National Library of Australia

Showing 101 - 120 of 206 Results for subject:"Folk songs, Chinese."
Sort by:
 
 
Yunnan hua deng yin yue. Songming bu fen / Yunnan sheng hua deng ju tuan, Songming xian wen hua guan he bian
云南花灯音乐. 嵩明部分 / 云南省花灯剧团, 嵩明县文化馆合编
Kunming : Yunnan ren min chu ban she, 1981
昆明 : 云南人民出版社, 1981
 
 
Yunnan hua deng chang yong qu diao 101 shou / He Yu xuan bian
云南花灯常用曲调101首 / 禾雨选编
Kunming : Yunnan ren min chu ban she, 1983
昆明 : 云南人民出版社 , 1983
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Taiwan xiao yuan ge qu xiang tu min yao / ben she bian
台湾校园歌曲乡土民谣 / 本社编
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 1982
南宁市 : 广西人民出版社, 1982
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Taiwan Gaoshan zu min ge he chang ji jin / Chen Lübai deng ci ; Luo Jichao bian qu
台灣高山族民歌合唱集錦 / 陳侶白等詞 ; 駱季超編曲
by Luo, Jichao
駱季超
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 1984
福州 : 福建人民出版社, 1984
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Min Tai Minnan yu min ge yan jiu / Lan Xuefei zhu
闽台闽南语民歌硏究 / 蓝雪霏著
by Lan, Xuefei
蓝雪霏
Fuzhou Shi : Fujian ren min chu ban she, 2003
福州市 : 福建人民出版社, 2003
 
 
Xiang xi Tujiazu Miaozu min jian ge qu yue qu xuan / [Xiangxi Tujiazu Miaozu Zizhizhou dang wei xuan chuan bu bian
湘西土家族苗族民间歌曲乐曲选 / 湘西土家族苗族自治州党委宣传部编
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1983
BookBook [text, volume]
 
 
Dawo'er zu min ge xuan / Yang Shiqing bian
达斡尔族民歌选 / 杨士清编
Huhehaote : Nei Menggu ren min chu ban she : Nei Menggu xin hua shu dian fa xing, 1980
呼和浩特 : 内蒙古人民出版社, 1980
 
 
Han zu min ge gai lun / Jiang Mingzhun zhu
汉族民歌概论 / 江明惇著
by Jiang, Mingzhun, 1938-
江明惇, 1938-
Shanghai : Shanghai yin yue chu ban she, 1982
上海 : 上海音乐出版社, 1982
 
 
Zu guo song / Zhongguo yin yue jia xie hui bian
祖國頌 / 中國音樂家協會編
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1979
北京 : 人民音樂出版社, 1979
 
 
Zhongguo min jian ge qu ji cheng. Xinjiang juan / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian ge qu ji cheng, Xinjiang...
中国民间歌曲集成. 新疆卷 / 《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会, 《中国民间歌曲集成・新疆卷》编辑委员会
[Beijing] : Zhongguo ISBN zhong xin : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1999
[北京] : 中国ISBN中心 : 新华书店北京发行所发行, 1999
 
 
Zhongguo ge yao ji cheng. Zhejiang juan / Zhongguo min jian wen xue ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, Zhongguo min jian wen xue ji cheng Zhejiang juan bian ji wei yuan hui
中国歌謠集成. 浙江卷 / 中国民间文学集成全国编辑委员会, 中国民间文学集成浙江卷编辑委员会
[Peking] : Zhongguo ISBN zhong xin : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1995
[Peking] : 中国 ISBN 中心 : 新华书店北京发行所经销, 1995
 
 
Zhongguo min jian yin yue gai lun / Zhou Qingqing zhu
中国民间音乐概论 / 周青青著
by Zhou, Qingqing
周青青
Beijing Shi : Ren min yin yue chu ban she, 2003
北京市 : 人民音乐出版社, 2003
 
 
Hu yan wai bian / [bian zhe Hu De]
滬諺外編 / [編者胡德]
Taibei : Dian yi chu ban she, Minguo 63 [1974]
台北 : 天一出版社, 民國63 [1974]
 
 
Taiwan min zhu ge = The story about Republic Taiwan / Chen Yuxiu bian zhu ; Chen Chunru zhu jie
臺灣民主歌 = The story about Republic Taiwan / 陳郁秀編著 ; 陳淳如註解
by Chen, Yuxiu, 1949-
陳郁秀, 1949-
Tainan Shi : Taiwan li shi bo guan chou bei chu ; Taibei Shi : Cai tuan fa ren bai lu si ji jin hui, 2002
臺南市 : 臺灣歷史博館籌備處 ; 臺北市 : 財團法人白鷺鷥基金會, 2002
 
 
Zhongguo min jian ge qu ji cheng. Liaoning juan / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui,"Zhongguo min jian ge qu ji cheng, Liaoning...
中国民间歌曲集成. 辽宁卷/ 《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会,《中国民间歌曲集成・辽宁卷》编辑委员会
[Peking] : Zhongguo ISBN zhong xin, 1995
[Peking] : 中国isbn 中心, 1995
 
 
Taiwan de bei guan / zhu zuo zhe Wang Zhenyi ; bian ji Zhu Meixuan, Xu Shujuan, Wang Yiwen
台灣的北管/ 著作者王振義;編輯朱美璇,許淑娟,王宜文
by Wang, Zhenyi
王振義
Taibei shi : Bai ke wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 71 [1982]
台北市: 百科文化事業股份有限公司, 民國71 [1982]
 
 
Zhongguo qu yi zhi / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui
中国曲艺志 / 中国曲艺志全国编輯委员会
[Peking] : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992-
[Peking] : 新华出版社 : 新华书店经销, 1992-
 
 
Zhongguo min jian ge qu ji cheng. Hunan juan / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian ge qu ji cheng, Hunan...
中国民间歌曲集成. 湖南卷 / 《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会, 《中国民间歌曲集成・湖南卷》编辑委员会
[Peking] : Zhongguo ISBN zhong xin, 1994
[Peking] : 中国 ISBN 中心, 1994
 
 
Lun Han zu min ge jin si se cai qu de hua fen / Miao Jing, Qiao Jianzhong
论汉族民歌近似色彩区的划分 / 苗晶, 乔建中
by Miao, Jing
苗晶
Beijing : Wen hua yi shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 文化藝術出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.