National Library of Australia

Showing 81 - 100 of 206 Results for subject:"Folk songs, Chinese."
Sort by:
 
 
Hu xiao long yin : Tai ping tian guo ge yao xuan ji / bian xuan dan wei Guangzhou Shi Huadu Qu wen xue yi shu lian he hui ; zhu bian Chen Disheng
虎啸龙吟 : 太平天国歌谣选集 / 编选单位广州市花都区文学艺术聯合会 ; 主编陈棣生
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she, 2001
广州市 : 花城出版社, 2001
 
 
Xin min ge xuan / Quan guo shao shu min zu qun zhong ye yu yi shu guan mo yan chu hui, Zhongguo min jian wen yi yan jiu hui, Zuo jia chu ban she bian ji bu he bian
新民歌选 / 全国少数民族群众业余艺朮观摩演出会, 中国民間文艺硏究会, 作家出版社編輯部合編
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1965
北京 : 作家出版社, 1965
 
 
"Ni shang xu pu" yan jiu / Zhang Jiguang zhu
《霓裳續譜》研究 / 張繼光著
by Zhang, Jiguang
張繼光
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2007
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2007
 
 
Zhongguo min jian yin yue jiang hua / Ma Ke zhu
中国民间音乐讲话 / 马可著
by Ma, Ke, 1918-
马可, 1918-
Beijing : Ren min yin yue chu ban she: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 人民音乐出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Bazai zu chuan shuo ge yao ji / Li Rengui, Tu Tianzi zhu = Pazih texts and songs / by Paul Jen-kuei Li and Shigeru Tsuchida
巴宰族傳說歌謡集 / 李壬癸, 土田滋著 = Pazih texts and songs / by Paul Jen-kuei Li and Shigeru Tsuchida
by Li, Rengui
李壬癸
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan yu yan xue yan jiu suo chou bei chu, Minguo 91 [2002]
台北市 : 中央硏究院語言學硏究所籌備處, 民國91 [2002]
 
 
Taiyuan : Shanxi jiao yu chu ban she, 1995
 
 
Yin chang, ji yi : dang dai Beinan zu da ba liu jiu bu luo de ji yi ge yao / Badai zhu
吟唱, 祭儀 : 當代卑南族大巴六九部落的祭儀歌謠 / 巴代著
by Badai, 1962-
巴代, 1962-
Taibei Xian Banqiao Shi : Yelu guo ji wen hua, 2011
臺北縣板橋市 : 耶魯國際文化, 2011
 
 
Da yin yang shan Yulong tai zi zou guo / [Liang Shaoren]
大陰陽扇玉龍太子走國 / [梁绍仁]
Foshan : Qin xiang ge, [between Guangxu 1-34 [1875-1908]]
佛山 : 芹香閣, [between光緒1-34 [1875-1908]]
 
 
by Yu, Julian, 1957-
Grosvenor Place, NSW : reproduced and distributed under licence by the Australian Music Centre, [not before 2015] , ©2015
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Tai ping tian guo shi ge xuan / Tai ping tian guo li shi bo wu guan bian
太平天国诗歌选 / 太平天国历史博物馆编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1978
上海 : 上海人民出版社, 1978
 
 
Shan bei xin tian you yu jian zhi = Folksongs and papercuts / [Lan Peijin ce hua ; Hei Jian'guo bian zuan]
陕北信天游与剪纸 = Folksongs and papercuts / [兰佩瑾策划 ; 黑建国编撰]
by Hei, Jian'guo
黑建国
Beijing : Wai wen chu ban she, 2003
北京 : 外文出版社, 2003
 
 
Ling ting Zhongguo : wu shi liu ge min zu de yin yue wen hua yi chan / Du Yaxiong zhu
聆聽中國 : 五十六個民族的音樂文化遺產 / 杜亞雄著
by Du, Yaxiong, 1945-
杜亞雄, 1945-
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2013 , ©2013
香港 : 三聯書店 (香港)有限公司, 2013
BookBook [text, performed music, volume, audio disc]
 
 
Zhongguo min zu yin yue yan jiu = Zhongguo minzu yinyue yanjiu / Zhongguo shao shu min zu yin yue xue hui, Guizhou Sheng yin yue jia xie hui
中国民族音乐硏究 = Zhongguo minzu yinyue yanjiu / 中国少数民族音乐学会, 贵州省音乐家协会
 
 
Zhongguo ge yao ji cheng. Guangxi juan / Zhongguo min jian wen xue ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui zhu bian ; Zhongguo ge yao ji cheng Guangxi juan bian ji wei yuan hui...
中囯歌谣集成. 广西卷 / 中囯民间文学集成全国编辑委员会主编 ; 中囯歌谣集成广西卷编辑委员会编纂
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992
[Peking] : 中国社会科学出版社 : 新华书店总店北京发行所发行, 1992
 
 
Zhongguo min zu yin yue da xi / Dong fang yin yue xue hui bian
中國民族音樂大系/ 東方音樂學會編
Shanghai : Shanghai yin yue chu ban she, 1989-
上海: 上海音樂出版社, 1989-
 
 
Ming dai min ge yan jiu = Ming dai min ge yan jiu / Zhou Yubo zhu
明代民歌研究 = Ming dai min ge yan jiu / 周玉波著
by Zhou, Yubo
周玉波
Nanjing Shi : Feng huang chu ban she, 2005
南京市 : 凤凰出版社, 2005
 
 
by Xianggang. Xigong qu yi hui. Wen hua kang le ti yu wei yuan hui
香港. 西貢區議會. 文化康樂體育委員會
Xianggang : Xigong qu yi hui wen hua kang le ti yu wei yuan hui, 1987
香港 : 西貢區議會文化康樂體育委員會, 1987
 
 
Tu jia zu qing ge ji / Wu Gongjian sou ji shen ding
土家族情歌集 / 吴恭俭搜集审订
Cheng dou : Si chuan min zu chu ban she, 1981
成都 : 四川民族出版社, 1981
 
 
Zhong wai nan sheng si chong chang qu 50 shou / Wang Shiguang bian xuan
中外男声四重唱曲50首 / 王世光编选
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1985
北京 : 人民音乐出版社, 1985
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.