National Library of Australia

Showing 41 - 60 of 206 Results for subject:"Folk songs, Chinese."
Sort by:
 
 
Taiwan ge shi ji / [Huang Jinlian bian zhu]
台灣歌詩集 / [黃勁連編註]
Tainan Xian Xinying Shi : Tainan xian li wen hua zhong xin, Minguo 86 [1997]
臺南縣新營市 : 臺南縣立文化中心, 民國86 [1997]
 
 
Zhongguo min ge yu xiang tu she hui / Yang Minkang zhu
中國民歌與鄉土社会 / 楊民康著
by Yang, Minkang
楊民康
[Changchun shi] : Jilin jiao yu chu ban she : Fa xing Jilin sheng xin hua shu dian, 1992
[长春市] : 吉林教育出版社 : 发行吉林省新华书店, 1992
 
 
Fujian min ge / Zhong gong Fujian Sheng wei ban gong ting bian
福建民歌 / 中共福建省委办公廳編
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 1958-
福州 : 福建人民出版社, 1958-
 
 
Ge yao yu fu nü [microform] / Liu Jing'an bian
歌謡與婦女 [microform] / 劉經菴編
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1927
上海 : 商務印書館, 1927
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhongguo jin dai fan di fan feng jian li shi ge yao xuan / Cheng Ying bian
中国近代反帝反封建历史歌謡选 / 程英編
Beijing : Zhonghua shu ju, 1962
北京 : 中華書局, 1962
 
 
by Zhao, Ziyong, ju ren 1816
招子庸, ju ren 1816
Guangzhou : Yi wen tang, 19--
廣州 : 以文堂, 19--
 
 
Taiwan su yao bi wu shi shou hui bian / Hu Zhaozhong zuan
臺灣俗謡皕五十首彙編 / 胡照忠纂
by Hu, Zhaozhong
胡照忠
[Xianggang : Qiu gu zhai, 1970]
[香港 : 求古齋, 1970]
 
 
Su bei min jian ge qu ji [music] / Hua dong wen hua bu yi shu shi ye guan li chu bian
蘇北民間歌曲集 / 華東文化部藝術事業管理處編
Shanghai : Xin yin yue chu ban she, 1953
上海 : 新音樂出版社, 1953
 
 
Ku sang ge / Ren Jiahe ... [et al.] sou ji ji lu ; Shanghai min jian wen yi jia xie hui, Shanghai Nanhui xian wen hua guan bian
哭丧歌 / 任嘉禾 ... [et al.] 搜集记录 ; 上海民间文艺家协会, 上海南汇县文化馆编
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店经销, 1988
 
 
Zhongguo shao shu min zu ge qu ji / Wen hua bu “Zhongguo shao shu min zu ge qu ji" bian ji zu bian
中国少数民族歌曲集 / 文化部"中国少数民族歌曲集"编辑组编
Beijing : Ren min yin le chu ban she, 1986
北京 : 人民音乐出版社, 1986
 
 
Zhongguo yin xiang [sound recording]
中国印象 [sound recording]
Beijing : Zhongguo ke xue wen hua yin xiang chu ban she, 2010
北京 : 中国科学文化音像出版社, 2010
AudioAudio [sound recording]
 
 
Ciyun zou guo : [5 ji 30 juan]
慈雲走國 : [5集30卷]
Foshan : Qin xiang ge , [19--?]
佛山 : 芹香閣, [19--?]
 
 
Taiwan bao ge / Huang Jinglian bian zhu
台灣褒歌 / 黃勁連編註
Tainan xian Xinying shi : Tainan xian li wen hua zhong xin, Minguo 86 [1997]
臺南縣新營市 : 臺南縣立文化中心, 民國86 [1997]
 
 
Min yao li de Zhongguo : bai nian ji yi / Tian Tao zhu
民谣里的中国 : 百年记忆 / 田涛著
by Tian, Tao
田涛
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2004
太原市 : 山西人民出版社, 2004
 
 
Da luo tian ban / [Yue qu yan jiu she bian ji]
大羅天班 / [粵曲研究社編輯]
[Hong Kong? : s.n., between 1900 and 1940?]
 
 
Shi er gua fu zheng xi
十二寡婦征西
[China] : [Bi jing tang], [between 1910 and 1949?]
[China] : [璧經堂], [between 1910 and 1949?]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo min jian ge qu ji cheng / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui bian
中国民间歌曲集成 / 《中国民间歌曲集成》全囯编辑委员会编
Beijing : Ren min yin yue chu ban she : Zhongguo ISBN zhong xin : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1988-
北京 : 人民音乐出版社 : 中国ISBN中心 : 新华书店北京发行所经销, 1988-
 
 
Yi xiao san / Li Kaixian bian zhuan ; Lou Zikuang jiao dian
一笑散 / 李開先編撰 ; 婁子匡校點
by Li, Kaixian, 1502-1568
李開先, 1502-1568
Taibei Shi : Dong fang wen hua gong ying she, Minguo 45 [1956]
臺北市 : 東方文化供應社, 民國45 [1956]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.