National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 84 Results for subject:"Funeral rites and ceremonies -- China."
Sort by:
 
 
Shi su sang ji bian lan : yi juan / Zhang Daling zhuan
時俗喪祭便覽 : 一卷 / 張大翎撰
by Zhang, Daling
張大翎
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Ren jie yu ling jie : Zhongguo ling mu wen hua / Xin Sui zhu
人界与灵界 : 中国陵墓文化 / 新穗著
by Xin, Sui
新穗
[Peking] : Chao hua chu ban she, 1992
[Peking] : 朝华出版社, 1992
 
 
Mu zang yu sheng si : Zhongguo gu dai zong jiao zhi xing si / Pu Muzhou zhu
墓葬與生死 : 中國古代宗教之省思 / 蒲慕州著
by Pu, Muzhou
蒲慕州
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 82 [1993]
台北市 : 聯經出版事業公司, 民國82 [1993]
 
 
Sichuan sang zang wen hua / Huo Wei, Huang Wei zhu
四川丧葬文化 / 霍巍, 黃伟著
by Huo, Wei
霍巍
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 1992
成都 : 四川人民出版社, 1992
 
 
Gu Ming qi jian shang tu lu / Fei Ming zhu bian
古明器鉴赏图录 / 费鸣主编
Beijing : Guo ji wen hua chu ban gong si, 1995
北京 : 國际文化出版公司, 1995
 
 
[Bai shi li yi, tie shi]
[白事禮儀, 帖式]
[China : s.n., n.d.]
 
 
Yi li te sheng shao lao you si che ji pin yan jiu / [Wu Dayun zhu]. Yi li shi sang li qi wu yan jiu / [Shen Qili zhu]
儀禮特牲少牢有司徹祭品硏究 / [吳達芸著]. 儀禮士喪禮器物硏究 / [沈其麗著]
by Wu, Dayun
吳達芸
[Taibei] : Taiwan Zhonghua shu ju, [Minguo 62 i.e. 1973]
[台北] : 臺灣中華書局, [民國62 i.e. 1973]
 
 
Ku sang ge / Ren Jiahe ... [et al.] sou ji ji lu ; Shanghai min jian wen yi jia xie hui, Shanghai Nanhui xian wen hua guan bian
哭丧歌 / 任嘉禾 ... [et al.] 搜集记录 ; 上海民间文艺家协会, 上海南汇县文化馆编
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店经销, 1988
 
 
Sang zang yu Zhongguo wen hua / Luo Kaiyu zhu
丧葬与中国文化 / 罗开玉著
by Luo, Kaiyu
罗开玉
Zhongguo Haikou : San huan chu ban she ; [Chengtu] : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1990
中国海口 : 三环出版社 ; [成都] : 四川省新华书店发行, 1990
 
 
Sang fu zhi du de wen hua yi yi : yi "Yi li, Sang fu" wei tao lun zhong xin / Lin Suying zhu
喪服制度的文化意義 : 以《儀禮・喪服》為討論中心 / 林素英著
by Lin, Suying
林素英
Taibei Shi : Wen jin chu ban she, 2000
臺北市 : 文津出版社, 2000
 
 
Zhongguo bin zang you si lu / Liu Yeyong, Li Zhongxiao zhu
中国殡葬忧思录 / 刘业勇, 李忠效著
by Liu, Yeyong, 1959-
刘业勇, 1959-
Shenyang Shi : Chun feng wen yi chu ban she, 1990
沈阳市 : 春风文艺出版社, 1990
 
 
Tan gong cong xun : 2 juan / Yang Shen zhuan
檀弓叢訓 : 2卷 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Sang fu cao an jian bian : fu ming wu qian shuo ; Sang li yi shi / [zhu bian zhe Yu Yuanying]
喪服草案簡編 : 附名物淺說 ; 喪禮儀式 / [主編者郁元英]
Taibei : Yu shi yin shu ji jiang xue ji jin hui, Minguo 73 [1984]
臺北 : 郁氏印書及獎學基金會, 民國73 [1984]
 
 
Zhongguo min su tong zhi. Sang zang zhi / Shi Yilong zhu
中国民俗通志. 丧葬志 / 石奕龙著
by Shi, Yilong, 1952-
石奕龙, 1952-
Jinan Shi : Shandong jiao yu chu ban she, 2005
济南市 : 山东教育出版社, 2005
 
 
Shi si ru sheng : bin zang lun li yu Zhongguo wen hua / zhu bian Wang Jisheng ; fu zhu bian Yu Yaping, Hu Yujun, He Xianmei
事死如生 : 殡葬伦理与中国文化 / 主编王计生 ; 副主编余亚平, 胡余君, 何先美
Shanghai : Bai jia chu ban she, 2002
上海 : 百家出版社, 2002
 
 
by Kutcher, Norman Alan
Ann Arbor, Mich. : University Microfilms International, 1991
 
 
Zhongguo sang zang shi = Zhong guo sang zang shi / Xu Jijun zhu
中国丧葬史 = Zhong guo sang zang shi / 徐吉军著
by Xu, Jijun, 1961-
徐吉军, 1961-
Nanchang Shi : Jiangxi gao xiao chu ban she, 1998
南昌市 : 江西高校出版社, 1998
 
 
Hun yi bian lan. Sang yi bei lan
婚儀備覽. 喪儀備覽
[China? : s.n., between 1900 and 1940?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.