National Library of Australia

Showing 141 - 160 of 206 Results for subject:"Folk songs, Chinese."
Sort by:
 
 
She zu min jian yin yue / Li Chen zhu
畲族民间音乐 / 李晨著
by Li, Chen
李晨
Nanning Shi : Guangxi min zu chu ban she, 2007
南宁市 : 广西民族出版社, 2007
 
 
Taiwan ge zi si lun / Zeng Ziliang zhu
臺灣歌仔四論 / 曾子良著
by Zeng, Ziliang, 1950-
曾子良, 1950-
Taibei Shi : Guo jia chu ban she, 2009
台北市 : 國家出版社, 2009
 
 
Min zu yin yue xue lun wen xuan / ben she bian
民族音乐学论文选/ 本社编
Shanghai : Shanghai yin yue chu ban she, 1988
上海: 上海音乐出版社, 1988
 
 
Zhongguo shao shu min zu yin yue shi / Yuan Bingchang, Feng Guangyu zhu bian
中国少数民族音乐史 / 袁炳昌, 冯光钰主编
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1998-
北京 : 中央民族大学出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1998-
 
 
Taiwan ge zai xi yin yue / zhu zuo zhe Zhang Xuanwen ; bian ji Zhu Meixuan, Xu Shujuan, Wang Yiwen
台灣歌仔戲音樂 / 著作者張炫文 ; 編輯朱美璇,許淑娟,王宜文
by Zhang, Xuanwen
張炫文
Taibei shi : Bai ke wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 71 [1982]
台北市: 百科文化事業股份有限公司, 民國71 [1982]
 
 
Yan huang feng qing [music] : er shi si shou Zhongguo min ge zhu ti gang qin qu / Bao Yuankai ; Zhu Peibin gai bian = Chinese sights and sounds : 24 pieces by themes on Chinese...
炎黄风情 [music] : 二十四首中国民歌主题钢琴曲 / 鲍元恺 ; 朱培宾改编 = Chinese sights and sounds : 24 pieces by themes on Chinese folktunes for piano / Bao Yuankai ; arr. by Zhu Peibin
by Bao, Yuankai
鲍元恺
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, [2008]
北京: 人民音乐出版社, [2008]
 
 
Zhongguo min zu qu shi : min ge, qi yue bu fen / Li Xi'an, Jun Chi bian zhu
中国民族曲式 : 民歌, 器乐部分 / 李西安, 军驰编著
by Li, Xian
李西安
Beijing : Ren min yin yue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 人民音乐出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Paiwan zhi ge / Chen Meiling bian zhu
排灣之歌 / 陳美玲編著
by Chen, Meiling
陳美玲
Pingdong Shi : Pingdong xian li wen hua zhong xin, Minguo 88 [1999]
屏東市 : 屏東縣立文化中心, 民國88 [1999]
 
 
Zhongguo min jian ge qu ji cheng. Qinghai juan / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian ge qu ji cheng, Qinghai...
中国民间歌曲集成. 青海卷 / 《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会, 《中国民间歌曲集成・青海卷》编辑委员会
Beijing : Zhongguo ISBN zhong xin, 2000
北京 : 中国 ISBN 中心, 1995
 
 
Wang Luobin yin yue di tu / Ding Yan zhu
王洛宾音乐地图 / 丁燕著
by Ding, Yan
丁燕
Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she, 2008
西宁市 : 青海人民出版社, 2008
 
 
Bei guan yin yue / Lü Zhuikuan zhu
北管音樂 / 呂錘寬著
by Lü, Chuikuan
呂錘寬
Taizhong Shi : Chen xing chu ban you xian gong si, 2011
臺中市 : 晨星出版有限公司, 2011
 
 
Zhongguo min jian ge qu ji cheng. Jiangsu juan / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian ge qu ji cheng, Jiangsu...
中国民间歌曲集成. 江苏卷 / 《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会, 《中国民间歌曲集成・江苏卷》编辑委员会
[Beijing] : Zhongguo ISBN zhong xin, 1998
[北京] : 中国ISBN中心, 1998
 
 
Zhongguo ge yao ji cheng. Xizang juan / Zhongguo min jian wen xue ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, Zhongguo ge yao ji cheng Xizang juan bian ji wei yuan hui
中國歌謠集成. 西藏卷 / 中国民间文学集成全国编辑委员会, 中国歌谣集成西藏卷编辑委员会
[Peking] : Zhongguo ISBN zhong xin : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1995
[Peking] : 中国 ISBN 中心 : 新华书店总店北京发行所发行, 1995
 
 
 
 
Zhongguo min jian ge qu ji cheng. Guizhou juan / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian ge qu ji cheng, Guizhou...
中国民间歌曲集成. 贵州卷 / 《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会, 《中国民间歌曲集成・贵州卷》编辑委员会
Beijing : Zhongguo ISBN zhong xin, 1995
北京 : 中国 ISBN 中心, 1995
 
 
Zhongguo di fang xiao xi ji qi yin yue zhi yan jiu / Shi Deyu zhu
中國地方小戲及其音樂之研究 / 施德玉著
by Shi, Deyu
施德玉
Taibei Shi : Guo jia chu ban she, 2004
台北市 : 國家出版社, 2004
 
 
Qinghai chuan tong min jian ge qu jing xuan / Zhou Juangu, Zhang Gengyou bian
青海传统民间歌曲精选 / 周娟姑,张更有编
Xining shi : Qinghai ren min chu ban she : Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
西宁市 : 青海人民出版社 : 青海省新華書店发行, 1988
 
 
Wang Luobin / Yan Xingyi, Wang Haicheng zhu
王洛宾 / 言行一, 王海成著
by Yan, Xingyi
言行一
Xi'an Shi : Shaanxi shi fan da xue chu ban she, 2010
西安市 : 陕西师范大学出版社, 2010
 
 
Taiwan ge yao lian pu / Zheng Henglong, Guo Lijuan zhu
台灣歌謠臉譜 / 鄭恆隆, 郭麗娟著
by Zheng, Henglong
鄭恆隆
Taibei Shi : Yushan she chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2002
台北市 : 玉山社出版事業股份有限公司, 2002
 
 
Shandong min jian ge qu lun shu / Miao Jing ... [et al.]
山东民间歌曲论述 / 苗晶 ... [et al.]
Jinan : Shandong ren min chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
济南 : 山东人民出版社 : 山东省新華書店发行, 1983
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.