National Library of Australia

Showing 161 - 180 of 206 Results for subject:"Folk songs, Chinese."
Sort by:
 
 
Yue dong zhi feng / Luo Xianglin bian [zhu]. Ge yao lun ji / Zhong Jingwen bian. Ge yao yu fu nü / Liu Jingan bian
粤東之風 / 羅香林編[著]. 歌謡論集 / 鍾敬文編. 歌謡與婦女 / 劉經菴編
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
[Shanghai] : Shanghai shu dian, [1992]
[上海] : 上海書店, [1992]
 
 
Zhongguo min ge / Zhou Qingqing zhu
中国民歌 / 周青青著
by Zhou, Qingqing, 1954-
周青青, 1954-
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1993
北京 : 人民音乐出版社, 1993
 
 
Kunming shi : Yunnan ren min chu ban she, 1991
 
 
Wang Luobin yin yue dang an jie mi [electronic resource] : da kai er shi shi ji chen feng de Zhongguo yin yue dang an / Liu Shuhuan zhu bian
王洛宾音乐档案揭密 [electronic resource] : 打开二十世纪尘封的中国音乐档案 / 刘书环主编
Uniform title: Works. Selections. 2006
by Luo, Bin, 1913-
洛宾, 1913-
Wulumuqi : Xinjiang mei shu she ying chu ban she : Xinjiang dian zi chu ban she, 2006
乌鲁木齐 : 新疆美术摄影出版社 : 新疆电子出版社, 2006
BookBook, OnlineOnline
 
 
Tian lai shan ha : Zhejiang Sheng She zu duo sheng bu sheng yue zuo pin xuan bian / Wu Di bian zhu
天籁山哈 : 浙江省畲族多声部声乐作品选编 / 吴涤编著
by Wu, Di, 1977-
吴涤, 1977-
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 2013
杭州 : 浙江古籍出版社, 2013
BookBook [text, notated music, volume]
 
 
Yue qu xie zuo yu chang fa yan jiu : bao kua nan yin mu yu long zhou Yue ou xian shui ge deng / Chen Zhuoying bian zhu
粤曲寫作與唱法硏究 : 包括南音木魚龍舟粤謳鹹水歌等 / 陳卓瑩編著
by Chen, Zhuoying
陳卓瑩
Xianggang : Bai ling chu ban she, [1977?]
香港 : 百靈出版社, [1977?]
 
 
Nei Menggu xi bu qu min jie ge qu xuan / Nei Menggu zi zhi qu wen hua ju bian
内蒙古西部区民间歌曲选 / 內蒙古自治区文化局编
[Hong Kong : s.n., 1981?]
 
 
Lukai zhi ge / Chen Meiling bian zhu
魯凱之歌 / 陳美玲編著
by Chen, Meiling
陳美玲
Pingdong Shi : Pingdong Xian li wen hua zhong xin, Minguo 88 [1999]
屏東市 : 屏東縣立文化中心, 民國88 [1999]
 
 
Zhongguo min jian ge qu ji cheng. Shanxi juan / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian ge qu ji cheng, Shanxi...
中国民间歌曲集成. 陝西卷 / 《中国民间歌曲集成》全囯编辑委员会, 《中国民间歌曲集成・陝西卷》编辑委员会
Beijing : Zhongguo ISBN zhong xin, 1994
北京 : 中国 ISBN 中心, 1994
 
by Wheeler, Tony
Wollongong, New South Wales : Wirripang Pty Ltd, 2019
MusicMusic, OnlineOnline [notated music, online resource]
 
 
Min zu min jian yin yue san lun / Li Huanzhi zhu
民族民间音乐散论 / 李焕之著
by Li, Huanzhi
李焕之
Jinan : Shandong wen yi chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
济南 : 山东文艺出版社 : 山东省新华书店发行, 1984
 
 
Yue lu lin zhao : yin yue sui bi, za gan, lun wen ji / Zeng Gang zhu
乐路鳞爪 : 音乐隨笔・杂感・论文集 / 曾刚著
by Zeng, Gang
曾刚
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
西安 : 陕西人民出版社 : 陕西省新華書店发行, 1984
 
 
Huang mei xi xin qiang jie shao / Anhui Sheng wen xue yi shu yan jiu suo bian
黄梅戲新腔介紹 / 安徽省文学艺术研究所编
Hefei : Anhui ren min chu ban she : Anhui Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
合肥 : 安徽人民出版社 : 安徽省新華書店发行, 1983
 
 
Taiwan Kejia xi min ge / zhu zuo zhe Yang Zhaozhen ; bian ji Zhu Meixuan, Xu Shujuan, Wang Yiwen ; [Bai ke wen hua shi ye gong si bian yin]
台灣客家系民歌 / 著作者 楊兆禎 ; 編輯 朱美旋, 許淑娟, 王宜文 ; [百科文化事業股份有限公司編印]
by Yang, Zhaozhen
楊兆禎
Taibei Shi : Bai ke wen hua shi ye gu fen gong si, Minguo 71 [1982]
台北市 : 百科文化事業股份有限公司, 民國71 [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Gui nan cai cha yin yue / Guangxi yi shu yan jiu suo bian
桂南采茶音乐 / 广西艺术研究所编
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 1985
南宁市 : 广西人民出版社, 1985
 
 
 
Han-Chung sesi pʻungsok mit kayo yŏnʾgu / Chang Chŏng-nyong chŏ
韓・中歲時風俗및歌謠研究 / 張正龍著
by Chang, Chŏng-nyong, 1957-
張正龍, 1957-
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Chimmundang, 1988
서울특별시 : 集文堂, 1988
 
 
Qu yi
曲藝
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1957-
北京 : 人民文学出版社, 1957-
 
 
Yue guang guang zhao di tang : Guangdong feng su ge yao ji qu / Lin Weidi zhu
月光光照地塘: 廣東風俗歌謠記趣/ 林維迪著
by Lin, Weidi
林維迪
Xianggang Jiulong : Zhonghua shu ju, 1990
香港九龍: 中華書局, 1990
 
 
Huanghe Sanjiaozhou min jian yin yue yan jiu / Men Yubiao ... [et al.] zhu
黄河三角洲民间音乐硏究 / 门玉彪 ... [et al.] 著
Jinan : Qi Lu shu she, 2003
济南 : 齊鲁書社, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.