National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 9685 Results for subject:Forecasting.
Sort by:
 
 
Ru shi hou Shanghai de zhan lüe di wei = Rushi hou Shanghai de zhanlue diwei / Shanghai zheng da yan jiu suo
入世后上海的战略地位 = Rushi hou Shanghai de zhanlue diwei / 上海证大硏究所
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2002
北京 : 人民出版社 : 新华书店経销, 2002
 
 
Guangzhou jing ji she hui xing shi yu zhan wang 2008-2009 [electronic resource] / Guangzhou Shi fa zhan he gai ge wei yuan hui ; Pan Jianguo
广州经济社会形势与展望2008-2009 [electronic resource] / 广州市发展和改革委员会 ; 潘建国
Guangdong : Guangdong ren min chu ban she, 2009
广东 : 广东人民出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Guangdong xian yu jing ji fa zhan lan pi shu. 2010 [electronic resource] / Chen Hongyu zhu bian ; Guangdong xian yu jing ji yan jiu yu fa zhan cu jin hui bian
广东县域经济发展蓝皮书. 2010 [electronic resource] / 陈鸿宇主编 ; 广东县域经济研究与发展促进会编
Guangzhou : Nan fang ri bao chu ban she, 2011
广州 : 南方日报出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Xi fang wen ming de beng kui : qi hou bian qian, ren lei hui you zen yang de wei lai? = The collapse of western civilization : a view from the future / Nuooumi Ouleisikesi...
西方文明的崩潰 : 氣候變遷, 人類會有怎樣的未來? = The collapse of western civilization : a view from the future / 娜歐蜜・歐蕾斯柯斯 (Naomi Oreskes), 艾瑞克・康威 (Erik M. Conway) 著 ; 陳正芬譯
Uniform title: Collapse of western civilization : a view from the future. Chinese
by Oreskes, Naomi
Taibei Shi : Jing ji xin chao she, 2016 , ©2016
台北市 : 經濟新潮社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
San shi nian hou de shi jie / Xu Jiashi deng zhu
三十年後的世界 / 徐佳士等著
Taibei : Zhonghua ri bao, Minguo 65 [1976]
台北 : 中華日報, 民國65[1976]
BookBook [text, volume]
 
 
2001-nen no Ajia keizai / Ajia Keizai Kenkyūjo [and others] ; Ajia 2l-seiki Kenkyūkai hencho
2001年のアジア経済 / アジア経済研究所 [and others] ; アジア 21世紀研究会編著
Tōkyō : Tōyō Keizai Shinpōsha, 1989
東京 : 東洋経済新報社, 1989
BookBook [text, volume]
 
 
by Friedman, George
Carlton, Victoria : Black Inc., an imprint of Schwartz Books Pty Ltd, [2020] , ©2020
BookBook [still image, cartographic image, volume]
 
 
21-seiki e no shinro / Hidaka Rokurō, Enomoto Kishio hen
21世紀への進路 / 日高六郎, 榎本貴志雄編
Kyōto : Mineruva Shobō, 1986
京都 : ミネルヴァ書房, 1986
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Cles du XXIe siecle. English
New York : Berghahn Books ; Paris : UNESCO, 2001
 
 
by Cocks, K. D. (Kenneth Douglas), 1937-
Kensington, N.S.W. : University of New South Wales Press, 2003
 
by Das, Satyajit
Australia : Penguin Group (Australia), 2015 , ©2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
by Hajkowicz, Stefan
Clayton South, VIC : CSIRO Publishing, [2015] , ©2015
BookBook [text, volume]
 
 
2000 nian de Ouzhou / Bide Huo'er bian ; Liu Juechou, Zhang Wei, Feng Ping yi
2000年的欧洲 / 彼得・霍尔编 ; 刘觉俦, 张维, 冯平译
Uniform title: Europe 2000. Chinese
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1982
北京 : 世界知识出版社, 1982
BookBook [text, volume]
 
by Yu, Sing Ong
Fremantle, Western Australia : Vivid Publishing, [2019] , ©2019
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Xia yi ge 100 nian : 21 shi ji quan qiu zheng zhi, jing ji, zi yuan, tai kong zhan zheng ce lüe da bu ju / Qiaozhi Fuliedeman zhu ; Wu Mengru [and 3 others] yi
下一個 100 年 : 21 世紀全球政治・經濟・資源・太空戰爭策略大布局 / 喬治・弗列德曼著 ; 吳孟儒 [and 3 others] 譯
Uniform title: Next 100 years. Chinese
by Friedman, George
Xinbei Shi : Mu ma wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2016 , ©2016
新北市 : 木馬文化事業股份有限公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Nihon wa doko e iku no ka / C. Gurakku [and 6 others]
日本はどこへ行くのか / C. グラック [and 6 others]
Tōkyō : Kōdansha, 2003 , ©2003
東京 : 講談社, 2003
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.