National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 31 Results for subject:"Folklore -- Taiwan."
Sort by:
 
 
Taiwan min jian gu shi = Folk stories of Taiwan / Wang Shilang zhu ; Wang Hao tu
臺灣民間故事 = Folk stories of Taiwan / 王詩琅著 ; 王灝圖
by Wang, Shilang
王詩琅
Taibei Shi : Yushan she chu ban shi ye gu fen you xian gong si ; Zhonghe Shi : Zong jing xiao Wu shi tu shu you xian gong si, 1999
臺北市 : 玉山社出版事業股份有限公司 ; 中和市 : 總經銷吳氏圖書有限公司, 1999
 
 
Taiwan min su xue / Yuan zhu Guofen Zhiyi ; yi zhe Lin Huaiqing
台灣民俗學 / 原著國分直一 ; 譯者林懷卿
Uniform title: Taiwan no minzoku. Chinese
台灣の民俗. Chinese
by Kokubu, Naoichi, 1908-
國分直一, 1908-
Tainan Shi : Zhuang jia chu ban she : Shi yi shu ju yin xing, Minguo 69 [1980]
台南市 : 莊家出版社 : 世一書局印行, 民國69 [1980]
 
 
Ya mu wang : Taiwan min jian gu shi / Wang Shilang zhu ; Zhang Liangze bian
鴨母王 : 臺灣民間故事 / 王詩琅著 ; 張良澤編
by Wang, Shilang, 1908-1984
王詩琅, 1908-1984
Gaoxiong Shi : De xin shi chu ban she, Minguo 68 [1979]
高雄市 : 德馨室出版社, 民國68 [1979]
 
 
Zhongguo de jie shi xing chuan shuo / Tan Daxian zhu
中国的解释性传说 / 谭达先著
by Tan, Daxian
谭达先
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2002
北京 : 商务印书馆, 2002
 
 
Kejia chuan shuo gu shi : Ke yu, guo yu dui zhao ban / [Xinzhu Xian liang he wen hua xie hui bian ji]
客家傳說故事 : 客語、國語對照版 / [新竹縣兩河文化協會編輯]
Xinzhu Xian : Xinzhu Xian zheng fu, Minguo 93 [2004]
新竹縣 : 新竹縣政府, 民國93 [2004]
 
 
Zhongguo min jian xin yang lun ji / Liu Zhiwan
中國民間信仰論集 / 劉枝萬
by Liu, Zhiwan
劉枝萬
Taibei : Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo : dai shou chu Da lu za zhi she, Minguo 63 [1974]
臺北 : 中央硏究院民族學硏究所 : 代售處大陸雜誌社, 民國63 [1974]
 
 
Taiwan min jian gu shi ji / Chen Qinghao, Wang Qiugui zhu bian
台灣民間故事集/ 陳慶浩, 王秋桂主编
Taibei shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 1989
臺北市: 遠流出版事業股份有限公司, 1989
 
 
Taiwan ben tu zong jiao yan jiu de xin shi ye he xin si wei = New perspectives on Taiwan religious studies / Zhang Xun, Jiang Canteng he bian
臺灣本土宗敎硏究的新視野和新思維 = New perspectives on Taiwan religious studies / 張珣, 江燦騰合編
Taibei shi : Nan tian shu ju, 2003
台北市 : 南天書局, 2003
 
 
Zhongguo min su da xi. Taiwan min su = Chinese folklore. Taiwan volume / He Mianshan bian zhu
中国民俗大系. 台湾民俗 = Chinese folklore. Taiwan volume / 何绵山编著
by He, Mianshan
何绵山
Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 2004
兰州市 : 甘肃人民出版社, 2004
 
 
Gaoshan zu shen hua chuan shuo / Chen Guoqiang bian
高山族神话传说 / 陈国強編
by Chen, Guoqiang, 1931-
陈国強, 1931-
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 1980
福州 : 福建人民出版社, 1980
 
 
 
 
Jia yi de di fang chuan shuo yu kao zheng / Huang Ayou zhu
嘉義的地方傳說與考證 / 黃阿有著
by Huang, Ayou
黃阿有
Xinbei Shi : Dao xiang chu ban she, 2011
新北市 : 稻鄉出版社, 2011
 
 
Yao guai tai wan : san bai nian dao yu qi huan zhi. Yao gui shen you juan / he jing yao zhu ; zhang ji ya hui
妖怪臺灣 : 三百年島嶼奇幻誌. 妖鬼神遊卷 / 何敬堯著 ; 張季雅繪
by He, Jingyao, 1985-
何敬堯, 1985-
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2017
臺北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Taiwan yuan zhu min de shen hua yu chuan shuo tao shuo / zong ce hua: Sun Dachuan ; ying wen yi zhe: Wenlubin (Robin J. Winkler)
臺灣原住民的神話與傳說 / 總策劃: 孫大川 ; 英文譯者: 文魯彬 (Robin J. Winkler)
Taibei Shi : Xin zi ran zhu yi , 2016
臺北市 : 新自然主義, 2016
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Taiwan min su xue de jian gou / Lin Chengwei zhu
台灣民俗學的建構 / 林承緯著
by Lin, Chengwei
林承緯
Taibei Shi : Yu shan she chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2018
台北市 : 玉山社出版事業股份有限公司, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Taiwan min su tu hui / [Lishi Tiechen tu ; Xiang Yang wen]
台灣民俗圖繪 / [立石鐡臣圖 ; 向陽文]
by Tateishi, Tetsuomi, 1905-1980
立石鐡臣, 1905-1980
Taibei Shi : Luo cheng chu ban she : Zong jing xiao Wu shi tu shu you xian gong si, Minguo 75 [1986]
台北市 : 洛城出版社 : 總經銷吳氏圖書有限公司, 民國75 [1986]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.