National Library of Australia

Showing 21 - 40 of 206 Results for subject:"Folk songs, Chinese."
Sort by:
 
 
Changyang shan ke / Yichang di ju "Changyang shan ke" bian ji zu
长阳山歌 / 宜昌地区《长阳山歌》编辑组
[Wuhan] : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1975
[武汉] : 湖北人民出版社 : 湖北省新华书店发行, 1975
 
 
Dian ying, ge qu xuan qu / Zhongguo yin yue jia xie hui bian
电影, 歌剧选曲 / 中国音乐家协会编
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1979
北京 : 人民音乐出版社, 1979
 
 
Min jian ge qu gai lun / Song Daneng bian zhu
民间歌曲概论 / 宋大能编著
by Song, Daneng
宋大能
Beijing : Ren min yin yue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 人民音东出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1979
 
 
Jing chao zhi yin : min yao ji ta qu ji / Liao Hongfei bian zhu
競潮之音 : 民谣吉他曲集 / 廖鴻飛著
Taizhong Shi : Li yi chu ban she, Minguo 67 [1978]
臺中市 : 立谊出版社, 民國67 [1978]
 
 
Ping tan qu diao / Shanghai Shi ren min ping tan gong zuo tuan bian ji ; Zhou Yunrui, Yang Delin zheng li
評彈曲調 / 上海市人民評彈工作團編輯 ; 周雲瑞, 楊德麟整理
by Shanghai Shi ren min ping tan gong zuo tuan
上海市人民評彈工作團
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she, 1956
上海 : 上海文化出版社, 1956
 
 
Ni chang xu pu : [8 juan] / Zhang Yiping, [Shen Yagong] jiao ding
霓裳續譜 : [8卷] / 章衣萍, [沈亞公]校訂
Shanghai : Zhong yang shu dian, Minguo 24 [1935]
上海 : 中央書店, 民國24 [1935]
 
 
Min jian ge qu gai lun / Song Daneng bian zhu
民间歌曲概论 / 宋大能编著
by Song, Daneng
宋大能
Beijing : Ren min yin yue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京: 人民音东出版社: 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhongguo ge yao / Zhu Ziqing zhuan
中國歌謠 / 朱自淸撰
by Zhu, Ziqing, 1898-1948
朱自淸, 1898-1948
Xianggang : Zhonghua shu ju, 1976
香港 : 中華書局, 1976
 
 
Ren min gong she fang guang mang : Yue qu yan chang ji / Guangzhou qun zhong yi shu guan bian
人民公社放光芒 : 粤曲演唱集 / 廣州羣衆艺术館編
Guangzhou : Guangzhou wen hua chu ban she, 1958
广州 : 广州文化出版社, 1958
 
 
Su Xiaoming chang pian, yin dai ge qu xuan
苏小明唱片、音带歌曲选
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 1983
上海 : 上海文艺出版社, 1983
 
 
Min ge hui cui [sound recording]
民歌荟粹 [sound recording]
Beijing : Jiu zhou yin xiang chu ban she, 2010
北京 : 九州音像出版社, 2010
AudioAudio [sound recording]
 
 
Yue feng : [4 juan / Li Tiaoyuan ji]
粤風 : 四卷 / 李調元輯
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Le dao zhai, Guangxu ren wu nian [1882]
[China] : 樂道齋, 光緒壬午年 [1882]
 
 
Zhongguo min ge xuan = Selection of Chinese folk songs
中国民歌选 = Selection of Chinese folk songs
Beijing : Zhongguo wen yi lian he chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983-
北京 : 中国文艺联合出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1983-
 
 
Zhongguo ge yao / Zhu Ziqing zhuan. Zhongguo su wen xue gai lun, Yang Yinshen zhu
中國歌謠 / 朱自清撰. 中國俗文學槪論, 楊蔭深著
by Zhu, Ziqing, 1898-1948
朱自淸, 1898-1948
Taibei : Shi jie shu ju, Minguo 50 [1961]
臺北 : 世界書局, 民國50 [1961]
 
 
Zhongguo min yao xuan ji / [xuan ji ren Xu Muye]
中國民謠選集 / [選輯人許牧野]
by Xu, Muye
許牧野
Taibei : Xu Jiaju : zong jing xiao Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 60 [1971]
台北 : 許家駒 : 總經銷台灣學生書局, 民國60 [1971]
 
 
Shang hang min ge / "shang hang min ge " bian ji xiao zu bian
上杭民歌 / 《上杭民歌》编辑小组编
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 1973
福州 : 福建人民出版社, 1973
BookBook [text, volume]
 
 
Min jian xi qu ge yao san lun / Li Yuenan zhu
民間戲曲歌謡散論 / 李岳南著
by Li, Yuenan
李岳南
[Shanghai : Shanghai chu ban gong si, 1954]
[上海 : 上海出版公司, 1954]
 
 
Shan dong san shi nian ge qu xuan : 1949-197) / Zhong guo yin yue jia xie hui shan dong fen hui bian
山东三十年歌曲选 : 1949-197) / 中国音乐家协会山东分会编
Jinan : Shan dong ren min chu ban she, 1979
济南 : 山东人民出版社, 1979
 
 
Bei jie hong luo quan ben : [12 juan]
背解紅羅全本 : [12卷]
[China] : Wu gui tang, [19--?]
[China] : 五桂堂, [19--?]
 
 
Lu tian di li chuan hong xie [music] : xin tian you qu ji / Yang Cui bian
露水地里穿红鞋 [music] : 信天游曲集 / 杨璀编
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1995
北京 : 人民音乐出版社, 1995
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.