ri zhi shi qi Taiwan Min nan ge yao yan jiu / Guo li bian yi guan zhu bian ; Huang Wenju zhu
日治時期台灣閩南歌謠研究 / 國立編譯館主編 ; 黃文車著
by Huang, Wenju
黃文車
Taibei Shi : Wen jin chu ban she you xian gong si, 2008
台北市 : 文津出版社有限公司, 2008
 
 
Zhongguo qu yi zhi. Anhui juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Anhui juan" bian ji wei yuan hui
中国曲艺志. 安徽卷 / 中国曲艺志全国编辑委员会, 《中国曲艺志・安徽卷》编辑委员会
[Beijing] : Zhongguo ISBN zhong xin, 2001
[北京] : 中国ISBN中心, 2001
 
 
Xue yu huan ge : qing zhu Xizang Zizhiqu cheng li 50 zhou nian chuang zuo ge qu ji / Xizang Zizhiqu yin yue jia xie hui bian ; Duoji'ouzhu zhu bian
雪域欢歌 : 庆祝西藏自治区成立50周年创作歌曲集 / 西藏治区音乐家协会编 ; 多吉欧珠主编
Beijing Shi : Ren min yin yue chu ban she, 2015
北京市 : 人民音乐出版社, 2015
BookBook [text, notated music, volume]
 
 
Zhongguo qu yi zhi. Nei Menggu juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Nei Menggu juan" bian ji wei yuan hui
中国曲艺志. 內蒙古卷 / 中国曲艺志全国编辑委员会, 《中国曲艺志・內蒙古卷》编辑委员会
[Beijing] : Zhongguo ISBN zhong xin : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 2000
[北京] : 中国 ISBN 中心 : 新华书店北京发行所经销, 2000
 
 
Zhongguo qu yi zhi. Shandong juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi · Shandong juan" bian ji wei yuan hui
中国曲艺志. 山东卷 / 中国曲艺志全国编辑委员会, 《中国曲艺志·山东卷》编辑委员会
[Beijing] : Zhongguo ISBN zhong xin : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 2002
[北京] : 中国ISBN中心 : 新华书店北京发行所经销, 2002
 
 
Buyi zu chuan tong hun yan ge = WEANL XOONGZ LAUC BUXQYAIX / Wei Zhixiu, He Mingyong shou ji zheng li
布依族传统婚宴歌 = WEANL XOONGZ LAUC BUXQYAIX / 韦芝秀, 贺明勇收集整理
Guiyang : Guizhou min zu chu ban she, 2015
贵阳 : 贵州民族出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.