National Library of Australia

Showing 121 - 140 of 206 Results for subject:"Folk songs, Chinese."
Sort by:
 
 
Zhongguo xi qu yin yue ji cheng / "Zhongguo xi qu yin yue ji cheng" bian ji wei yuan hui
中国戏曲音乐集成 / 《中国戏曲音乐集成》编辑委员会
[Peking] : Zhongguo ISBN zhong xin : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992-
[Peking] : 中国ISBN中心: 新华书店总店北京发行所发行, 1992-
 
 
Zhongguo min jian ge qu ji cheng. Guangxi juan / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian ge qu ji cheng, Guangxi...
中国民间歌曲集成. 广西卷 / 《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会,《中国民间歌曲集成・广西卷》编辑委员会
[Peking] : Zhongguo ISBN zhong xin : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1995
[Peking] : 中国ISBN 中心 : 新华书店北京发行所发行, 1995
 
 
Yunnan min ge xuan / Yunnan sheng wen hua ju min ge bian xuan xiao zu, Zhongguo yin yue jia xie hui Yunnan fen hui bian
云南民歌選 / 云南省文化局民歌编选小组 ; 中国音乐家协会云南分会编
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
昆明市 : 云南人民出版社 : 云南省新華書店发行, 1980
 
 
Xinjiapo Yue ju li shi pian : 1965-1983 / Xu Yongshun zhu
新加坡粤剧历史篇 : 1965-1983 / 许永顺著
by Xu, Yongshun
许永顺
Xinjiapo : Xu Yongshun gong zuo ting, 2006
新加坡 : 许永顺工作厅, 2006
 
 
Lu Ruiying min jian gu shi ge yao ji / Changshou Shi Guli Zhen ren min zheng fu, Zhongguo su wen xue xue hui bian ; yan shu Lu Ruiying ; zhu bian Zhou Zhengliang, Chen Yongchao
陆瑞英民间故事歌谣集 / 常熟市古里镇人民政府, 中国俗文学学会编 ; 演述陆瑞英 ; 主编周正良, 陈泳超
by Lu, Ruiying
陆瑞英
Beijing Shi : Xue yuan chu ban, 2007
北京市 : 學苑出版, 2007
 
 
Lugang nan guan yin yue de diao cha yu yan jiu / Zhonghua min su yi shu ji jin hui zhu bian
鹿港南管音樂的調查與硏究 / 中華民俗藝術基金會主編
[Lugang zhen] : Lugang wen wu wei hu di fang fa zhan cu jin wei yuan hui, [between 1982 and 1985]
[鹿港鎮] : 鹿港文物維護地方發展促進委員會, [between 1982 and 1985]
 
 
Taiwan tu zhu zu yin yue / zhu zuo zhe Lü Bingchuan ; bian ji Zhu Meixuan, Xu Shujuan, Wang Yiwen
臺灣土著族音樂 / 著作者呂炳川 ; 編輯朱美璇, 許淑娟, 王宜文
by Lü, Bingchuan
呂炳川
Taibei shi : Bai ke wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 71 [1982]
台北市 : 百科文化事業股分有限公司, 民國71 [1982]
 
 
Duo cai duo zi de min su yin yue / Xu Changhui zhu
多彩多姿的民俗音樂 / 許常惠著
by Xu, Changhui, 1929-
許常惠, 1929-
Taibei Shi : Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui, Minguo 74 [1985]
台北市 : 行政院文化建設委員會, 民國74 [1985]
 
 
Taiwan Fulao xi min ge / Xu, Changhui zhu
台灣福佬系民歌 / 許常惠著
by Xu, Changhui, 1929-
許常惠, 1929-
Taibei Shi : Bai ke wen hua shi ye gu fen gong si, Minguo 71 [1982]
台北市 : 百科文化事業股份有限公司, 民國71 [1982]
 
 
Quanzhou nan yin / Wang Shan zhu ; Huang Xinong she ying
泉州南音 / 王珊著 ; 黄曦农摄影
by Wang, Shan, 1962-
王珊, 1962-
Fuzhou Shi : Fujian ren min chu ban she, 2009
福州市 : 福建人民出版社, 2009
 
 
Jiu Jing ge yao = Old Peking rhymes / [Zhao Xiaoyang bian]
旧京歌谣 = Old Peking rhymes / [赵晓阳编]
Beijing Shi : Beijing tu shu guan chu ban she, 2006
北京市 : 北京图书馆出版社, 2006
 
 
Zhongguo min jian ge qu ji cheng. Zhejiang juan / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui zhu bian ; "Zhongguo min jian ge qu ji cheng,...
中国民间歌曲集成. 浙江卷 / 《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会主编 ; 《中国民间歌曲集成・浙江卷》编辑委员会编纂
Beijing : Ren min yin yue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1992
北京 : 人民音乐出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1992
 
 
Zhongguo min jian ge qu ji cheng. Nei Menggu juan / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian ge qu ji cheng, Neimenggu...
中国民间歌曲集成. 內蒙古卷 / 《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会, 《中国民间歌曲集成・內蒙古卷》编辑委员会
Beijing : Ren min yin yu chu ban she, 1992
北京 : 人民音乐出版社, 1992
 
 
Kang zhan da hou fang ge yao hui bian / zhu bian Zhou Yong, Ren Jing ; fu zhu bian Wang Zhikun, Yuan Jiahong
抗战大后方歌谣汇编 / 主编周勇, 任竟 ; 副主编王志昆, 袁佳红
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2011
重庆 : 重庆出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo min zu yin yue xue dao lun / zhu zuo zhe Xu Changhui ; bian ji Deng Meihua ; [Zhonghua min su yi shu ji jin hui qi hua ; Bai ke wen hua shi ye gong si bian yin]
中國民族音樂學導論 / 著作者許常惠 ; 編輯鄧美華 ; [中華民俗藝術基金會企劃 ; 百科文化事業公司編印]
by Xu, Changhui, 1929-
許常惠, 1929-
Taibei Shi : Bai ke wen hua shi ye gong si, Minguo 74 [1985]
台北市 : 百科文化事業公司, 民國74 [1985]
 
 
[Beijing] : Gao deng jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing ke ji fa xing suo fa xing, 1991
 
 
Taiwan ke jia chuan tong shan ge ci / Huang Rongluo zhu
臺灣客家傳統山歌詞 / 黃榮洛著
by Huang, Rongluo, 1926-
黃榮洛, 1926-
Xinzhu xian Xinzhu shi : Xinzhu xian li wen hua zhong xin, Minguo 86 [1997]
新竹縣新竹市 : 新竹縣立文化中心, 民國86 [1997]
 
 
Zhongguo min jian ge qu ji cheng. Hebei juan / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian ge qu ji cheng, Hebei...
中国民间歌曲集成. 河北卷 / 《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会,《中国民间歌曲集成・河北卷》编辑委员会
[Peking] : Zhongguo ISBN zhong xin : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1995
[Peking] : 中国ISBN 中心 : 新华书店总店北京发行所发行, 1995
 
 
Zhongguo shao shu min zu chuan tong yin yue / zhu bian Tian Liantao ; fu zhu bian Guan Yewei ... [et al.] ; bian ji wei yuan hui Ma Mingzhen ... [et al.]
中国少数民族传统音乐 / 主编田联韬 ; 副主编关也维 ... [et al.] ; 编辑委员会马名振 ... [et al.]
Beijing Shi : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2001
北京市 : 中央民族大学出版社, 2001
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.