National Library of Australia

Showing 61 - 80 of 206 Results for subject:"Folk songs, Chinese."
Sort by:
 
 
Chaozhou ge qu xuan
潮州歌曲選
Xinjiapo : Chaozhou shu dian, [193-?]
新加坡 : 潮州書店, [193-?]
 
 
Wang Che qu yi xuan / Zhongguo qu yi jia xie hui Jilin fen hui bian
王彻曲艺选 / 中国曲艺家协会吉林分会编
by Wang, Zhe, 1925-
王彻, 1925-
Shenyang : Chun feng wen yi chu ban she : Liaoning Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
沈阳 : 春风文艺出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1983
 
 
Dong fang hua zhu ye : ji hua sheng yu yan chang jie mu / Sichuan ren min chu ban she bian
洞房花烛夜 : 计划生育演唱节目 / 四川人民出版社编
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1983
 
 
Mei Zhou Guangdong Hua qiao liu chuan ge yao hui bian / Hu Zhaozhong zuan
美洲廣東華僑流傳歌謡彙編 / 胡照忠纂
by Hu, William C. (William Chao-chung)
Xianggang : Qiu gu zhai : fa xing zhe Zhen dan tu shu gong si, 1970
香港 : 求古齋 : 發行者震旦圖書公司, 1970
 
 
Qing ge, min yao / Zhang Leshui bian ji
情歌, 民謠 / 張樂水編輯
Taibei : Chang chun shu shu fang, Minguo 66 [1977]
台北 : 常春樹書坊, 民國66 [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Da feng Yang jia jiang
大封楊家將
[Guangcheng] : [Cui ying lou], [between 1910 and 1949?]
[莞城] : [萃英樓], [between 1910 and 1949?]
BookBook [text, volume]
 
 
Shou wan shou : ge zu min ge du chang chong chang qu xuan / Xiao Leng bian
手挽手 : 各族民歌独唱重唱曲选 / 肖冷编
Nanning : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
南宁 : 广西人民出版社 : 广西省新華書店发行, 1980
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Hong qi ge yao / Guo Moruo, Zhou Yang bian
紅旗歌谣 / 郭沫若, 周扬編
by Guo, Moruo, 1892-1978
郭沫若, 1892-1978
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 人民文學出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Ding Xiuqin shen yi zi : qu yi zhuan ji
丁秀芹审椅子 : 曲艺专辑
[Beijing] : Ren min wen xue chu ban she, [1976]
[北京] : 人民文学出版社, [1976]
BookBook [text]
 
 
Xibo fu rong pa
西僰芙蓉帕
[Guangcheng] : [Cui ying lou], [between 1910 and 1949?]
[莞城] : [萃英樓], [between 1910 and 1949?]
BookBook [text, volume]
 
 
Dai lu de hua duo : Anhui min ge yi bai shou / Anhui Sheng wen hua ting bian
带露的花朵 : 安徽民歌一百首 / 安徽省文化厅编
Hefei : Anhui ren min chu ban she, 1983
合肥 : 安徽人民出版社, 1983
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo ge yao / Zhu Ziqing zhu
中國歌謡 / 朱自清著
by Zhu, Ziqing, 1898-1948
朱自清, 1898-1948
Beijing : Zuo jia chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1957
北京 : 作家出版社 : 新华書店發行, 1957
 
 
Min ge yu guo xue : Minguo zao qi "ge yao yun dong" de hui gu yu si kao / Xu Xinjian zhu
民歌與國學 : 民國早期"歌謠運動"的回顧與思考 / 徐新建著
by Xu, Xinjian
徐新建
Chengdu Shi : Ba Shu shu she, 2006
成都市 : 巴蜀书社, 2006
 
 
Tai ping tian guo ge yao, Tai ping tian guo li shi bo wu guan bian, Huang Zixi cha tu
太平天国歌謡, 太平天国历史博物舘編, 黄子晞插图
by Tai ping tian guo li shi bo wu guan
太平天国历史博物舘
Shanghai, Shanghai wen yi chu ban she, 1962
上海, 上海文艺出版社, 1962
 
 
Chong xiu Taiwan sheng tong zhi. Juan 10, Yi wen zhi. Wen xue pian / Lin Yanggang ... [et al.] jian xiu ; Gao Yuren ... [et al.] zhu xiu ; Taiwan sheng wen xian wei yuan hui...
重修臺灣省通志. 卷十, 藝文志. 文學篇 / 林洋港 ... [et al.] 監修 ;高育仁 ... [et al.] 主修 ;臺灣省文獻委員會編印
Nantou shi : Taiwan sheng wen xian wei yuan hui, Minguo 86- [1997-
南投市 : 臺灣省文獻委員會, 民國86- [1997-
 
 
Chun zhi sheng
春之声
Guiyang : Miao ling ge sheng bian ji bu, 1985-
贵阳 : 苗岭歌声编辑部, 1956-1984
 
 
Meijiang ge sheng. Chuang kan hao : ke jia shan ge, xiao diao, qu xuan / Meixian wen hua guan bian ji
梅江歌声. 创刊号 : 客家山歌, 小调, 曲选 / 梅县文化馆编辑
[Meixian] : Meixian wen hua guan, 1958
[梅县] : 梅县文化馆, 1958
 
 
Miao ling ge sheng
苗岭歌声
Guiyang : Miao ling ge sheng bian ji bu, 1956-1984
贵阳 : 苗岭歌声编辑部, 1956-1984
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.